Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2016-07-01 15:53

Barn- och elevombudet 10 år. Vad har hänt och vad händer nu?

Under de tio år som BEO har funnits har barns och elevers rättigheter stärkts och det finns idag möjlighet att få upprättelse när de som ansvarar för skolan inte tar det ansvar som skollagen kräver för att förhindra, stoppa och anmäla kränkande behandling. Den lagstiftning vi har i Sverige sedan 2006 är i princip unik ur ett internationellt perspektiv och något vi ska vara stolta över.

2006 trädde den nya Barn- och elevskyddslagen i kraft och samtidigt inrättades Barn- och elevombudet. Tidigare hade elever som blivit mobbade i skolan mycket små möjligheter att få upprättelse och skadestånd. I ett uppmärksammat fall fick en elev från Grums själv stå för sina rättegångskostnader mot kommunen, trots att Högsta domstolen konstaterade att eleven blivit utsatt för omfattande kränkningar.

Sedan 2006 har anmälningarna om kränkande behandling ökat med över 300 procent. Att fler anmäler behöver inte vara negativt, eftersom det främst är ett resultat av att fler känner till möjligheten. Tyvärr kan vi inte säga att elever är mindre utsatta idag än för 10 år sedan. Den senaste stora skolenkäten från Skolinspektionen visar att otryggheten i skolan ökar och att en av åtta elever i årskurs 9 inte känner sig trygg i skolan.

Över 10 miljoner i skadestånd sedan 2006

Sedan 2006 har BEO begärt skadestånd för 330 elever, och över 10 miljoner kronor har betalts ut. De flesta huvudmän betalar skadeståndet frivilligt. Om inte kan BEO stämma huvudmannen och driva ärendet i domstol. I 16 fall hittills har BEO fått domar i ärenden som vunnit laga kraft. Domarna har sedan blivit vägledande för BEO:s arbete. Bland annat har domstolen slagit fast att utfrysning är att betrakta som kränkande behandling i lagens mening och att skolan har ett ansvar för kränkningar på fritiden som har ett samband med skolans verksamhet.

För två veckor sedan kom en mycket viktig dom från Högsta domstolensom ger BEO rätt i ett fall där en lärare gett en elev en örfil och kräver att huvudmannen betalar skadestånd till eleven. Det är första gången domstolen tar ställning i ett fall som rör kränkande behandling. Domen är mycket viktig och ger en tydlig signal om att kroppslig bestraffning aldrig är tillåtet

Barnkonventionen blir lag och utredning om diskriminering viktiga för BEO:s fortsatta arbete

Barnkonventionen föreslås bli svensk lag. Det kommer att innebära att BEO och andra myndigheter som arbetar med frågor som rör barn kommer att behöva ta mer hänsyn till barnrättsperspektivet och låta barn få uttala sig mer i frågor som rör dem.

En annan fråga som kommer att påverka BEO:s arbete är den utredning om bättre möjligheter att motverka diskriminering som just nu genomförs på uppdrag av regeringen.

I dagsläget har Barn- och elevombudet ansvaret för att utreda frågor om kränkande behandling, såsom mobbning, som inträffar i skolan. Blir en elev däremot trakasserad för exempelvis sin sexualitet, etnicitet eller funktionsnedsättning är det Diskrimineringsombudsmannens område. Denna uppdelning har i förlängningen lett till olika möjligheter för elever att få ersättning och upprättelse beroende på om eleven blivit utsatt för kränkande behandling eller trakasserier. Utredningen ska bland annat se över om reglerna i diskrimineringslagen som rör det skollagsreglerade området bör flyttas över till skollagen för att där samordnas med reglerna om kränkande behandling alternativt om ett utökat samarbete mellan myndigheterna kan vara en lösning.  

Förslaget om att barnkonventionen ska bli lag är mycket välkommet och ett steg i rätt riktning för att stärka och tydliggöra barns rättigheter. Vi ser också fram emot resultatet av regeringens utredning kring diskriminering. Målet är att uppnå lika behandling av alla elever som blivit utsatta för kränkande behandling. Alla elever ska ha samma rätt till upprättelse.

Läs mer

En sammanställning av BEO:s tioåriga historia finns i den nya rapporten 10 år med BEO – 10 miljoner till utsatta elever. Där finns bland annat statistik kring skadestånd, anmälningar och kritik mot skolansvariga. Där finns också berättelser från elever och föräldrar som har erfarenheter från kränkningar i skolan och som olika sätt kommit i kontakt med BEO

Barns rättigheter kränkningar mobbning skollagen
annonser

Föreläsare

Ämnen

hjärnan i skolan  sömn  stress  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se