Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2017-02-24 15:50

Anmälningar om kränkande behandling fortsätter att öka

Under 2016 har antalet anmälningar till BEO ökat med 27 procent. Antalet anmälningar om kränkande behandling har stadigt ökat sedan 2006 då BEO startade.

Med tanke på att det är nolltolerans mot kränkningar som ska gälla på varje skola är varje anmälan ett misslyckande. Vi vet att en trygg skolmiljö fri från kränkningar och trakasserier främjar lärandet. Ingen elev ska bli kränkt eller känna sig otrygg i skolan. Varje anmälan om missförhållanden är viktig.

Jag tror dessutom att antalet anmälningar bara är toppen av ett isberg. Jag är övertygad om att det finns elever som upplever kränkningar i skolan men som inte blir lyssnade på och vars situation inte blir uppmärksammad.

Det är svårt att säga vad ökningen av anmälningar beror på. Det finns inte någon grund för att påstå att elevers skolsituation har blivit sämre. Våra skolenkäter för höst- och vårterminen 2016 visar att en majoritet av eleverna känner sig trygga i skolan. Samtidigt visar dessa enkäter att var åttonde elev i årskurs 9 inte gör det. Varje elev som känner sig otrygg är en elev för mycket.

Jag upplever att medvetenheten hos elever och vårdnadshavare har ökat vad gäller rätten att gå i skola utan att bli kränkt. Jag tror också att vårdnadshavare har blivit bättre på att ta tillvara på sina barns rättigheter i skolan. Både vi och exempelvis Barnombudsmannen arbetar för att nå ut med information om elevers rättigheter. Genom vår nya webbplats ”Din rätt i skolan” har vi informerat elever om deras rättigheter i skolan. Vi har även gjort filmer om elevers rättigheter och om nätkränkningar, som har fått stor spridning.  Jag hoppas att vi genom detta arbete har kunnat bidra till att fler elever har fått ökad kunskap om sina rättigheter i skolan.

Under 2016 har BEO fattat 58 beslut om att framställa krav på skadestånd. Det är en ökning med 26 procent jämfört med året innan. De allra flesta huvudmän betalar skadestånden direkt eller i samband med att vi lämnar stämningsansökan till domstol. Det finns tyvärr också exempel på skolhuvudmän som nästan aldrig vill ge upprättelse till elever som – med hänvisning till skolplikten -tvingats gå i en skola där de inte är tillförsäkrade trygghet. Det är anmärkningsvärt.

Regelverket om huvudmännens skyldighet att genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att elever blir utsatta för kränkningar är tydligt. Det är viktigt att alla på skolan är medvetna om hur man arbetar förebyggande och vad man ska göra om man upptäcker att en elev blir utsatt. 

Läs mer

Under 2015 och 2016 har Skolenkäten genomförts på Sveriges samtliga grund-, gymnasie- och grundsärskolor. Nästa vecka publicerar vi resultaten från år både 2015 och 2016.

annonser

Föreläsare

Ämnen

Servicebemötande  Trygghet  Säkerhet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se