Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2017-04-25 12:26

Vad händer när BEO har fattat beslut?

När vi har tagit emot en anmälan, gjort en utredning och fattat beslut får både den som gjort anmälan och huvudmannen (den som driver skolan) beslutet. Om skolan inte har gjort vad de är skyldiga till enligt skollagen kan vi ge kritik i form av en anmärkning eller ett föreläggande. Syftet med att ge kritik är självklart att elevens situation ska bli bättre. Om vi bedömer att det finns förutsättningar kan vi även begära att huvudmannen ska betala skadestånd till eleven. Det kan till exempel handla om att eleven kränkts och huvudmannen vetat om det, men inte gjort tillräckligt för att det ska upphöra.

Vi ser att elevens situation oftast blir bättre efter att vi gett kritik. Skolorna sätter in effektiva åtgärder, följer upp och utvärderar elevens skolsituation för att säkerställa att kränkningarna upphör.

Många huvudmän ser också över sin verksamhet på organisatorisk nivå för att förhindra att liknande situationer uppstår igen. Det kan handla om att de lyfter frågan om anmälningsplikten på arbetsplatsträffar eller uppdaterar skolornas formulär om utredningar och åtgärder. Jag tycker dock att detta är något som huvudmannen bör arbeta med kontinuerligt och inte endast i samband med ett kritikbeslut från oss.

Jag är självklart glad för att vi gör skillnad för elever, men också väldigt bekymrad. BEO har under det senaste året haft några ärenden där vi, vid upprepade tillfällen, krävt skadestånd för samma elever. Det är obegripligt att vissa huvudmän inte tar fullt ansvar för sina elevers viktiga skolgång, trots kritik från oss.

Vi fick till exempel in en anmälan där en elev vid upprepade tillfällen under ett helt läsår blivit utsatt för grova fysiska och verbala kränkningar i skolan och på nätet. Eleven hade bland annat fått utstå knuffar, sparkar och hot. Vi bedömde att skolan inte hade utrett kränkningarna i tillräcklig utsträckning och därför inte satt in tillräckliga åtgärder. Skolan hade inte heller tagit något samlat grepp om elevens utsatta skolsituation.

Vi beslutade oss för att ge kritik till huvudmannen och vi krävde även att de skulle betala skadestånd till eleven. Syftet med ett krav på skadestånd är att eleven som blivit utsatt ska få kompensation men skadeståndet är också ett verktyg för att få skolorna att arbeta mer aktivt mot kränkande behandling. I de flesta fall fungerar det och eleven får en bättre skolsituation.

Men i det här fallet tog det inte slut här. Några månader senare fick vi in en ny anmälan av samma vårdnadshavare. De berättade att kränkningarna fortsatte. Eleven hade blivit utsatt för kränkningar av samma grova karaktär som tidigare. Skolan hade satt in vissa åtgärder, så som fler vuxna på raster, fler elevassistenter och utbildningar. Vi bedömde dock att de inte gjort tillräckligt för att få kränkningarna att upphöra. Återigen fick huvudmannen kritik för bristande utredningar och för att de inte hade satt in tillräckligt effektiva åtgärder. Samma huvudman fick alltså ett nytt föreläggande och vi krävde att de skulle betala ännu ett skadestånd till eleven. Det är enligt min uppfattning synnerligen allvarligt att huvudmannen, trots kritik och skadeståndsbelopp, inte lyckats stoppa kränkningarna så att eleven kan få sin utbildning i en trygg miljö. Vi har haft kontakt med elevens vårdnadshavare efter att det senare skadeståndet betalats ut. BEO kommer att fortsätta att följa utvecklingen tills skolan uppfyller sin skyldighet att få ett stopp på kränkningarna.

Jag har så långt jag kunnat tagit bort alla uppgifter som gör att man kan identifiera eleven som ärendet ovanför handlar om.

annonser

Föreläsare

Ämnen

fysisk aktivitet  stress  hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se