Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2017-05-22 13:01

Hur arbetar olika myndigheter för att skapa en god utbildning för barn och elever?

Det finns flera myndigheter som arbetar för att barn ska få en bra skolgång, men som samtidigt har olika uppdrag. Ibland kan det vara svårt att veta vilken myndighet man ska vända sig till i olika situationer. Vart ska man hänvisa en elev som upplever att hen blivit utsatt för diskriminering och vill göra en anmälan? Vart vänder man sig om man har frågor om skollagen? Var kan personal inom elevhälsan få stöd för att anpassa undervisningen för elever med funktionsnedsättning? Jag ska försöka reda ut det här.

Barn- och elevombudet (BEO)

BEO är en del av Skolinspektionen och vi arbetar med att informera och ge råd till skolor utifrån skollagens krav mot kränkande behandling. Om en elev blivit utsatt för kränkande handling är det möjligt att göra en anmälan till BEO. Vi utreder till skillnad från Skolinspektionen endast ärenden där elever blivit utsatta för kränkande behandling eller mobbning. Vi företräder även barn eller elever i domstol i vissa fall. Läs mer: https://beo.skolinspektionen.se/ 

Skolinspektionen

Skolinspektionen granskar regelbundet skolor och huvudmän för att alla elever ska ha en god utbildning i en trygg miljö. De tar även emot anmälningar, gör kvalitetsgranskningar och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Läs mer: www.skolinspektionen.se

Barnombudsmannen (BO)

BO:s huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i barnkonventionen. BO kan uppmana myndigheter, kommuner och landsting att lämna uppgifter om vad de gör för att leva upp till barnkonventionen i den egna verksamheten, men de utreder inte anmälningar. Läs mer: www.barnombudsmannen.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO arbetar mot diskriminering och för alla människors lika rättigheter och möjligheter. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med exempelvis kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Om en elev upplever att hen blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier kan man vända sig till DO med en anmälan. Läs mer: www.do.se

Skolverket

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Det gör Skolverket genom att exempelvis ta fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Om skolpersonal har frågor om skollagen eller andra regler som rör skolan kan man vända sig till upplysningstjänsten på Skolverket. Läs mer: www.skolverket.se

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket följer upp att arbetsmiljölagen följs på landets skolor. De inspekterar att arbetsmiljön på skolor och skolgårdar är säker och de tar emot anmälningar. Varje skola, från och med årskurs 7 och upp till gymnasiet, har rätt att utse ett elevskyddsombud som medverkar i skolans arbete med arbetsmiljö. Läs mer: www.av.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör SPSM genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Läs mer: www.spsm.se

Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN)

ÖKN tar emot och utreder anmälningar som exempelvis rör åtgärdsprogram och mottagande i särskola. Läs mer: www.overklagandenamnden.se

Hur kommer det att se ut i framtiden?

Det är svårt att veta hur myndigheterna som arbetar för barn och ungdomar kommer se ut i framtiden. Det finns statliga utredningar som undersöker några av myndigheternas uppdrag.

Regeringen har bestämt att en särskild utredare ska se över ansvarsfördelningen och organiseringen av alla skolmyndigheter. Syftet är att föreslå en ny struktur för myndigheterna och en ansvarsfördelning som på ett effektivare sätt kan bidra till en bättre skola.

Det finns även en utredning som föreslår att BEO ska utreda anmälningar om diskriminering i skolan, istället för DO. Om en elev blir utsatt för både kränkande behandling och diskriminering i skolan idag så utreder två myndigheter händelserna utifrån olika lagar. Det kan vara väldigt jobbigt för en elev att behöva vänta på besked från två myndigheter. I dessa ärenden är ofta eleven väldigt utsatt. Det är viktigt att få en helhetsbild av vad en elev har blivit utsatt för. Det här är en viktig utredning som syftar till att stärka elevers rättigheter i skolan och jag ser fram emot att lämna synpunkter till regeringen när vi på BEO får möjlighet.

 

 

annonser

Föreläsare

Ämnen

tillgängliga lärmiljöer  lärarhälsa  samverkan elevhälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se