Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2017-09-18 13:27

Bättre skydd mot diskriminering i skolan

Idag har vi lämnat synpunkter till en utredning vars förslag kan göra stor skillnad för elever som blir utsatta för diskriminering i skolan. Utredningen heter ”Bättre skydd mot diskriminering” (SOU 2016:87).

Utredaren föreslår att Skolinspektionen ska få ansvar för att utreda diskriminering (vilket omfattar även trakasserier och sexuella trakasserier) som sker i skolan. Idag är det Diskrimineringsombudsmannen (DO) som utreder detta. Utredaren föreslår också att regelverket om diskriminering i skolan ska flyttas till skollagen, istället för att finnas i diskrimineringslagen. I praktiken anser jag att det skulle innebära en ökad rättssäkerhet och likvärdighet för eleverna, men också att utsatta elever skulle få hjälp snabbare.

När vi handlägger ärenden som kommer till BEO är det ibland svårt att utskilja om kränkningarna har en diskriminerande innebörd eller inte. Det kan innebära att vi måste göra omfattande utredningar för att vi ska kunna få klarhet i vilken lag som är tillämplig och därmed vilken myndighet som ska handlägga ärendet.

Många som kontaktar oss uttrycker att det känns naturligt att vända sig till BEO med frågor om kränkningar i skolan. Men vi märker att många elever och vårdnadshavare tycker att det är svårt att förstå varför två olika myndigheter ska utreda diskriminering och kränkningar. De har också svårt att skilja på innebörden i begreppen.

För mig är det särskilt viktigt att lyfta fram att varje kränkning är en del av elevens utsatthet, oavsett om eleven har blivit utsatt för trakasserier enligt diskrimineringslagen eller för kränkande behandling enligt skollagen. Den nuvarande uppdelningen mellan regelverken medför att varken vi eller DO får en samlad bild av elevens utsatthet i skolan. Nuvarande uppdelning mellan myndigheterna kan också leda till att vissa delar handläggs parallellt av myndigheterna medan andra delar faller mellan stolarna.

BEO utreder nästan alla anmälningar som kommer in, till skillnad från DO. Om vi inte utreder en anmälan beror det på att den är för vag och oprecis för att kunna utredas vidare, även efter en komplettering. Jag kan också se att DO inte har samma möjligheter som vi när det gäller att rikta andra sanktioner än ersättningskrav mot en huvudman som inte lever upp till bestämmelserna om diskriminering i skolan. BEO framställer även i betydande utsträckning ersättningskrav mot huvudmän som inte följer bestämmelserna. Vi har redan i år framställt närmare 60 skadeståndsanspråk för elevers räkning och många elever upplever att ett skadestånd känns som en upprättelse för de kränkningar som de har blivit utsatta för.

Jag hoppas nu att regeringen flyttar ansvaret för diskrimineringsfrågor i skolan till Skolinspektionen. Det är den bästa lösningen sett utifrån barnens bästa. Förslagen innebär även en mer effektiv handläggning, vilket är till stor fördel för den elev som blivit utsatt för diskriminering och kränkande behandling. Det innebär att fler elever kan få möjlighet till en trygg skolgång.

Vill du läsa hela vårt remissvar? Klicka här:

Yttrande över betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

kränkningar mobbning skolinspektionen
annonser

Föreläsare

Ämnen

tillgängliga lärmiljöer  lärarhälsa  Psykisk ohälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se