Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2018-05-18 10:00

Psykisk ohälsa hos barn är en angelägenhet för skolan

Hur viktig är barn och elevers hälsa och välmående? Den senaste tiden har jag läst två rapporter som båda vittnar om att barn i skolåldern inte mår bra och att det i många fall är kopplat till skolan. Den ena rapporten är Bris årsrapport som berättar att barn kontaktar Bris om stress och otrygghet i skolan. Den andra rapporten kommer från Folkhälsomyndigheten och tar delvis upp sambandet mellan att vara mobbad i skolan och psykisk ohälsa.

Rapporterna är dyster läsning men de är också viktiga signaler i kampen mot psykisk ohälsa hos barn. Inget barn ska behöva må dåligt och skolan i synnerhet ska inte vara en bidragande orsak till ohälsa hos barn och elever. Folkhälsomyndighetens siffror över andelen elever som uppger att de blivit mobbade är lika hög som tidigare, vilket för mig betyder att skolorna har ett stort arbete kvar att göra när det gäller ansvaret för elevernas mående.

Skolan måste vara en trygg plats för alla barn och elever. Att förhindra kränkningar och mobbning i skolan är enligt mig en av de viktigaste uppgifterna en skola har för att motverka psykisk ohälsa. Siffran som visar att det inte sker någon förändring i antalet elever som upplever sig som mobbade är därför nedslående. I Bris rapport kan man också läsa att mobbning leder till både psykisk ohälsa och sämre skolresultat.

Vi får aldrig glömma att det råder nolltolerans mot kränkningar i skolan och att alla barn har rätt till en trygg miljö och ett respektfullt bemötande. Alla elever i skolan borde ha minst en vuxen som de känner sig trygga med och som de kan att berätta om mobbning och utsatthet för.

I Skolinspektionens senaste omgång av Skolenkäten uppger 26 % av eleverna i årskurs 9 att deras skola inte arbetar aktivt med att förhindra kränkningar. Lika många säger att de vuxna inte reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt och 18 % uppger att de inte vet vem de ska vända sig till om de ser att någon blir kränkt eller mobbad. Min förhoppning är att alla som driver en skola, vare sig det är en kommun eller en fristående huvudman, tar dessa signaler på allvar och ytterligare intensifierar sitt arbete för att aktivt förebygga kränkande behandling och mobbning i skolan.

https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelande/2018/skola-vard-och-omsorg-fokus-i-bris-arsrapport/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/varfor-har-den-psykiska-ohalsan-okat-bland-barn-och-unga-i-sverige/

https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/statistik-fran-skolenkaten/

mobbning Psykisk ohälsa skola skolförbättring
annonser

Föreläsare

Ämnen

konsultation  hälsofrämjande och förebyggande  särskilt stöd  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se