Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2018-09-28 14:57

Vi måste lyfta upp elevernas trygghet på agendan igen

De senaste fem åren har antalet anmälningar om kränkande behandling till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen ökat varje år. I år ser vi ett trendbrott. Skolinspektionens halvårssiffror visar en minskning av inkomna anmälningar med sju procent jämfört med motsvarande period 2017.

Jag skulle önska att den här minskningen avspeglade en förbättrad situation för eleverna i svenska skolor, dvs. att kränkningarna minskat, att skolhuvudmännens medvetenhet ökat och att det förebyggande arbetet gett resultat.

Tyvärr har jag skäl att tro att sifforna beror på andra saker.

Exempelvis uppger var sjunde elev i årskurs 9 att de inte känner sig trygga i skolan i Skolinspektionens senaste skolenkät, vilket är en ökning sedan den föregående enkäten. Även för årskurs 5 och för andra året på gymnasiet har andelen elever som i skolenkäten uppger att de inte känner sig trygga i skolan ökat. Vi vet också sedan tidigare att mörkertalet vad gäller kränkningar är stort. Många barn och elever berättar varken för skolpersonalen, vårdnadshavare eller för oss om sin utsatthet i skolan. Rapporter från exempelvis Friends, Bris och Folkhälsomyndigheten ger också intrycket av att minskningen av antalet anmälningar inte nödvändigtvis beror på minskade kränkningar.

Under den senaste tiden har frågor om elevernas trygghet inte legat särskilt högt på agendan i den allmänna debatten. Jag har förut påtalat att vi ofta ser ett tydligt samband mellan antalet anmälningar till oss och frekvensen av frågornas uppmärksamhet i media. Vi måste gemensamt lyfta upp elevernas trygghet på agendan igen. Om anmälningarna fortsätter att minska vill jag också gärna kunna se att siffrorna stöds av vittnesmålen från skolan. Våra barn och elever förtjänar en trygg skolgång.

annonser

Föreläsare

Ämnen

studiedagar  konsultation  extra anpassningar  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se