Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2019-02-22 11:34

BEO står på både elevernas och lärarnas sida

Om lärare sägs upp av sina arbetsgivare för att de blivit anmälda till Barn- och elevombudet är det ett problem som måste åtgärdas. Men att frånta elever deras rätt att slippa bli kränkta är knappast rätt väg att gå. Det skulle stå i direkt strid med barnkonventionen, skriver BEO Caroline Dyrefors Grufman i Lärarnas tidning idag.

Lärare sägs upp eller pressas till att lämna sina tjänster till följd av anmälningar som görs till Barn- och elevombudet (BEO). Den uppfattningen kan man få när man lyssnar på Roger Haddad (L) och läser i media om otrygghet i skolan. Av artiklarna kan man få intrycket att BEO har som uppdrag att driva processer mot lärare för att dessa ska ha utsatt elever för kränkningar. Inget kan vara mer missvisande.

Vi har skolplikt i Sverige. Alla barn ska gå i skolan och alla har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkningar. BEO:s uppdrag är att ta tillvara barns och elevers rättigheter genom att se till att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling.

I en pressad situation kan en lärare agera olämpligt, det vill säga utöver de befogenheter läraren har enligt lagstiftning och praxis. Det kan leda till att en elev kränks. Om en sådan situation blir anmäld kan det leda till två olika prövningar:

Den ena är om lärarens agerande visar att hen är olämplig som lärare. Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) tar då ställning till om det finns skäl att utdela en varning eller dra in legitimationen.

Den andra formen av prövning är om personalen gått utöver sin tillsynsplikt och eleven blivit kränkt på grund av personalens agerande. Då kan BEO under vissa förutsättningar kräva skadestånd av skolhuvudmannen för elevens räkning. I dessa fall är det alltså kommunen eller den som ansvarar för en fristående skola som har ansvaret i förhållande till eleven. Inte läraren.

De svenska reglerna om skolhuvudmannens ansvar att upprätthålla trygghet och studiero utan att kränka barn och elever bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I barnkonventionen artikel 28 föreskrivs nämligen att konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med konventionen.

I BEO:s uppdrag ingår också den viktiga uppgiften att ta initiativ till och medverka i utbildnings- och informationsverksamhet som rör skolhuvudmannens ansvar att motverka kränkande behandling och förebygga kaotiska tillstånd i klassrummen. En lärare borde aldrig behöva hantera en situation som går överstyr.

Vissa skolhuvudmän har tyvärr svaga kunskaper om vad lagstiftningen säger gällande kränkningar. Många gånger är både läraren och eleven offer för att den som ansvarar för verksamheten inte har gjort vad som krävs.

Alla elever, också de stökiga, har rätt till en trygg skola med god arbetsro. Elever som behöver särskilt stöd eller anpassad undervisning har rätt att få det. Lärare måste ges förutsättningar, verktyg och kunskap i hur de ska agera för att upprätthålla ordning i klassrummet, inom ramen för sin tillsynsplikt och därmed utan att kränka.

Detta är huvudmannens ansvar. Barn- och elevombudet står på elevernas och därmed också lärarnas sida.

annonser

Föreläsare

Ämnen

digital stress  stress  aktiva klassrum  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se