Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2019-03-05 11:59

Diskussionen i media har gett en felaktig bild - nu förtydligar vi

Under senare tid har det florerat uppgifter i media om ett antal beslut där BEO framställt krav om skadestånd mot skolhuvudmän med anledning av anmälningar om att skolpersonal kränkt elever.

Ärendena har varit svåra att kommentera utifrån hur de beskrivits i media. Nu har vi på BEO lyckats identifiera två av ärendena och kan konstatera att besluten i flera avseenden är direkt felaktigt återgivna.

Det ena fallet, som det refererats till i bland annat Norrköpings Tidningar och DN Debatt, gäller ett ärende när BEO framställt krav om skadestånd mot Malmö kommun. Det beskrivs som att ”Eleven lyftes ut ur klassrummet av en lärare på grund av att eleven skapat kaos och otrygghet i klassrummet”.

De korrekta omständigheterna i ärendet är följande:

Skolinspektionen fann för det första att eleven vid flera tillfällen hade utsatts för kränkande behandling av en anställd vid skolan, inte av en legitimerad lärare. När ärendet överlämnades till BEO för bedömning av skadestånd fann BEO, i likhet med Skolinspektionen, att eleven blivit utsatt för fysisk kränkande behandling av den anställde vid tre tillfällen. I samband med detta framställde BEO ett skadeståndsanspråk om 25 000 kr för elevens räkning. I ärendet fanns mycket riktigt uppgifter om att eleven stört ordningen. Vid samtliga av dessa tre tillfällen konstaterades dock att elevens ordningsstörande beteende inte varit av sådan grad att det varit befogat för den anställde att ingripa fysiskt mot eleven på det sätt han gjorde.

Det andra fallet, ”Carina”, har bland annat Sydsvenskan skrivit om. I artiklarna finns uppgifter om att BEO fattat beslut om att kräva en kommun på skadestånd om 15 000 kr med anledning av att läraren lyft ut en störande elev ur ett klassrum.

De korrekta omständigheterna i detta ärende är följande:

I anmälan återgavs bland annat tre specifika händelser som hade inträffat under en månads tid, där en och samma lärare utsatt eleven för kränkande behandling. Eleven var 11 år gammal. BEO fann att eleven hade utsatts för kränkande behandling vid två av dessa tre tillfällen. Den kränkning som media refererar till förefaller vara den kränkning som BEO inte bedömde att det fanns tillräckliga bevis för. Vid de två tillfällena där BEO bedömde att läraren kränkt eleven hade följande hänt: Efter en ordväxling hade eleven börjat gå bort från läraren. Läraren tog då tag i luvan på elevens tröja och drog eleven baklänges så att tröjan drogs mot elevens hals med smärta som följd. Vid det andra tillfället hade läraren gått fram till eleven för att få denne att lägga ner ett föremål i sin skolbänk. I samband med detta fällde läraren elevens bänklock uppåt och nedåt så att eleven rev sig på handen. Läraren tog sedan tag i elevens axlar eller armar och drog i eleven bakifrån, medan eleven satt på en stol, för att på så sätt få eleven att lämna klassrummet. En fritidsledare som var i klassrummet och såg vad som hände tog därefter över situationen och ledde ut eleven ur klassrummet. BEO ansåg med hänvisning till Högsta Domstolens avgörande NJA 2009 s. 776 bland annat att läraren vid de två tillfällena hade överskridit gränsen för vad som är ett tillåtet ingrepp mot eleven i de aktuella situationerna.

Det är viktigt att komma ihåg att vi i Sverige har en stor och professionell lärarkår. Förra året krävde BEO skadestånd av huvudmän i färre än 20 fall på grund av att legitimerade lärare utsatt elever för kränkningar. Oftast kan en legitimerad lärare hantera ordning och reda i klassrummen. Men undantagen måste tas på allvar, för både elevernas och lärarkårens bästa.

Jag välkomnar en diskussion om de villkor som gäller för både lärare och elever, men diskussionerna måste grunda sig på korrekta fakta.

annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  skola  handledning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se