Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2019-11-20 08:21

Barnkonventionens dag 30 år - arbetet fortsätter

Idag, den 20 november 2019, är det 30 år sedan FN:s generalförsamling antog konventionen om barnets rättigheter. Detta ska såklart både firas och uppmärksammas, men jag vill också ta tillfället i akt och mana till eftertanke och reflektion om vägen framåt.

Konventionen är en del av den internationella folkrätten. Det innebär att staterna som undertecknat konventionen är skyldiga att göra sitt yttersta för att följa konventionens artiklar och att arbeta för att den nationella rätten tillförsäkrar barnen de rättigheter som slås fast i konventionen. Det är 196 länder som har förbundit sig att följa konventionen. Sverige gjorde detta redan 1990. Den 1 januari 2020 blir konventionen dessutom svensk lag.

Tanken med barnkonventionen är att skapa ett samhälle som i alla sammanhang respekterar barnen. Den innehåller 54 artiklar som närmare beskriver barnens rättigheter i samhället. Sedan konventionens tillkomst har den varit ett mycket viktigt verktyg i arbetet för barns rättigheter världen över.

I arbetet med att tillförsäkra barn en trygg skolgång, fri från kränkande behandling, är barnkonventionen central. Skollagens 6 kapitel – som förbjuder kränkningar i skolan – grundar sig på flera av konventionens artiklar.

Artiklarna 19, 28 och 37 kan nämnas särskilt. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med konventionen. Inget barn får utsättas för till exempel förnedrande behandling eller bestraffning. Barnen ska vidare skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp. I svensk skollag har detta kommit till uttryck bland annat genom att rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Åtgärden får dock endast vidtas om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. Skulle åtgärden inte anses proportionerlig är den därmed inte heller tillåten. Skollagen innehåller även ett tydligt förbud mot att huvudman eller personal utsätter ett barn eller en elev för kränkande behandling.

Arbetet med barnens rättigheter och deras ställning och status i samhället behöver, precis som många andra mänskliga rättigheter, ständigt bevakas och utvecklas. Arbetet fortsätter för att tillförsäkra våra barn den tillvaro och framtid de förtjänar.

Barnkonventionens dag Barns rättigheter
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  Psykologisk motståndskraft  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se