Elevhälsan - Elevhälsan - Specialpedagog på gymnasiet Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Specialpedagog på gymnasiet

En blogg om specialpedagogik och gymnasiet
Postat 2019-12-15 19:38

Genom att arbeta strategiskt med stödstrukturer ökar vi delaktigheten och andelen elever som får en examen...

Vi är nu inne i december månad och det börjar bli dags att summera 2019. För min blogg så har det hänt mycket under det gångna året. Jag har sett att fler och fler läsare hittar till min bloggen - det glädjer mig att så många är intresserade av läsa om specialpedagogiska frågor. I oktober månad började jag även att publicera mina inlägg på elevhälsan.se vilket känns väldigt roligt.  

I detta inlägg kommer jag att lisa mina fem mest lästa inlägg under 2019. Ni som följt min blogg vet att jag arbetar mycket med stödjande strukturer med hjälp av analys-, skriv- och planeringsmallar som en del i arbetet med ledning och stimulans. Flera av mina mest lästa inlägg handlar om just detta.

Nytt läsår, nya möjligheter - Tillgängliga mallar i alla klassrum är 2019 mest lästa inlägg. I inlägget berättar jag om att vi på min skola har ett antal analys- och planeringsmallar uppsatta i alla klassrum i syfte att göra mallarna tillgängliga för alla elever. Detta är något som jag arbetat med i några år, men i år bytes en del mallar ut och på skolan har vi under hösten arbetat med implementeringen av dessa. Under läsåret 19/20 har jag tillsammans med skolans förstelärare arbetat med Helena Wallbergs bok “Lektionsdesign - en handbok” som en utgångspunkt för kollegialt lärande och där har arbetet med stödstrukturer i form av analysmallar blivit en naturlig del. I samband med detta arbetet plockade jag i höstas fram elevcasen som finns presenterade i ett annat inlägg som många av er läst: Få en bra start på höstterminen 2019 genom kollegialt lärande. Denna gång använde vi casen i syfte över att fundera över hur vi differentierar undervisningen för en klass där dessa elever finns representerade i klassen.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 879448cb-1521-4b71-bc08-19f977599bdd.jpg
Tillgängliga mallar i klassrummen

Inlägget som hamnar på andra plats för årets mest lästa är Stödjande strukturer som som ökar delaktigheten och minskar behovet av extra anpassningar. Här lyfte jag vikten av att analysera vilka behov eleverna i en undervisningsgrupp har, för att på så sätt få en bild av vad gruppen behöver. Har vi god kunskap om gruppens behov kan vi en lägga god grund (en gemensam bas) för undervisningen. Genom att arbeta utifrån en gemensam bas, når vi många elever och behovet av extra anpassningar minskar. Inlägget uppmärksammades också av tidningen Skolvärlden, artikel hittar du här: Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar.

På plats nummer tre och fyra kommer två inlägg som handlar om tydliggörande pedagogik: Stödstrukturer men hjälp av checklista och en tydlig dagordning och Tydliggörande pedagogik på gymnasiet skapar goda förutsättningar för alla elever. Tydliggörande pedagogik och analys-, skriv- och planeringsmallar går hand i hand. I inläggen skriver jag om vilka positiva effekter tydliggörande pedagogik kan få för alla elever, inte bara för de elever som av olika orsaker har svårt att nå målen. Jag lyfte också vikten av att arbeta med ledning och stimulans, att försöka hitta bra anpassningar på gruppnivå, för att därigenom minska behovet av extra anpassningar på individnivå. Om en elev har behov av tydliga instruktioner i form av en check-lista, så kan vi ha som vana att göra en check-lista till alla uppgifter, som alla elever får.

Inlägget som kom på femte plats är: Hur kan vi stödja och vägleda en elev genom gymnasiet för att göra eleven redo för gymnaisearbetet (och fortsatta studier)? Här skriver jag om hur vi kan stödja en elev genom gymnasiet och hur vi kan hjälpa eleven att hitta strategier för att eleven ska bli redo för gymnasiearbetet (som är en förutsättning för att få en gymnasieexamen) och fortsatta studier.

Slutligen vill jag lyfta en bubblare (som inte kvalificerade sig för topp 5): Betygsättningstid – Hur bör vi tänka när vi möter elever som riskerar att inte få ett godkänt betyg? Och när kan vi tillämpa undantagsbestämmelsen? I inlägget lyfter jag undantagsbestämmelsen och hur vi kan tänka vid betygsättningen. Efter inlägget blev jag kontaktad av tidningen Skolvärlden för en intervju. Artikeln från skolvärlden hittar du här: Lärare efterfrågar mer tydlighet kring undantagsbestämmelsen.

Min önskan inför 2020 är att antalet elever som får en gymnasieexamen fortsätter att öka!

Jag önskar er alla en skön julledighet och ett gott nytt år.

På återseende 2020!

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

------------------------------------------------------
För att få direkta uppdateringar gilla Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet 👍 https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ 😀)

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.


Postat 2019-12-02 20:30

Analysmallar - Stödstrukturer som visualiserar

Kursplanerna i gymnasieskolan ställer höga krav på en förmåga att analysera och dra egna slutsatser. Detta kan vara en utmaning för alla elever och i synnerhet för elever med nedsatta exekutiva funktioner. Elever inom tex autismspektrumtillstånd kan möta stora utmaningar på gymnasiet när det kommer till kravet att kunna se samband. Det är inte ovanligt att de här eleverna har mycket goda faktakunskaper och samtidigt mycket svårt att överblicka och att se ett samband. Att gå från del till helhet kan därmed vara utmaning som kräver stora ansträngningar.

Som en del i arbetet med ledning och stimulans kan vi med fördel arbeta med analysmallar i syfte att att visualisera. Elever som har svårt att se med tanken får därigenom en möjlighet att se med ögat.

Jämförande analys

Ibland vill vi att eleverna gör en jämförande analys i syfte att se likheter och skillnader. Analysmallen nedan är ett exempel på stödstruktur för en jämförande analys mellan de Abrahamitiska religionerna.

Analysmall i syfte att visualisera en jämförelse mellan de Abrahamitiska religionerna. Strukturen kan användas även i andra sammanhang där syftet är att göra en jämförelse - det kan tex handla om ideologier, epoker osv

Genom att elever har en struktur att förhålla sig till när de söker fakta så blir steget till att jämföra sin fakta inte lika stort.

  • Vilka likheter kan vi se när de gäller de Abrahamitiska religionerna?
  • Vilka skillnader finns?
  • Vad förenar de olika religionerna?
  • Vilka är meningsskiljaktigheterna?

När det sedan finns en grund och en förståelse kan vi gå vidare till en djupare analys.

Kausalanalys

Ett annat sätt att visualisera analysen är genom Kausalanalysen (att se orsaker, konsekvenser av ett problem/ fenomen samt att hitta lösningar): 

Kausalanalysen - Ett visuellt sätt att visa på en orsak-konskevensanalys.

  1. Vilket problem ska vi analysera? Exempel på problem kan vara lågt valdeltagande, främligsförgäntlighet, klimatkrisen, arbetslöshet etc.
  2. Vilka är orsakerna till problemet? Det skulle kunna handla om till exempel politiska-, ekonomiska-, sociala- och/eller kulturella orsaker etc.
  3. Vilka konsekvenser kan vi se av problemet? Här skulle det kunna handla om exempel politiska-, ekonomiska-, sociala- och/eller kulturella konsekvenser etc.
  4. Hur kan problemet lösas? Här skulle det kunna handla om exempel politiska-, ekonomiska-, sociala- och/eller kulturella lösningar etc.

Generell analysmall

Nästa mall är en annan variant av analysmall som kan användas i olika ämnen som ett stöd i arbetet med olika uppgifter (mallen kan anpassas efter syfte och rubrikerna över kolumnerna bytas ut).

En generell analysmall som kan användas i en rad olika sammanhang.

Låt säga att eleverna ska analysera klimatkrisen, då skulle mallen kunna fungera som något klassen tillsammans med läraren fyller i för att få en överblick, men också som en struktur inför gruppsamtal och mallen kan även användas av eleverna individuellt inför ett större arbete.

Vad innebär då de olika kolumnerna? Vilka frågor kan vi ställa? Nedan kommer ett exempel:

Fakta: Vad vet vi om klimatkrisen? Vilken fakta har vi?

Problem: Vilka problem kan vi se? (Miljömässigt, politiskt, ekonomiskt, socialt osv)

Orsak: Vilka är orsakerna till problemen? (Miljömässigt, politiskt, ekonomiskt, socialt osv)

Konsekvens: Vilka konsekvenser får problemen? (Miljömässigt, politiskt, ekonomiskt, socialt osv)

Lösning: Hur kan problemen lösas? (Miljömässigt, politiskt, ekonomiskt, socialt osv)

Frågor: Vad behöver vi veta mer om? Vilka frågor ska vi arbeta vidare med?

Min erfarenhet av analysmallar som dessa är att de med fördel kan vara en naturlig del i arbetet med ledning och stimulans och att dessa mallar gynnar alla elever såväl de som har en utmaning i att nå målen som de som arbetar mot de högsta betygen. Målet är att eleverna ska bli självständiga i sitt arbete med stödstrukturer och att de med tiden själva ska ta fram en analysmall när de känner ett behov. På min skola finns det i alla klassrum några analysmallar (av ett mer allmängiltigt slag) upphängda i plastfickor för att de ska vara lättillgängliga för alla elever. Hur det ser ut kan du läsa och se här: Nytt läsår, nya möjligheter - Tillgängliga mallar i alla klassrum.

Om du vill använda mallarna som jag skriver om i detta inlägg så finns de att ladda ner som pdf HÄR.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

För att få direkta uppdateringar gilla Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet 👍 https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ 😀)

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.

annonser

Föreläsare

Ämnen

Konflikthantering  Servicebemötande  Säkerhet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se