Elevhälsan - Elevhälsan - Specialpedagog på gymnasiet Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Specialpedagog på gymnasiet

En blogg om specialpedagogik och gymnasiet
Postat 2020-01-26 14:26

Att arbeta med studieteknik - En del i elevhälsans förebyggande och främjande uppdrag

Elevhälsans arbete ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Som en del i det förebyggande och främjande arbetet träffar jag klasser för att arbeta med studieteknik. Att arbeta med studieteknik är viktigt för att öka elevers måluppfyllelse, men också för att förebygga stress och psykisk ohälsa.  I mitt arbete som specialpedagog möter jag många elever som behöver hjälp med hur de ska lägga upp sina studier. Det är inte ovanligt att gymnasieelever saknar en hållbar studieteknik, vilket kan resultera i stress och att de inte når de mål som de har. När jag arbetar med studieteknik gör jag det utifrån ett elevhälsoperspektiv: Hur skapar vi en sund och hållbara studiesituation? Vilken roll spelar kost, sömn och motion för studieresultaten? Att jag som specialpedagog arbetar studieteknik är inget som är givet och det ska inte ersätt det som alla ämneslärare bör göra, nämligen arbeta med studieteknik utifrån sitt ämne. Studieteknik ska inte var punktinsats, utan något som vi ständigt arbetar med. 

Planera och skapa rutiner

Jag brukar lyfta vikten av att planera och att skapa rutiner. Att det är viktigt att planera sina studier, men också när vi ska göra andra saker som tex träna, träffa kompisarna osv. Att det är lättare att få saker gjorda om vi har en plan och att vi då slipper gå runt med dåligt samvete för allt som vi borde göra. I samband med att vi pratar om vikten av planering brukar jag lyfta de tillgängliga mallar som vi har i alla klassrum och visar hur de kan använda mallen för veckoplaneringen och mallen för att planera för ett längre fördjupningsarbete. 

Mall för veckoplanering

Mall för planering av ett längre fördjupningsarbete.

Vikten av repetition

Vi pratar också om vikten av repetition och då brukar jag visa Ebbinghaus glömskekurva som visar att vi glömmer det mesta av det vi lärt oss inom bara några dagar. För att undvika det behöver vi repetera. Med repetition fräschas vårt minne upp och resulterar i att glömskekurvan inte sluttar lika brant. Ett sätt att träna våra elever i repetition är att använda anteckningsmallen (som också finns i alla våra klassrum) som bygger på Cornellsystemet.  Enligt Cornellsystemet delas pappret in i två delar med rubrikerna: Nyckelord och anteckningar. Under rubriken nyckelord skrivs viktiga begrepp, namn, årtal etc. och under rubriken anteckningar skrivs det viktiga från genomgången, artikeln eller boken. Längst ner på sidan finns utrymme för att skriva en kort sammanfattning, vad var det viktigaste budskapet? Att skriva sammanfattningen blir därmed den första repetitionen. 

Ebbinghaus glömskekurva

Anteckningsmall efter Cornellsystemet

Jag brukar också visa på hur vi kan lära oss mer genom att först skaffa oss en förförståelse kring ämnet, tex genom att läsa rubriker, bildtexter, sammanfattningen först och genom att söka på nätet, titta på någon film om ämnet osv. Vi pratar också om hur vi kan testa vad vi kan genom att tex formulera egna frågor och sedan förhöra oss själva. 

Hur vi bäst lär oss är individuellt och därför brukar jag presentera en rad olika tips och min förhoppning är att eleverna provar några och hittar den teknik som passar dem bäst. Att få en bra studieteknik tar tid och kräver träning och detta är något som vi i skolan behöver lägga fokus på. 

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om hur vi arbetar med tillgängliga mallar i alla klassrum. Inlägget hittar du HÄR

I mitt förra inlägg lyfte jag arbetet med att implementera stödstrukturer i form av olika mallar. En del i implementeringen är att jag visar hur vi kan använda dem som en del i arbetet med studieteknik. Inlägget hittar du HÄR

Jag har även skrivit om studieteknik tidigare. Inlägget hittar du HÄR

Alla mina mallar finns att ladda ner HÄR. Använd gärna, men glöm inte att referera till mig som källa.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet 👍 https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ 😀)

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.

Postat 2020-01-16 17:08

Att implementera ett "tänk" för ökad delaktighet

Ni som följt min blogg vet att ett område som jag lagt mycket fokus på är olika former av stödjande strukturer som ökar delaktigheten. Som en del i detta har jag i flera inlägg lyft olika analys- skriv- och planeringsmallar. I syfte att göra mallarna tillgängliga för alla elever, har vi i alla klassrum ett antal mallar som hänger i plastfickor på väggen. Om detta kan du läsa i följande inlägg: Nytt läsår, nya möjligheter – Tillgängliga mallar i alla klassrum.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 879448cb-1521-4b71-bc08-19f977599bdd.jpg
Tillgängliga mallar i alla klassrum

Men frågan är hur detta blir en naturlig del av det dagliga arbetet. Räcker det med att hänga upp mallarna, så börjar alla elever och lärare att arbeta med dem? Nej, så enkelt är det inte. Jag får ofta frågan hur vi kan implementera dessa mallar och i detta inlägg tänkte jag berätta hur jag arbetar. 

Mallarna har suttit uppe i drygt två år och har använts en del, men inte så mycket som jag hade hoppats på. Inför detta läsåret uppdaterades därför mallarna och några byttes ut. I uppstarten fick mallarna ett stort fokus (och även under kommande studiedagar) - vi pratade om mallar och om hur vi kunde använda mallar. Men för att få ett genomslag på allvar är det viktigt att det är en pågående diskussion (inte bara vid terminsstart) annars är risken, trots en god vilja, att arbetet rinner ut i sanden. När jag träffar lärare i fortbildningssyfte brukar jag lyfta in någon mall som exempel för att hela tiden levandegöra arbetet.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är img_6442-e1539705797755.jpg
Analysmallar - ett verktyg som stödjer elever att lyckas i analys och reflektion.

En annan viktig faktor, är att arbetet inte bara ligger på en person, att det tex inte bara är specialpedagogen som driver frågan. För mig har skolans försteläraren haft stor betydelse. Tillsammans med rektorn, leder jag den pedagogiska ledningsgruppen, som består av skolans förstelärare. Den pedagogiska ledningsgruppen har ett skolutvecklande uppdrag. Detta läsåret har vi arbetat med Helena Wallbergs bok “Lektionsdesign - en handbok” som en del i det kollegiala lärandet. Vi har läst boken, diskuterat, besök varandras lektioner och formulerat individuella handlingsplaner. I detta forum har vi också pratat mallar och vi har prövat mallar.

I år har vi också utvecklat våra klasskonferenser. Under klasskonferensen har vi, utifrån gruppens behov, formulerat en handlingsplan för hur vi ska arbeta med gruppen. Som en del i handlingsplanen bestämmer vi vilka mallar som vi ska fokusera på. Hur vi arbetar med vår klasskonferenser kan du läsa här: Under klasskonferensen formuleras en gemensam bas i syfte att öka delaktigheten.

När jag träffar elever och vårdnadshavare lyfter jag också ofta mallarna.

Så just nu pratas det mycket om mallar, jag ser elever som arbeta med mallar och börjar allt oftare hitta mallar i kopieringsrummet. Mallarna som sitter i klassrummen är bara en del av alla mallar som används. Mallarna som sitter uppsatta i klassrummen är mallar som går att använda till mycket, de mer specifika mallarna hämtas vi behov och kan anpassas efter ämne och uppgift.

Målet på sikt är att eleverna ska bli allt mer självständiga i arbetet. När de känner att de behöver en mall, att de då på egen hand hämtar en.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

………………………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet 👍 https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ 😀)

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.

Postat 2020-01-07 19:35

Frayer-diagram: En stödstruktur för ökad begreppsförståelse

God begreppsförståelse är en viktig och central del i gymnasial utbildning. Här följer några exempel på hur vikten av god begreppsförståelse lyfts i olika ämnen:

Undervisningen i samhällskunskap ska utveckla en ”förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.”

”Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder.”

Ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ”förmåga att använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen"

I ämnet religionskunskap ”ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor i digital och annan form, diskutera och argumentera”.

Elever med bristande begreppsförståelse får det svårt att ta till sig kunskaper och svårt att nå en god måluppfyllelse. Jag kom nyligen i kontakt med en mall som kan vara en hjälp i arbetet med att öka elevers begreppsförståelse. Mallen kallas för Frayer-diagram (även kallat för Frayer modellen) och har utvecklats av Dorothy Frayer. Syftet med Frayer-diagram är att utveckla elevers begreppsförståelse genom en visuell mall. Mallen består av fyra lika stora rutor och med en mindre ruta centrerad i mitten. I rutan i mitten skrivs begreppet/ordet som eleverna ska arbeta med. I de stora rutorna finns följande rubriker:

⁃ Definition (ordbeskrivning)

⁃ Kännetecken (allmän beskrivning)

⁃ Exempel (synonymer, tillämpning)

⁃ Icke-exempel/ motsatsord (antonymer)

Frayer-diagram är en modell för att visualisera arbetet för en ökad begreppsförståelse

Här följer ett exempel på hur mallen kan användas:

Låt säga att eleverna ska arbeta med begreppet ”Konservatism”.

1. I rutan definition skriver eleverna vad begreppet innebär, en definition av begreppet konservatism.

2. I rutan kännetecken skriver eleverna en beskrivning av begreppet konservatism (tex att det är en ideologi, att det handlar om idéer om hur ett samhälle ska styras osv)

3. Under rubriken exempel skriver eleverna exempel på begreppet tillämpas (tex konservatism är en politisk idé, som är högersinnad, exempel på konservativa politiska partier osv).

4. Under icke-exempel skrivs motsatsord och vad konservatism inte är (tex att konservatism inte är en vetenskap, inte är vänsterinriktad osv).

Exempel på hur Frayer-diagram kan användas för att arbeta med begreppet Konservatism.

När vi arbetar med Frayer-diagram skulle vi exempelvis kunna arbeta utifrån EPA (Enskilt-Par-Alla). Att eleverna först funderar själva, sedan arbetar i par och att vi avslutar med att gemensamt fylla i den på tavlan.

Frayer-diagram och övriga mallar som jag skrivit om finns att ladda ner som pdf här. Använd gärna mina mallar men glöm inte att ange källan.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

.................................................................

För att få direkta uppdateringar gilla Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet 👍 https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ 😀)

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.

annonser

Föreläsare

Ämnen

vårdgivare  handledning  verksamhetschef HSL  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se