Elevhälsan - Elevhälsan - Specialpedagog på gymnasiet Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Specialpedagog på gymnasiet

En blogg om specialpedagogik och gymnasiet
Postat 2020-09-23 18:12

Kartläggarmöte: Att hitta pusselbitarna i det främjande och förebyggande arbetet

Jag kommer, i detta och de kommande två inläggen, att skriva om vikten av att skapa en struktur för att uppmärksamma och identifiera behov, formulera stödåtgärder och följa upp och utvärdera stödåtgärder. Genom strukturerade samtal får vi pusselbitar som vi kan använda i det främjande och förebyggande arbetet.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är img_6741.jpg
Viktiga pusselbitar i det främjande och förebyggande arbetet

På den gymnasieskolan där jag arbetar träffas vi i olika sammanhang i syfte att följa våra olika klasser. Kring varje klass träffas vi, i lite olika konstellationer och forum, ca 11-12 gånger under ett läsår:

  • Kartläggarmöte i syfte att följa upp den screening som vi gör på alla elever i början av årskurs 1.
  • Klassavstämning som genomförs en gång i månaden för respektive klass.
  • Klasskonferenser som genomförs en gång per termin för respektive klass.

I detta inlägg kommer jag att beskriva Kartläggarmötet.

I början av läsåret för årskurs 1, genomför vi den digitala screeningen Kartläggaren i svenska, engelska och matematik. När man genomför screening på gruppnivå är det viktigt att analysera och följa upp resultaten. När testen är genomförda kallar jag ämnesläraren i svenska, engelska och matematik, mentorer och programrektor till ett analysmöte för respektive grupp. Syftet med mötet är att dels analysera resultaten på gruppnivå, men också att identifiera elever som fått lågt resultat. Vi har avsatt en timme för varje grupp.

Vi börjar med att titta på gruppen:

  • Vilka frisk/ framgångsfaktor kan vi se? Vilka är gruppens styrkor? Hur kan vi använda dessa styrkor i undervisningen?
  • Vilka riskfaktorer/ utmaningar kan vi se i gruppen? Vad behöver vi lägga extra fokus på?
  • Hur ser resultatet ut i de olika ämnena? Vilka tendenser kan vi se? Hur ser spridningen ut? Vad behöver vi arbeta med på gruppnivå? Hur kan vi differentiera undervisningen?
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är img_6742.jpg
Utifrån denna mall skriver vi vårt mötesprotokoll.

Efter att vi tittat på gruppen så identifierar vi elever som hamnat lågt och funderar kring hur vi ska gå vidare. Ett första steg blir att prata med elev och vårdnadshavare för att titta på resultatet och låta dem berätta om tidigare skolgång. Kanske behöver eleven någon form av stöd, tex extra anpassningar. Kanske behöver vi utreda vidare, tex göra en läs- och skrivutredning. Vill du läsa mer om arbetet med läs- och skrivutredning så kan du gör det i följande inlägg: En enkel läs- och skrivutredning - som en del av den pedagogiska utredningen

Att få en snabb första bild av våra elever och våra klasser ger oss värdefulla verktyg i vårt fortsatta arbete. Genom tidiga insatser är det möjligt att arbeta förebyggande och främjande. Förebyggande genom snabba insatser och främjande genom att vi lyfter blicken och tittar på gruppen och funderar kring hur vi kan lägga upp vår undervisning. Hur vi kan differentiera undervisningen och därigenom tillgodose elevers olika behov är ett ständigt pågående samtal. Under förra läsåret arbetade vi kollegialt med Helena Wallbergs bok “Lektionsdesign - en handbok” och det märks mycket i samtalen i olika möten. Vill du läsa mer om det arbetet så kan du göra det här: Kollegialt lärande – Ett samarbete mellan specialpedagog och förstelärare

Kartläggarmötet är först gången vi samlas flera lärare kring en ny klass och nästa möte av liknande slag blir klasskonferensen då samtliga undervisande lärare möts.

I nästa inlägg kommer jag att skriva om klassavstämningar, om hur vi där uppmärksammar och identifierar behov samt följer upp och utvärder våra insatser.

Till dess, ha det fint!

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.

Postat 2020-09-08 21:35

Att främja elevers självreglerande lärande

I mitt förra inlägg skrev jag om vikten av undervisning i strategier och om att elevers studiestrategier är ett uttryck för deras metakognitiva förmåga. Metakognitiv förmåga innebär en förmåga att kunna välja och använda strategier i lärandet på olika sätt. Begreppet metakognition brukar definieras som dels metakognitiv kunskap, som innebär olika strategier i lärandet och dels metakognitiv självreglering, som innebär en förmåga att sätta upp mål, planera, styra/reglera sig själva, genomföra och utvärdera sitt lärande. 

Självreglerat lärande innebär att eleverna är aktiva i sitt lärande, att de sätter mål och planerar sitt lärande, att de styr sitt lärande mot målet och att de reflektera kring sitt lärande. När det gäller självreglerat lärande har våra elever olika förutsättning, vi har både de elever som behöver LEDAS, som behöver goda stödstrukturer för att nå målet och vi har de elever som behöver STIMULERAS, som är i behov av att utmanas. Hur kan vi då arbeta med självreglerat lärande? På samma sätt som att undervisning i strategier behöver vara en del av undervisning och finnas med redan i planeringen, så behöver vi aktivt arbeta med självreglerat lärande.

Nedan ser du en bild som illustrerar de olika självregleringsfaserna:

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är img_6629.jpg
Självreglerat lärande. Fritt efter Partanen, 2019

Planera:

Eleverna behöver öva på att formulera mål och att planera sitt lärande. De behöver fundera kring vilka strategier som kan vara användbara. Vad ska jag göra? Och hur ska jag göra? Inte ovanligt att en del elever kan ha svårt att komma igång med uppgifter och en orsak till det kan vara att de inte förstått vad de ska göra. När eleverna vet vad de ska göra behöver de fundera kring hur de ska göra, vilka strategier som de kan använda sig av. Om eleverna ska kunna fundera kring hur användbara olika strategier är, behöver de ha en välfylld verktygslåda med strategier att välja mellan. I alla våra klassrum har vi tillgängliga mallar som kan fungera som strategier. Till hjälp för att planera sitt lärande skulle mallen nedan kunna vara.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är planering-av-uppgift-e1559396191762.jpg
En planeringsmall i syfte att hjälpa eleven att dela upp ett längre fördjupningsarbete och att sätta delmål.

Genomföra:

När eleverna formulerat mål och gjort en planering kommer vi till själva genomförandet. Att hålla sig till sin planering , använda sina strategier och reflektera kring vad som kommer härnäst. Hur långt har jag kommit? Fungerar min planering ? Behöver jag ändra något i min planering? Även i denna del kommer vi att möta elever som av olika orsaker har svårt att driva sin egna process, att hålla fokus och att slutföra sitt arbete. Viktigt är att arbeta nära eleverna, följa deras lärande för att kunna uppmärksamma de elever som är i behov av hjälp. Att aldrig lämna eleverna själva i sitt lärande, då kommer vi med största sannolikhet få ett antal elever som inte lämnar in sin uppgift.

Reflektera:

När uppgiften är genomförd kommer vi till den viktiga delen att reflekter kring hur det gick med lärandet. Vad lärde jag mig? Vilka strategier fungerade bra/ mindre bra? Och vilka erfarenheter kan jag ta med mig till kommande uppgifter.

Genom att aktivt arbeta med såväl elevers strategier i lärande som deras självregleringsförmåga kan vi utveckla alla elever såväl de som är i behov av LEDNING som de som är i behov av STIMULANS.

Ha det fint,

Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.

annonser

Föreläsare

Ämnen

förskola  skola  utveckling  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se