Elevhälsan - Elevhälsan - Specialpedagog på gymnasiet Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Specialpedagog på gymnasiet

En blogg om specialpedagogik och gymnasiet
Postat 2021-02-24 07:24

Tre steg mot ökad analytisk förmåga

Gymnasieskolans kursplanerna ställer höga krav på förmåga att analysera och dra egna slutsatser. För elever med nedsatta exekutiva förmågor kan det vara svårt. Elever inom tex autismspektrumtillstånd kan möta stora utmaningar på gymnasiet när det kommer till kravet att kunna se samband. Dessa elever kan ha mycket goda faktakunskaper, men svårt att överblicka och att gå från del till helhet. Genom goda stödstrukturer kan elever utveckla sin analytiska förmåga. Arbetar vi med elever på gymnasiets studieförberedande program behöver vi även arbeta med att förbereda dem för fortsatta studier och då är det viktigt att tänka progression i arbetet med stödstrukturer. Vi behöver arbeta med att ge eleverna strategier för sitt lärande i syfte att göra eleverna självständiga och förbereda dem inför fortsatta studier.

I detta inlägg tänkte jag visa en arbetsgång som är tänkt att utveckla elevernas analytiska förmåga.

Steg 1

God begreppsförståelse är en viktig och central del i gymnasial utbildning och viktig i analysen. Ett första steg i analysen är att fundera över vilka begrepp som är viktiga för den fråga som ska analyseras. Att sätta sig in frågan är ett första steg och då skulle eleverna kunna använda sig av anteckningsmallen (se bild nedan) som bygger på Cornellsystemet. Extra fokus läggs på kolumnen med nyckelord. Låt sedan eleverna jämföra vilka nyckelord som de valt ut. Skriv upp på tavlan. Välj tillsammans ut några begrepp ni tycker är viktiga.

Vill du läsa med om anteckningsmallen så kan du göra det här. 

Steg 2

När de centrala begreppen är identifierade är nästa steg är att definiera begreppen. En bra stödstruktur för ökad begreppsförståelse är Frayer-diagram (även kallat för Frayer modellen) och har utvecklats av Dorothy Frayer. Syftet med Frayer-diagram är att utveckla elevers begreppsförståelse. Mallen består av fyra lika stora rutor och med en mindre ruta centrerad i mitten. I rutan i mitten skrivs begreppet som eleverna ska arbeta med. I de stora rutorna finns följande rubriker: Definition, Kännetecken, Exempel och Icke-exempel/ motsatsord.

Vill du läsa med om Frayer-diagram så kan du göra det här

Steg 3

När central begreppen är identifierade och definierade så börjar själva arbetet med analysen. I detta steg kan följande analysmall kunna vara ett stöd.

Tanken är att mallen ska vara ett stöd för att kunna tolka information, se samband och gå från del till hel.

Analysmallen består av följande kolumner: Fakta, Problem, Orsak, Konsekvens, Lösninga och Frågor.

Fakta: Vad vet vi? Vilken fakta har vi? Hur ser situationen ut?

Problem: Vilka problem kan vi se?

Orsaker: Vilka är orsakerna till problemen? 

Konsekvenser: Vilka konsekvenser leder problemen till?

Lösning: Hur kan problemen lösas?

Frågor: Vad behöver vi veta mer om? Vilka frågor ska vi arbeta vidare med?

Vill du läsa mer om analysmallen så kan du göra det Här.

Jag har i tre steg visat hur vi skulle kunna använda olika mallar i syfte att utveckla elevernas analytiska förmåga. Det är viktigt att bygga goda stödstrukturer kring eleverna, med målet att göra dem självständig i sitt lärande. Min erfarenhet av analysmallar är att de med fördel kan vara en naturlig del i arbetet med ledning och stimulans och att arbetet gynnar alla elever. Målet är att eleverna ska bli självständiga i sitt arbete med stödstrukturer och att de med tiden själva ska ta fram en analysmall när de känner ett behov. På min skola finns det i alla klassrum några analysmallar upphängda i plastfickor för att de ska vara lättillgängliga för alla elever. Hur det ser ut kan du läsa och se här: Nytt läsår, nya möjligheter – Tillgängliga mallar i alla klassrum.

Är du intresserad av börja arbeta med analysmallar så finns mina mallar tillgängligt här: https://specialpedagogpagymnasiet.blog/mitt-material/

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀

Tips:

Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.

Jag har även startat en facebookgrupp som heter Vi specialpedagoger och speciallärare - Grupp för kollegialt lärande. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och speciallärare.

Postat 2021-02-03 06:52

Ett digitalt klassrum med tillgängliga mallar

Ni som följt mitt arbete genom bloggen vet att jag arbetar med att skapa goda stödstrukturer bland annat genom olika analys- och skrivmallar. På min skola har vi ett antal analysmallar av en mer generell karaktär uppsatta i plastfickor i alla klassrum i syfte att göra mallarna lättillgängliga och till en naturlig del av vår undervisning. Tanken med detta är att eleverna vid behov ska kunna ta en mall och skriva direkt på den. Det finns många vinster att skriva för hand, tex visar forskning det är bra för att utveckla reflektionsförmåga och att vi minns mer eftersom vi tvingas sålla. Att exempelvis skriva anteckningar för hand och samtidigt lyssna på en föreläsning gör att vi automatisk sållar och formulerar den information som vi skriver vilket stärker minnet.

Vill du läsa mer om detta arbete så kan du göra det här: Nytt läsår, nya möjligheter – Tillgängliga mallar i alla klassrum

Tillgängliga mallar i alla klassrum

Men just nu är verkligheten en helt annan, gymnasieskolan har under en lång period bedrivet undervisningen helt och/eller delvis på distans. Vi behöver anpassa oss efter den verklighet som råder och då är digitala mallar ett bra alternativ.

Jag kommer nedan visa några mallar som jag tycker fungerar bra digitalt.

För det digitala klassrummen har jag två exempel på planeringsmallar; en veckoplanering och en planeringsmall för större fördjupningsarbete. Båda mallarna kan användas såväl på gruppnivå som vid ett handledningssamtal med en enskild elev.

Veckoplaneringen är utformad för att kunna användas som en checklista. Checklistan bygger på tydliggörande pedagogik och är färgkodad enligt Pictograms standard.

Veckoplaneringsmall utifrån tydliggörande pedagogik och färgkodad enligt Pictograms standard.

Mallen nedan är tänkt att vara ett stöd vid ett längre fördjupningsarbete. Tanken med mallen är att den ska var en hjälp för att skapa en struktur och formulera delmål.

Mall som ett stöd vid ett större fördjupningsarbete.

I såväl det digitala- som det fysiska klassrummet kan följande anteckningsmall komma till användning. Jag har i flera inlägg tidigare lyft följande anteckningsmall.

Du kan läsa mer om mallen i följande inlägg: Stödstrukturer genom ett metodiskt arbete med mallar.

Anteckningsmall som bygger på Cornellsystemet

Nästa mall har jag kallat för generell analysmall och den är tänkt att vara ett stöd i arbetet med att tolka information, se samband och gå från del till helt.

I följande inlägg kan du läsa med om hur du kan använda mallen: Hur kan vi stödja och vägleda en elev genom gymnasiet för att göra eleven redo för gymnasiearbetet (och fortsatta studier)?

Nedan är en variant av den generella analysmallen, men i stående format, vilket gör den mer användarvänlig i ett digitalt format.

En annan analysmall som passar digitalt är mallen nedan utifrån Aidan Chambers modell ”Tell med”. Användningsområdet för denna mall är egentligen boksamtal, men den kan också användas i andra sammanhang tex om eleverna tittar på en politisk debatt, tittar på en film etc.

Om du vill läsa mer om mallen kan du göra det i följande inlägg: Att gå från del till helhet

Analysmall utifrån Aidan Chambers modell ”Tell med”

Vill du att eleverna ska öka sin begreppsförmåga så är Frayer-diagram ett bra verktyg.

Vill du läsa mer om hur du kan arbeta med mallen så kan du göra det här: Frayer-diagram: En stödstruktur för ökad begreppsförståelse.

Frayer-diagram ett verktyg för ökad begreppsförståelse

Här är några exempel på mallar som kan fungera som bra stödstrukturer i det digitala klassrummet.

Alla mina mallar finns tillgängliga här: Mitt material

De allra flesta finns nu i redigerbart format och med bildstöd som jag tagit fram.

I mitt förra inlägg skrev jag om att det är viktigt med goda stödstrukturer i det digitala klassrummet. Gå gärna in och läs.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀

Tips:

Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.

Jag har även startat en facebookgrupp som heter Vi specialpedagoger och speciallärare - Grupp för kollegialt lärande. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och speciallärare.

annonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan  elevhälsa  dokumentation  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se