Elevhälsan - Elevhälsan - Josef Milerad Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Josef Milerad

Ordförande i skolläkarföreningen, docent vid Karolinska Institutet
Postat 2015-09-24 16:36

”Sverige bör säkra tillgång på vaccin”

Under det att de stora partierna talar om barns hälsa i bara allmänna ordalag har Ella Bohlin från lilla KD skrivit ett jättebra inlägg i SvD om bristen på vaccin och vad vi bör göra åt det http://www.svd.se/sverige-bor-sakra-tillgang-pa-vaccin .

Så här skriver Ella bl.a.  : 

”Sverige bör säkra tillgång på vaccin” | SvD

I sommar har 1 000 barn i Stockholms läns landsting gått miste om vaccin mot tuberkulos. Det är barn som reser mycket utomlands och som är i stort behov av vaccinet. Under det senaste året har leveransen av vaccin till Sverige återkommande drabbats av avbrott. Det har lett till en ny bristsituation i hela landet. För första gången kan vi därför tydligt se de luckor som finns i ansvarsfördelningen, från att problemet identifierats till att varje barnavårdscentral kan förses med vaccin.Situationen riskerar att försvåra möjligheten att leva upp till det nationella vaccinationsprogrammet på både landstingsnivå och nationell nivå.Låt mig vara tydlig med vad det här innebär. Polio och andra allvarliga sjukdomar kan komma tillbaka om inte regeringen agerar skyndsamt. Vi har ingen egen tillverkning i Sverige och inga vaccinlager. Vi står helt oskyddade i denna svåra situation. Medan vi politiker diskuterar vems ansvaret är kan våra barns hälsa påverkas negativt.

Heja Ella! 

äntligen en politiker som tar upp viktiga och konkreta frågor i stället för att prata allmänt om visioner och vilka tjusiga mål man vill nå.

Postat 2015-09-08 21:55

Vad anser skolans beslutsfattare om bristen på likvärdig elevhälsa ?

Den 4.9 bjöd Skolläkarföreningen in företrädare för regeringskanslier skolmyndigheter,   professionerna samt representanter för föräldrar och elever till en hearing och paneldebatt om den bristande likvärdigheten i elevhälsan.

Det togs inga konkreta beslut om åtgärder men alla medverkande, med något enstaka undantag, tog problemet på stort allvar.

Sara Ronningstam Millberg, ordförande i Sveriges Skolkuratorers Förening har sammanfattat mötet och vänligen ställt denna text till förfogande:


Likvärdig elevhälsa

Svenska Skolläkarföreningen anordnade hearing och paneldebatt den 4 september 2015
Dagen inleddes med en föreläsning av professor Hugo Lagercrantz om det lilla barnets kognitiva utveckling, hjärnforskning och framgångsfaktorer för språkutveckling. Mycket intressant och mer läsning i ämnet återfinns i H Lagercrantz bok I barnets hjärna. Eftermiddagen ägnades åt paneldiskussioner med Lennart Ekdahl som moderator.

Paneldiskussion 1

Panel 1 bestod av elev/föräldraorganisationer och professioner:
Ove Andersson Sveriges läkarförbund, Kerstin Nilsson Svenska läkarsällskapet Agneta Fredin Riksföreningen för skolsköterskor, Ellinor Schad Sveriges skolpsykologers förening, Johan Hallberg Sveriges Skolledarförbund, Sara R Millberg Sveriges Skolkuratorers Förening, Malin Holm Föreningen Barn i behov, Ulrica Clerc Föreningen Hem och skola.

Aktuell statistik visar att vilken vård du får avgörs av var du bor

Skolläkarföreningen har under mars-maj 2015 skickat ut en enkät till alla skolor i hela landet. Enkäten innehöll 16 frågor angående bemanning, arbetssätt och vilka resurser som kommer eleverna till del. Denna undersökning är bland de största kartläggningar som gjorts av elevhälsans medicinska insatser och arbetsmetoder i Sverige. Rapporten är sammanställd av Josef Milerad och Mats Swensson, vetenskaplig sekreterare resp., ordförande i skolläkarföreningen.

Enligt skolläkarföreningens rekommendationer bör antalet elever per heltidsarbetande skolläkare ligga på 4000 elever för att alla elever med skolrelaterade hälsoproblem ska kunna garanteras en läkarbedömning. Detta nyckeltal möjliggör skolläkarbesök på mellan 8-10 ggr per termin d.v.s. var annan vecka per skola. Resultatet av kartläggningen visar att det finns en variation på mellan 300 – 15000 elever per heltidsarbetande skolläkare, ca 30 % av skolorna har nyckeltal på mellan 9200 - 14000 och 23 % av skolorna har tre eller färre skolläkarbesök per termin. Vidare framkommer att elevhälsans medicinska insatser inte utnyttjas p.g.a. av olika syn mellan olika skolor på vad som är god medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. Samtidigt som antalet elever med svårigheter som påverkar inlärning och psykisk hälsa har blivit fler, så har möjligheterna till läkarbedömningar av komplicerade hälsoproblem och deras tidiga upptäckt i praktiken minskat. I alltför många skolor behöver skolsköterskan själv ta beslut i frågor som en läkare och sköterska enligt god praxis bör samråda om. Gällande förebyggande insatser mot psykisk ohälsa blir det tydligt att skolorna saknar stöd och direktiv för sitt arbete.

Under debatten blev sambandet mellan svaga studieresultat och svag elevhälsa klarlagt, elever med svårigheter blir bristfälligt bedömda.

Tidig upptäckt, kartläggning/utredning samt analys och bedömning av förutsättningar för kunskapsprogression och god hälsa är komplext och mångdimensionellt. Det blir i debatten tydligt att alla professioner inom elevhälsan behövs, den tvärprofessionella bedömningen blir då mer komplett, nyanserad och säker.

Likvärdigheten handlar om:

 • att elevhälsan är tillgänglig på plats i skolan
 • att elever och personal känner till elevhälsans uppdrag och funktion
 • att alla professioner finns tillgängliga, medicinsk, psykologisk, specialpedagogisk och psykosocial
 • att sättet att arbeta är likvärdigt, evidensbaserat och systematiskt, bra rutiner ger tidig upptäckt
 • att hälsofrämjande och förebyggande insatser omfattar samtliga elever
 • att elevhälsans insatser ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete och verksamhetsplan

Paneldiskussion 2

Panel 2 bestod av myndigheter och regeringskansli:
Kerstin Evelius Socialdepartementet, Anna Ekström Skolverket, Greger Bååth Specialpedagogiska skolmyndigheten, Anna Blom Skolinspektionen, Carl Erik Flodmark Socialstyrelsen, Åsa Ernestam Sveriges Kommuner och Landsting, Karina Dahlberg Inspektionen för vård och omsorg.

Sammanfattning av panel 2:

 • Det saknas nationella nyckeltal för elevhälsans professioner
 • Det saknas årlig statistik och nationella öppna jämförelser
 • Rektorer är verksamhetschef för elevhälsan och saknar ibland tillräckliga kunskaper för uppdraget, detta borde ingå i rektorsutbildningen till stöd för rektor att göra rätt prioriteringar
 • Elevhälsan behöver öronmärkta pengar
 • Det behöver skapas tydligare nationella riktlinjer för elevhälsoarbetet
 • Fler skolläkare bör utbildas För att vi ska kunna leva upp till lagen krävs god uppföljning - skolinspektionens insatser behöver intensifieras
 • Skolverket tillhandahåller en rad utbildningsinsatser och nu vill de skapa en ständigt tillgänglig och uppdaterad kunskapsbank. En utvärdering av Lgr 11 är på gång
 • SKL vill prova att skapa en förstärkt elevhälsa med personal från andra kompetenser t.ex. socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatrin.
 • SPSM bjuder in skolläkarföreningen till samverkan, skolkuratorerna och skopsykologerna kommer att hänga på denna invitation.

Sammanfattningsvis

Dagen var välarrangerad, debatten engagerad och berikande och kan utgöra en god utgångspunkt i arbetet för en framtida likvärdig elevhälsa.

Sara Ronningstam Millberg
Skolkurator på ESS-gymnasiet Stockholm, medlem i styrelsen för Sveriges Skolkratorers Förening och utbildare i skolsocial utredning EBIC, Elevens Behov I Centrum.


Postat 2015-09-07 08:09

Man talar om samarbete men tiger om ojämlikhet i elevhälsan

Vår artikel i Läkartidningen har väckt en livlig debatt - och det är många som  går i försvar när man påtalar brister. Här kommer en liten sammanfattning av debattläget så långt. 

Man talar om samverkan och tiger om ojämlikhet.

De som känner sig utpekade för att acceptera bristande likvärdighet i elevhälsan har inte oväntat försökt bagatellisera Skolläkarföreningens kartläggning av elevhälsan som finns i sin helhet på länken nedan. Då våra data är svåra att vederlägga så tar man till känsloargument.

Katrin Hint Pysslingens skolöverläkare sörjer över ” att skolöverläkare enbart ser på elevhälsan ur ett snävt skolläkarperspektiv”. Karin Hints inlägg bör ses i ljuset av att vissa friskolor leder utvecklingen när det gäller minska kostsam läkarmedverkan i skolhälsovården. 29 % av friskolegymnasierna har inga skolläkarbesök alls, ingen kommunal skola ligger ens i närheten av detta. Är det skolläkarnas snäva perspektiv eller avkastningskraven som Karin Hint mest oroar sig för?

Styrelsen för skolsköterskeföreningen vill antyda att skolsköterskornas yrkesroll och professionalitet ifrågasätts om man har synpunkter på vem som skall skriva remisserna till sjukvården. Vad man tycks ha glömt är att syftet med ”remiss till sjukvården” är en begäran om en läkarbedömning eller behandling. Att själva kunna skriva remissen är idag en livlina för många skolsköterskor eftersom möjligheterna att få en läkarbedömning i skolan av eleverna är så begränsade.

Självklart bör den möjligheten finnas kvar. Däremot måsta man ifrågasätta om rektorer och skolsköterskor skall utan en föregående skolläkarbedömning kunna skriva remisser till den högspecialiserade barnpsykiatrin som på många håll redan har kollapsat under remissflödet. Eleverna får inte bättre hjälp för att allt fler yrkesgrupper får remittera direkt till specialist vård utan att ha konsulterat ansvarig skolläkare. 

Och bästa skolsköterskeförening; visst vill era medlemmar göra en fantastisk insats för att förebygga ohälsa så varför inte arbeta tillsammans med skolläkarna för att ge dem de verktyg som saknas? 83 % av grundskolorna och 92 % av gymnasierna saknar definierade och nedskrivna program mot psykisk ohälsa.

Skolläkarföreningen tror i högsta grad på en tvärprofessionell samverkan och en samlad elevhälsa men vi ser också hur särintressen, brist på riktlinjer och ekonomistyrning riskerar att försämra elevernas hälsa genom uteblivna läkarkontroller .

Läs vår nationella kartläggning byggd på svar från 488 skolsköterskor i grundskolan, 131 skolsköterskor i gymnasiet, 34 skolsköterskor i friskolor och 24 verksamhetschefer med ansvar omkring 200 000 elever i c:a 400 skolor. Den visar tydligt elevernas bristfälliga tillgång till god medicinsk elevhälsa.

Klicka här för att läsa kartläggningen (pdf)

annonser

Föreläsare

Ämnen

handledning  utbildning  skola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se