Elevhälsan - Elevhälsan - Josef Milerad Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Josef Milerad

Ordförande i skolläkarföreningen, docent vid Karolinska Institutet
Postat 2016-08-29 00:35

Nu är det OK med könsuppdelad undervisning

Al-Azharskolan i  Vällingby i Stockholm är en av Sveriges största muslimska friskolor 

Där undervisas flickor och pojkar var för sig i idrott och hälsa från förskoleklass till åk 9. Skolan har blivit anmäld för diskriminering men  har friats av Skolinspektionen skriver Lärarnas Nyheter den 26.8  se  http://www.lararnasnyheter.se/mivida/2016/08/26/okej-konsuppdelat-religiosa-skal

Skolans rektor hänvisar till elevernas muslimska bakgrund och att många skulle utebli helt från idrottsundervisningen om den var gemensam för flickor och pojkar.  Skolinspektionen ger rektorn rätt. Myndigheten  konstaterar att det inte finns något som tyder på att undervisningen i idrott och hälsa inte är likvärdig för de olika könen. Samtidigt skriver Skolinspektionen att har bedömningen gäller ”…i det aktuella fallet”.

Håkan Larsson professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan tror på ett politiskt   färgat beslut. "Hade det här varit en annan skola så hade beslutet blivit att skolan måste jobba med sina jämställdhetsproblem och lösa dem".

Håkan Larsson forskar  om flickors och pojkars villkor i ämnet idrott och hälsa. Om elever upplever obehag i könsblandade situationer bör skolan hjälpa dem att umgås på ett jämbördigt sätt.. Att i stället konsekvent dela upp efter kön tycker han är att göra eleverna en björntjänst.

 De håller inte flickornas idrottslärare Nina Da Mata om. Hon  tycker  att fördelarna med könsuppdelning överväger. Hon skulle vilja undervisa på samma sätt om hon jobbade på en skola utan muslimsk profil. Flickorna blir tryggare när de får vara i en egen grupp.

Vad säger Skolverket? Hur ska vi tolka värdegrund normkritiskt perspektiv och jämställdhetsarbete numera ? Hjälp oss tänka rätt!

skolinspektionen
Postat 2016-08-24 00:34

Handbok för verksamhetschefer, vårdgivare och rektorer

Samarbetet mellan elevhälsans medicinska del  och de pedagogiska och psykologiska insatserna är inte alltid friktionsfritt. Jag har funderat mycket över varför det är så och min tro är att den viktigaste faktorn är att  skolledare inte är förtrogna med hälso och sjukvårdslagstiftningen och fattar beslut som ibland går ofta stick i stäv med lagtexter och praxis. Jag tror att skolchefer  ibland tänker fel  i all  välmening därför att lagstiftningen är för   omfattande  och det finns ingen samlad information vad  just elevhälsan behöver rätta sig efter. 

Skolverkets  "vägledning för elevhälsan" klargör en hel del men har  luckor när det gäller centrala delar som patientsäkerhet, ledningssystem, avvikelserapportering och journalföring  för att nämna några viktiga punkter.

Så det är kanske inte så konstigt att man tycker olika om man inte är ense om de gemensamma förutsättningarna för verksamheten.

Detta var upprinnelsen till att vi bestämde oss för att skriva en handbok som på ett lättillgängligt sätt sammanfattar lagstiftning och praxis hur leder och organiserar medicinsk elevhälsa. Boken är i första hand tänkt för  chefer och ledningsansvariga alltså verksamhetschefer, rektorer och skolans huvudmän dvs elevhälsans vårdgivare. 

Bokens titel är "Leda och organisera medicinsk elevhälsa" och kommer ut i september på Studentlitteratur. Vi hoppas att den både ska vara till nytta i det praktiska arbetet och förbättra samarbetet

skola skollagen
annonser

Föreläsare

Ämnen

specialpedagogik  samverkan elevhälsa  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se