Diana Storvik

Specialpedagog på gymnasiet

Jag är specialpedagog och bloggar under namnet Specialpedagog på gymnasiet. Jag svarar på frågor kring specialpedagogik och att använda stödmallar i undervisningen. Jag brinner för skolutveckling och mitt mål är att bidra till en skola där fler elever lyckas få en gymnasieexamen. Mitt fokus är att hjälpa elever att hitta strategier för sitt lärande i syfte att bli mer självständiga.

Mina expertområden ligger nära det som jag dagligen arbetar med i mitt yrke som specialpedagog. I min roll som specialpedagog arbetar jag nära lärare, skolledning och övriga i elevhälsa. Under de senaste åren har jag arbetat med att utveckla och att implementera olika stödstrukturer bland annat i form av olika stödmallar. Jag lägger också ett stort fokus på vårt närvarofrämjande arbete. En annan viktig del i mitt arbete är att se till att de elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd också får det.

De områden som jag arbetar mycket med och kan svara på frågor om:

  • Ledning och stimulans, att skapa en tillgänglig utbildning.
  • Tydliggörande pedagogik, genom strategier, mallar och bildstöd
  • Närvarofrämjande arbete och problematisk skolfrånvaro
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • De specialpedagogiska yrkesrollen (handleda, utreda, förebygga, skolutveckling, samverkan)
  • Elevhälsans arbete (samverkan mellan olika professioner, utveckling av elevhälsan).

Läs mer på min blogg!

2 sep 2021

Webbinarium med Diana Storvik

Att använda stödmallar i undervisningen

Läs vidare och anmäl

Föreläsningar och workshops

Stödjande strukturer för ökad delaktighet
Här läggs ett stort fokus på hur vi kan arbeta med äldre elever (högstadiet, gymnasiet) för att bygga goda stödstrukturer och samtidigt öka elevernas självständighet. Här lyfter jag bla tydliggörande pedagogik, tillgängliga mallar, självreglerat lärande.

Elevhälsans förebyggande och främjande arbete
Här läggs fokus på hur vi kan skapa en struktur för att uppmärksamma och identifiera behov, formulera stödåtgärder och följa upp och utvärdera stödåtgärder. Genom strukturerade samtal får vi pusselbitar som vi kan använda i det främjande och förebyggande arbetet. Fokus är ökad måluppfyllelse och närvaro.

Extra anpassningar med fokus på studieförberedande program
Hur kan vi stödja och vägleda en elev genom gymnasiet för att göra eleven redo för gymnasiearbetet (och fortsatta studier)? Hur kan vi arbeta med eleverna för att förbereda dem för fortsatta studier? Hur kan vi bygga goda stödstrukturer kring eleverna i syfte att öka deras självständighet? Hur kan vi skapa en tillgänglig lärmiljö där undervisning i strategier är en naturlig och självklar del?

Paket med tillgängliga mallar - omslag

Paket med tillgängliga mallar

Nu har du möjlighet att köpa ett paket med mina mallar. Paket består av 10 st mallar och 8 st är i redigerbart format (word)

Paket kostar 295 kr inkl moms (värde 400 kr)

Läs mer

Senaste expertsvaren

9 maj 2021

Att hitta egna strategier

Blogg

2 maj 2021

Webbinarium med Diana Storvik

18 april 2021

Öka självständigheten genom att regelbundet utvärdera och uppdatera extra anpassningar

Blogg

11 mars 2021

När eleven ses som problembärare: En konsekvens av vadå?

Blogg

24 februari 2021

Tre steg mot ökad analytisk förmåga

Blogg

3 februari 2021

Ett digitalt klassrum med tillgängliga mallar

Blogg

10 januari 2021

Viktigt med goda stödstrukturer i det digitala klassrummet

Blogg

5 januari 2021

Stödstrukturer genom ett metodiskt arbete med mallar

Blogg

10 december 2020

Fler gymnasieelever fick en gymnasieexamen 2020…

Blogg

29 november 2020

En utopi kanske, men det långsiktiga målet för gymnasieskolan bör vara nollvision…

Blogg

11 oktober 2020

Klasskonferens: Att formulera en gemensam bas utifrån ett salutogent perspektiv

Blogg

4 oktober 2020

Klassavstämning: Att systematisk uppmärksamma, utreda, åtgärda och utvärdera

Blogg

23 september 2020

Kartläggarmöte: Att hitta pusselbitarna i det främjande och förebyggande arbetet

Blogg

8 september 2020

Att främja elevers självreglerande lärande

Blogg

20 augusti 2020

Undervisning i strategier – ett steg mot en tillgänglig lärmiljö

Blogg

7 juni 2020

Den ljusnande framtid är vår…

Blogg

17 maj 2020

Specialpedagog: Ett varierat och mångfacetterat yrke

Blogg

28 april 2020

Hur kan vi resonera kring betygsättning och när kan vi tillämpa undantagsbestämmelsen?

Blogg

19 april 2020

Hur bör vi arbeta med betygsättning vid fjärr- och distansundervisning?

Blogg

1 april 2020

Anpassningar i det digitala klassrummet

Blogg

24 mars 2020

Ett mycket generöst Skolsverige!

Blogg

12 mars 2020

I spåren av Corona…

Blogg

23 februari 2020

Ett samtal om ökad delaktighet för alla elever

Blogg

17 februari 2020

Kollegialt lärande – Ett samarbete mellan specialpedagog och förstelärare

Blogg

11 februari 2020

Att anpassa undervisningen – Är det detsamma som att göra allt enklare?

Blogg

26 januari 2020

Att arbeta med studieteknik – En del i elevhälsans förebyggande och främjande uppdrag

Blogg

16 januari 2020

Att implementera ett "tänk" för ökad delaktighet

Blogg