Diana Storvik

Specialpedagog på gymnasiet

Jag är specialpedagog och bloggar under namnet Specialpedagog på gymnasiet. Jag svarar på frågor kring specialpedagogik och att använda stödmallar i undervisningen. Jag brinner för skolutveckling och mitt mål är att bidra till en skola där fler elever lyckas få en gymnasieexamen. Mitt fokus är att hjälpa elever att hitta strategier för sitt lärande i syfte att bli mer självständiga.

Mina expertområden ligger nära det som jag dagligen arbetar med i mitt yrke som specialpedagog. I min roll som specialpedagog arbetar jag nära lärare, skolledning och övriga i elevhälsa. Under de senaste åren har jag arbetat med att utveckla och att implementera olika stödstrukturer bland annat i form av olika stödmallar. Jag lägger också ett stort fokus på vårt närvarofrämjande arbete. En annan viktig del i mitt arbete är att se till att de elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd också får det.

De områden som jag arbetar mycket med och kan svara på frågor om:

  • Ledning och stimulans, att skapa en tillgänglig utbildning.
  • Tydliggörande pedagogik, genom strategier, mallar och bildstöd
  • Närvarofrämjande arbete och problematisk skolfrånvaro
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • De specialpedagogiska yrkesrollen (handleda, utreda, förebygga, skolutveckling, samverkan)
  • Elevhälsans arbete (samverkan mellan olika professioner, utveckling av elevhälsan).

Läs mer på min blogg!

10 mar 2022

Webbinarium med Diana Storvik

1.5 timmar 15:30

Föreläsningar och workshops

Stödjande strukturer för ökad delaktighet
Här läggs ett stort fokus på hur vi kan arbeta med äldre elever (högstadiet, gymnasiet) för att bygga goda stödstrukturer och samtidigt öka elevernas självständighet. Här lyfter jag bla tydliggörande pedagogik, tillgängliga mallar, självreglerat lärande.

Elevhälsans förebyggande och främjande arbete
Här läggs fokus på hur vi kan skapa en struktur för att uppmärksamma och identifiera behov, formulera stödåtgärder och följa upp och utvärdera stödåtgärder. Genom strukturerade samtal får vi pusselbitar som vi kan använda i det främjande och förebyggande arbetet. Fokus är ökad måluppfyllelse och närvaro.

Extra anpassningar med fokus på studieförberedande program
Hur kan vi stödja och vägleda en elev genom gymnasiet för att göra eleven redo för gymnasiearbetet (och fortsatta studier)? Hur kan vi arbeta med eleverna för att förbereda dem för fortsatta studier? Hur kan vi bygga goda stödstrukturer kring eleverna i syfte att öka deras självständighet? Hur kan vi skapa en tillgänglig lärmiljö där undervisning i strategier är en naturlig och självklar del?

Senaste expertsvaren

26 januari 2020

Att arbeta med studieteknik – En del i elevhälsans förebyggande och främjande uppdrag

Blogg

16 januari 2020

Att implementera ett "tänk" för ökad delaktighet

Blogg

7 januari 2020

Frayer-diagram: En stödstruktur för ökad begreppsförståelse

Blogg

15 december 2019

Genom att arbeta strategiskt med stödstrukturer ökar vi delaktigheten och andelen elever som får en examen…

Blogg

2 december 2019

Analysmallar – Stödstrukturer som visualiserar

Blogg

12 november 2019

Under klasskonferensen formuleras en gemensam bas i syfte att öka delaktigheten

Blogg

22 oktober 2019

Övergången mellan gymnasiet och högskolan: Hur förbereder vi elever i behov av stöd för fortsatta studier?

Blogg

6 oktober 2019

Stödjande strukturer som ökar delaktigheten och minskar behovet av extra anpassningar

Blogg

3 oktober 2019

Presentation av bloggen "Specialpedagog på gymnasiet"

Blogg