Gudrun Löwendahl Björkman

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Gudrun har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen”. Stödmaterialet konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Gudruns egna e-böcker utgår från Skolverkets skrifter, läroplanerna, rapporter från våra skolmyndigheter samt aktuell forskning. De utskriftsbara e-böckerna är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Nu finns fem olika e-böcker och under hösten 2022 kommer ytterligare en.

Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare på skolor och konferenser. Hon har bl.a. anlitats av Skolverket och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Gudruns utbildningsinsatser fokuserar på hur vi kan arbeta hälsofrämjande, förebygga svårigheter, göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd.

Läs mer på Gudruns egna hemsida!

Föreläsningar och workshops

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket inom områdena:

 • Skapa en tillgänglig lärmiljö i praktiken
 • Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram
 • Nå ökad måluppfyllelse via generella förmågor i kunskapskraven
 • Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Skapa en hälsofrämjande skola för alla parter

Processtödjare- och processledare inom

 • Elevhälsans förebyggande och främjande insatser
 • En tillgänglig lärmiljö
 • Stödinsatser och rutiner
 • En mer hälsofrämjande skola

Handledning och konsultationer

Handledning av grupper och enskilda, samt erbjuder även konsultationer för:

 • Lärare, resurspersoner och fritidshemspersonal
 • Specialpedagoger och speciallärare
 • Elevhälsopersonal
 • Verksamma handledare/metahandledning

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket.

Gudrun kan anlitas via Elevhälsan.se alternativt i direktkontakt via www.GLBatgardsprogram.com

Senaste expertsvaren

14 juni 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – Extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan

13 juni 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

1 juni 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – 15 skolor och elever i behov av särskilt stöd

1 juni 2022

Ska avlämnade eller mottagande skola besluta åtgärdsprogrammet?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

23 maj 2022

Ska elevassistent och enskild undervisning skrivas in i åtgärdsprogram i grundsärskolan?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

19 maj 2022

Byte av kursplan i grundsärskola?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

17 maj 2022

Vad gäller kring tidigare och senare skolstart?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

4 maj 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – Fler elever kan lyckas i skolan med de reviderade kursplanerna

3 maj 2022

Är placeringen på resursskolan en åtgärd och kanske den enda åtgärden?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

25 april 2022

Kan logopedinsatser vara en form av särskilt stöd?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

19 april 2022

Särskilt stöd i grundsärskolan

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

4 april 2022

Sjukhusskola – Åtgärdsprogram?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

22 mars 2022

Kuratorsinsats som särskilt stöd

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

16 mars 2022

Särskilt stöd utan specialpedagog eller speciallärare

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

7 mars 2022

Hur exakta behöver åtgärderna vara i ÅP?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

28 februari 2022

Intensivperioder – Sex veckor med stöd som upprepas

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

14 februari 2022

Aktualisera befintlig utredning eller kartlägga och utreda på nytt?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

7 februari 2022

Delar av dagen i flexgrupp – Hur skriva i åtgärdsprogram?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

31 januari 2022

Intellektuell funktionsnedsättning (IF)– på individuellt program

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

24 januari 2022

Anpassad studiegång vid problematisk frånvaro

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

16 januari 2022

Särskilt stöd inom ”resursskolor” och särskilda undervisningsgrupper

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

7 december 2021

När och vem – I uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

6 december 2021

Gudrun Löwendahl Björkman – Extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan

1 december 2021

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

30 november 2021

Gudrun Löwendahl Björkman – 15 skolor och elever i behov av särskilt stöd

30 november 2021

Särskilt stöd av lärare inom ramen för ordinarie undervisning

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

23 november 2021

Vem beslutar om ämnesområden och ämnen inom grundsärskolan?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram