Gudrun Löwendahl Björkman

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Gudrun har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen”. Stödmaterialet konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Gudruns egna e-böcker utgår från Skolverkets skrifter, läroplanerna, rapporter från våra skolmyndigheter samt aktuell forskning. De utskriftsbara e-böckerna är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Nu finns fem olika e-böcker och under hösten 2022 kommer ytterligare en.

Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare på skolor och konferenser. Hon har bl.a. anlitats av Skolverket och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Gudruns utbildningsinsatser fokuserar på hur vi kan arbeta hälsofrämjande, förebygga svårigheter, göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd.

Läs mer på Gudruns egna hemsida!

Föreläsningar och workshops

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket inom områdena:

 • Skapa en tillgänglig lärmiljö i praktiken
 • Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram
 • Nå ökad måluppfyllelse via generella förmågor i kunskapskraven
 • Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Skapa en hälsofrämjande skola för alla parter

Processtödjare- och processledare inom

 • Elevhälsans förebyggande och främjande insatser
 • En tillgänglig lärmiljö
 • Stödinsatser och rutiner
 • En mer hälsofrämjande skola

Handledning och konsultationer

Handledning av grupper och enskilda, samt erbjuder även konsultationer för:

 • Lärare, resurspersoner och fritidshemspersonal
 • Specialpedagoger och speciallärare
 • Elevhälsopersonal
 • Verksamma handledare/metahandledning

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket.

Gudrun kan anlitas via Elevhälsan.se alternativt i direktkontakt via www.GLBatgardsprogram.com

Vägledning för grundskolan - omslag

Vägledning för grundskolan

Läs mer om publikationer under “Läs mer”

Läs mer

Vägledning för vuxenutbildningen - omslag

Vägledning för vuxenutbildningen

Läs mer om publikationer under “Läs mer”

Läs mer

Hälsofrämjande skolutveckling - omslag

Hälsofrämjande skolutveckling

Läs mer om materialet under “Läs mer”

Läs mer

Vägledning för gymnasieskolan - omslag

Vägledning för gymnasieskolan

Läs mer om materialet under “Läs mer”

Läs mer

Särskilt stöd - omslag

Särskilt stöd

Läs mer om materialet under “Läs mer”

Läs mer

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska - omslag

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

Läs mer om materialet under “Läs mer”

Läs mer

Senaste expertsvaren

28 november 2022

Fyra frågor: 30 min stöd, studiehandledning och betygsfrågor

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

14 november 2022

Resursperson i grundsärskolan för elev som läser ämnesområden?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

7 november 2022

Betygsättning för elev med hög frånvaro pga sjukdom

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

31 oktober 2022

Ansökningar om tilläggsbelopp

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

24 oktober 2022

Frågor om åtgärder till stöd för nyanlända elever och särskilt stöd

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

13 oktober 2022

Vem utreder svårigheter i sociala sammanhang och måste måluppfyllelsen i alla ämnen redogöras?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

13 september 2022

Allmänna råden uppdaterade – finns dessa ändringar med i Gudrun Löwendahl Björkmans e-bok?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

7 september 2022

Digital utbildning Gudrun Löwendahl Björkman – Fler elever kan lyckas i skolan med Lgr22 och övriga förändringar

6 september 2022

Hur ofta/regelbundet ska en pedagogisk kartläggning revideras?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

14 juni 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – Extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan

13 juni 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

1 juni 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – 15 skolor och elever i behov av särskilt stöd

1 juni 2022

Ska avlämnade eller mottagande skola besluta åtgärdsprogrammet?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

23 maj 2022

Ska elevassistent och enskild undervisning skrivas in i åtgärdsprogram i grundsärskolan?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

19 maj 2022

Byte av kursplan i grundsärskola?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

17 maj 2022

Vad gäller kring tidigare och senare skolstart?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

4 maj 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – Fler elever kan lyckas i skolan med Lgr22 och övriga förändringar

3 maj 2022

Är placeringen på resursskolan en åtgärd och kanske den enda åtgärden?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

25 april 2022

Kan logopedinsatser vara en form av särskilt stöd?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

19 april 2022

Särskilt stöd i grundsärskolan

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

4 april 2022

Sjukhusskola – Åtgärdsprogram?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

22 mars 2022

Kuratorsinsats som särskilt stöd

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

16 mars 2022

Särskilt stöd utan specialpedagog eller speciallärare

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

7 mars 2022

Hur exakta behöver åtgärderna vara i ÅP?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

28 februari 2022

Intensivperioder – Sex veckor med stöd som upprepas

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

14 februari 2022

Aktualisera befintlig utredning eller kartlägga och utreda på nytt?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

7 februari 2022

Delar av dagen i flexgrupp – Hur skriva i åtgärdsprogram?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram