Gudrun Löwendahl Björkman

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Gudrun har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen”. Stödmaterialet konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Gudruns egna e-böcker utgår från Skolverkets skrifter, läroplanerna, rapporter från våra skolmyndigheter samt aktuell forskning. De utskriftsbara e-böckerna är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Nu finns fem olika e-böcker och under hösten 2022 kommer ytterligare en.

Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare på skolor och konferenser. Hon har bl.a. anlitats av Skolverket och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Gudruns utbildningsinsatser fokuserar på hur vi kan arbeta hälsofrämjande, förebygga svårigheter, göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd.

Läs mer på Gudruns egna hemsida!

Föreläsningar och workshops

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket inom områdena:

 • Skapa en tillgänglig lärmiljö i praktiken
 • Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram
 • Nå ökad måluppfyllelse via generella förmågor i kunskapskraven
 • Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Skapa en hälsofrämjande skola för alla parter

Processtödjare- och processledare inom

 • Elevhälsans förebyggande och främjande insatser
 • En tillgänglig lärmiljö
 • Stödinsatser och rutiner
 • En mer hälsofrämjande skola

Handledning och konsultationer

Handledning av grupper och enskilda, samt erbjuder även konsultationer för:

 • Lärare, resurspersoner och fritidshemspersonal
 • Specialpedagoger och speciallärare
 • Elevhälsopersonal
 • Verksamma handledare/metahandledning

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket.

Gudrun kan anlitas via Elevhälsan.se alternativt i direktkontakt via www.GLBatgardsprogram.com

Senaste expertsvaren

23 januari 2023

Är språkvalet svensk/engelska en extra anpassning?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

16 januari 2023

Ta emot ny elev i grundsärskolan som är i behov av särskilt stöd

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

20 december 2022

Hur ska vi tänka? Är detta särskilt stöd eller inte?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

18 december 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – ”Extra anpassningar och särskilt stöd inom den anpassade grundskolan”

16 december 2022

Gudrun Löwendahl Björkman om Vägledning för gymnasieskolan – Extra anpassningar och särskilt stöd

15 december 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – 15 skolor och elever i behov av särskilt stöd

15 december 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – Fler elever kan lyckas i skolan med Lgr22 och övriga förändringar

9 december 2022

Kuratorsinsats som särskilt stöd

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

28 november 2022

Fyra frågor: 30 min stöd, studiehandledning och betygsfrågor

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

14 november 2022

Resursperson i grundsärskolan för elev som läser ämnesområden?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

7 november 2022

Betygsättning för elev med hög frånvaro pga sjukdom

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

31 oktober 2022

Ansökningar om tilläggsbelopp

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

24 oktober 2022

Frågor om åtgärder till stöd för nyanlända elever och särskilt stöd

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

13 oktober 2022

Vem utreder svårigheter i sociala sammanhang och måste måluppfyllelsen i alla ämnen redogöras?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

13 september 2022

Allmänna råden uppdaterade – finns dessa ändringar med i Gudrun Löwendahl Björkmans e-bok?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

7 september 2022

Digital utbildning Gudrun Löwendahl Björkman – Fler elever kan lyckas i skolan med Lgr22 och övriga förändringar

6 september 2022

Hur ofta/regelbundet ska en pedagogisk kartläggning revideras?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

14 juni 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – Extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan

13 juni 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

1 juni 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – 15 skolor och elever i behov av särskilt stöd

1 juni 2022

Ska avlämnade eller mottagande skola besluta åtgärdsprogrammet?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

23 maj 2022

Ska elevassistent och enskild undervisning skrivas in i åtgärdsprogram i grundsärskolan?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

19 maj 2022

Byte av kursplan i grundsärskola?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

17 maj 2022

Vad gäller kring tidigare och senare skolstart?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

4 maj 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – Fler elever kan lyckas i skolan med Lgr22 och övriga förändringar

3 maj 2022

Är placeringen på resursskolan en åtgärd och kanske den enda åtgärden?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

25 april 2022

Kan logopedinsatser vara en form av särskilt stöd?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram