Gudrun Löwendahl Björkman

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Gudrun har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen”. Stödmaterialet konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Gudruns egna e-böcker utgår från Skolverkets skrifter, läroplanerna, rapporter från våra skolmyndigheter samt aktuell forskning. De utskriftsbara e-böckerna är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Nu finns fem olika e-böcker och under hösten 2022 kommer ytterligare en.

Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare på skolor och konferenser. Hon har bl.a. anlitats av Skolverket och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Gudruns utbildningsinsatser fokuserar på hur vi kan arbeta hälsofrämjande, förebygga svårigheter, göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd.

Läs mer på Gudruns egna hemsida!

Föreläsningar och workshops

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket inom områdena:

 • Skapa en tillgänglig lärmiljö i praktiken
 • Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram
 • Nå ökad måluppfyllelse via generella förmågor i kunskapskraven
 • Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Skapa en hälsofrämjande skola för alla parter

Processtödjare- och processledare inom

 • Elevhälsans förebyggande och främjande insatser
 • En tillgänglig lärmiljö
 • Stödinsatser och rutiner
 • En mer hälsofrämjande skola

Handledning och konsultationer

Handledning av grupper och enskilda, samt erbjuder även konsultationer för:

 • Lärare, resurspersoner och fritidshemspersonal
 • Specialpedagoger och speciallärare
 • Elevhälsopersonal
 • Verksamma handledare/metahandledning

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket.

Gudrun kan anlitas via Elevhälsan.se alternativt i direktkontakt via www.GLBatgardsprogram.com

Vägledning för grundskolan - omslag

Vägledning för grundskolan

Läs mer om publikationer under “Läs mer”

Läs mer

Vägledning för vuxenutbildningen - omslag

Vägledning för vuxenutbildningen

Läs mer om publikationer under “Läs mer”

Läs mer

Hälsofrämjande skolutveckling - omslag

Hälsofrämjande skolutveckling

Läs mer om materialet under “Läs mer”

Läs mer

Vägledning för gymnasieskolan - omslag

Vägledning för gymnasieskolan

Läs mer om materialet under “Läs mer”

Läs mer

Särskilt stöd - omslag

Särskilt stöd

Läs mer om materialet under “Läs mer”

Läs mer

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska - omslag

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

Läs mer om materialet under “Läs mer”

Läs mer

Senaste expertsvaren

31 januari 2022

Intellektuell funktionsnedsättning (IF)– på individuellt program

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

24 januari 2022

Anpassad studiegång vid problematisk frånvaro

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

16 januari 2022

Särskilt stöd inom ”resursskolor” och särskilda undervisningsgrupper

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

7 december 2021

När och vem – I uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

6 december 2021

Gudrun Löwendahl Björkman – Extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan

1 december 2021

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

30 november 2021

Gudrun Löwendahl Björkman – 15 skolor och elever i behov av särskilt stöd

30 november 2021

Särskilt stöd av lärare inom ramen för ordinarie undervisning

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

23 november 2021

Vem beslutar om ämnesområden och ämnen inom grundsärskolan?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

9 november 2021

Utredning av särskilt stöd som gäller sociala svårigheter

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

26 oktober 2021

Dokumentera extra utmaningar vid särbegåvning

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

18 oktober 2021

Elevassistent utan åtgärdsprogram?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

14 oktober 2021

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

14 oktober 2021

Så kan stödmaterial Elevhälsa användas inom vuxenutbildningen

12 oktober 2021

Ska alla ämnen skrivas in i åtgärdsprogrammet?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

4 oktober 2021

Delad resurs och återkommande korta en-till-en-stunder

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

28 september 2021

Formell skillnad på extra anpassningar och anpassningar?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

20 september 2021

Diabetes – Åtgärdsprogram och utvärderingar?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

7 september 2021

Reducera program och gå om kurser inom IM

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

6 september 2021

Extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan

1 september 2021

Utveckling av skolans stöd- och elevhälsoarbete ur ett inkluderingsperspektiv

31 augusti 2021

Blankett för särskild bedömning i förskoleklass

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

23 augusti 2021

Räcker det att vårdnadshavare får sista delen i utredningen?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

7 juni 2021

Skillnad mellan prioriterad timplan, anpassad timplan och anpassad studiegång

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

31 maj 2021

Distansundervisning i åtgärdsprogram

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

17 maj 2021

Är studiestuga ledning och stimulans eller extra anpassningar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

2 maj 2021

Webbinarium med Gudrun Löwendahl Björkman