Gudrun Löwendahl Björkman

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Gudrun har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen”. Stödmaterialet konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Gudruns egna e-böcker utgår från Skolverkets skrifter, läroplanerna, rapporter från våra skolmyndigheter samt aktuell forskning. De utskriftsbara e-böckerna är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Nu finns fem olika e-böcker och under hösten 2022 kommer ytterligare en.

Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare på skolor och konferenser. Hon har bl.a. anlitats av Skolverket och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Gudruns utbildningsinsatser fokuserar på hur vi kan arbeta hälsofrämjande, förebygga svårigheter, göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd.

Läs mer på Gudruns egna hemsida!

Föreläsningar och workshops

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket inom områdena:

 • Skapa en tillgänglig lärmiljö i praktiken
 • Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram
 • Nå ökad måluppfyllelse via generella förmågor i kunskapskraven
 • Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Skapa en hälsofrämjande skola för alla parter

Processtödjare- och processledare inom

 • Elevhälsans förebyggande och främjande insatser
 • En tillgänglig lärmiljö
 • Stödinsatser och rutiner
 • En mer hälsofrämjande skola

Handledning och konsultationer

Handledning av grupper och enskilda, samt erbjuder även konsultationer för:

 • Lärare, resurspersoner och fritidshemspersonal
 • Specialpedagoger och speciallärare
 • Elevhälsopersonal
 • Verksamma handledare/metahandledning

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket.

Gudrun kan anlitas via Elevhälsan.se alternativt i direktkontakt via www.GLBatgardsprogram.com

Vägledning för grundskolan - omslag

Vägledning för grundskolan

Läs mer om publikationer under “Läs mer”

Läs mer

Vägledning för vuxenutbildningen - omslag

Vägledning för vuxenutbildningen

Läs mer om publikationer under “Läs mer”

Läs mer

Hälsofrämjande skolutveckling - omslag

Hälsofrämjande skolutveckling

Läs mer om materialet under “Läs mer”

Läs mer

Vägledning för gymnasieskolan - omslag

Vägledning för gymnasieskolan

Läs mer om materialet under “Läs mer”

Läs mer

Särskilt stöd - omslag

Särskilt stöd

Läs mer om materialet under “Läs mer”

Läs mer

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska - omslag

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

Läs mer om materialet under “Läs mer”

Läs mer

Senaste expertsvaren

26 april 2021

Åtgärdsprogram innan grundsärskoleplacering?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

19 april 2021

Behövs åtgärdsprogram för denna elev?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

12 april 2021

Digitalt uppkopplat särskilt stöd?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

29 mars 2021

Behövs åtgärdsprogram för elev som inte nå målen i slöjd?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

15 mars 2021

Studiehandledning på modersmålet årskurs 7-9

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

8 mars 2021

Underskrifter i åtgärdsprogram

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

22 februari 2021

Fråga om gruppåtgärdsprogram

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

15 februari 2021

Vad gäller kring reducerat program på gymnasiet?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

8 februari 2021

Vad gäller kring medicin, specialkost och skolskjuts?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

1 februari 2021

Revidera eller förnya utredning av elevs behov av särskilt stöd?

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

25 januari 2021

Särskilt stöd hos skolsköterska

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

18 januari 2021

Anpassad studiegång för integrerad grundsärskoleelev

7 december 2020

Rutiner vid utvärderingar av åtgärdsprogram

23 november 2020

När övergår extra anpassningar till särskilt stöd?

9 november 2020

Hur ofta bör ny utredning av särskilt stöd genomföras?

26 oktober 2020

Vad gäller när elever inte vill ta emot stöd?

12 oktober 2020

Vårdnadshavares delaktighet i åtgärdsprogram

5 oktober 2020

Åtgärdsprogram vid sjukskrivning

28 september 2020

Är handledning till personal en form av särskilt stöd?

21 september 2020

Elevassistent – ska omfattning i tid stå i ÅP?

14 september 2020

Garantin för tidiga insatser i f-klassen

8 juni 2020

Dokumentera uppföljning och utvärdering av ÅP

1 juni 2020

Särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar

25 maj 2020

Betyg vid anpassad studiegång

11 maj 2020

Tydlighet och samverkan kring ÅP

4 maj 2020

Skillnad mellan behov och åtgärder i ÅP

20 april 2020

Var dokumenteras behov av vidare utredning?