Gudrun Löwendahl Björkman

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Gudrun har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen”. Stödmaterialet konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Gudruns egna e-böcker utgår från Skolverkets skrifter, läroplanerna, rapporter från våra skolmyndigheter samt aktuell forskning. De utskriftsbara e-böckerna är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Nu finns fem olika e-böcker och under hösten 2022 kommer ytterligare en.

Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare på skolor och konferenser. Hon har bl.a. anlitats av Skolverket och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Gudruns utbildningsinsatser fokuserar på hur vi kan arbeta hälsofrämjande, förebygga svårigheter, göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd.

Läs mer på Gudruns egna hemsida!

Föreläsningar och workshops

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket inom områdena:

 • Skapa en tillgänglig lärmiljö i praktiken
 • Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram
 • Nå ökad måluppfyllelse via generella förmågor i kunskapskraven
 • Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Skapa en hälsofrämjande skola för alla parter

Processtödjare- och processledare inom

 • Elevhälsans förebyggande och främjande insatser
 • En tillgänglig lärmiljö
 • Stödinsatser och rutiner
 • En mer hälsofrämjande skola

Handledning och konsultationer

Handledning av grupper och enskilda, samt erbjuder även konsultationer för:

 • Lärare, resurspersoner och fritidshemspersonal
 • Specialpedagoger och speciallärare
 • Elevhälsopersonal
 • Verksamma handledare/metahandledning

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket.

Gudrun kan anlitas via Elevhälsan.se alternativt i direktkontakt via www.GLBatgardsprogram.com

Senaste expertsvaren

21 september 2020

Elevassistent – ska omfattning i tid stå i ÅP?

14 september 2020

Garantin för tidiga insatser i f-klassen

8 juni 2020

Dokumentera uppföljning och utvärdering av ÅP

1 juni 2020

Särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar

25 maj 2020

Betyg vid anpassad studiegång

11 maj 2020

Tydlighet och samverkan kring ÅP

4 maj 2020

Skillnad mellan behov och åtgärder i ÅP

20 april 2020

Var dokumenteras behov av vidare utredning?

8 april 2020

Varför är det olika regler för studiehandledning på modersmålet?

6 april 2020

Särskilt stöd inom gymnasieprogrammet

23 mars 2020

SU-grupp hänvisa till skollagen i ÅP

16 mars 2020

Hjälpmedel vid nationella prov

2 mars 2020

Hur formulera i åtgärdsprogrammet?

24 februari 2020

Anpassningar för en hel klass

10 februari 2020

Räcker positiv utveckling av extra anpassningar?

28 januari 2020

Reviderat svar- Kan rektor neka utredning om särskilt stöd?

20 januari 2020

Anpassad studiegång i förskoleklass

16 december 2019

Dialog med vårdnadshavare kring extra anpassningar

2 december 2019

Avsluta åtgärdsprogram

25 november 2019

Extra anpassningar i förskoleklass

14 november 2019

Stödinsatser av social karaktär

6 november 2019

Reviderad blankett för Särskild bedömning i förskoleklass

21 oktober 2019

Vad ingår i utredning om elevs behov av särskilt stöd?

14 oktober 2019

Bedömning i åk 3 – innan PYS-paragrafen kan användas?

7 oktober 2019

Grav synnedsättning – Åtgärdsprogram

30 september 2019

Särskild bedömning i förskoleklass

22 september 2019

Åtgärdsprogram inom särskild undervisningsgrupp