Gudrun Löwendahl Björkman

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Gudrun har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen”. Stödmaterialet konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Gudruns egna e-böcker utgår från Skolverkets skrifter, läroplanerna, rapporter från våra skolmyndigheter samt aktuell forskning. De utskriftsbara e-böckerna är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Nu finns fem olika e-böcker och under hösten 2022 kommer ytterligare en.

Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare på skolor och konferenser. Hon har bl.a. anlitats av Skolverket och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Gudruns utbildningsinsatser fokuserar på hur vi kan arbeta hälsofrämjande, förebygga svårigheter, göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd.

Läs mer på Gudruns egna hemsida!

Föreläsningar och workshops

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket inom områdena:

 • Skapa en tillgänglig lärmiljö i praktiken
 • Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram
 • Nå ökad måluppfyllelse via generella förmågor i kunskapskraven
 • Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Skapa en hälsofrämjande skola för alla parter

Processtödjare- och processledare inom

 • Elevhälsans förebyggande och främjande insatser
 • En tillgänglig lärmiljö
 • Stödinsatser och rutiner
 • En mer hälsofrämjande skola

Handledning och konsultationer

Handledning av grupper och enskilda, samt erbjuder även konsultationer för:

 • Lärare, resurspersoner och fritidshemspersonal
 • Specialpedagoger och speciallärare
 • Elevhälsopersonal
 • Verksamma handledare/metahandledning

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket.

Gudrun kan anlitas via Elevhälsan.se alternativt i direktkontakt via www.GLBatgardsprogram.com

Senaste expertsvaren

14 oktober 2019

Bedömning i åk 3 – innan PYS-paragrafen kan användas?

7 oktober 2019

Grav synnedsättning – Åtgärdsprogram

30 september 2019

Särskild bedömning i förskoleklass

22 september 2019

Åtgärdsprogram inom särskild undervisningsgrupp

10 september 2019

Anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp

9 september 2019

Delegerat uppdrag kring åtgärdsprogram

1 september 2019

Vad gäller vid hemundervisning?

2 juni 2019

Behövs alltid åtgärdsprogram vid F?

20 maj 2019

Behövs personnumret i åtgärdsprogram?

13 maj 2019

Fråga om Studiehandledning

5 maj 2019

Undantagsbestämmelsen – idrott

28 april 2019

Omfattande extra anpassningar

23 april 2019

Är läxhjälp särskilt stöd eller extra anpassning?

15 april 2019

När vårdnadshavare vägrar svara på frågor i utredning av elevs behov av särskilt stöd

18 mars 2019

Kan vi ha krav på elevens förmågor i ÅP?

11 mars 2019

Behövs alltid ÅP vid dyslexi

20 februari 2019

Vad är det särskilda stödet?

14 februari 2019

Är specialpedagogiskt stöd i klassrummet aldrig särskilt stöd?

5 februari 2019

Åtgärdsprogram vid problematisk frånvaro

31 januari 2019

Korta intensivinsatser – Särskilt stöd eller extra anpassningar

21 januari 2019

Är lästräningen extra anpassning eller särskilt stöd?

8 januari 2019

Ska logoped-/talpedagog insats skrivas in i åtgärdsprogram

11 december 2018

Ska diagnos stå med i åtgärdsprogram?

4 december 2018

Anpassad studiegång – Förkortad skolvecka

26 november 2018

Vilka bestämmelser gäller för förskoleklassen?

20 november 2018

Åtgärdsprogram vid skolårsslut

8 november 2018

Svar till kommentarer – Vad är särskilt stöd i åtgärdsprogrammet?”