Gudrun Löwendahl Björkman

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Gudrun har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen”. Stödmaterialet konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Gudruns egna e-böcker utgår från Skolverkets skrifter, läroplanerna, rapporter från våra skolmyndigheter samt aktuell forskning. De utskriftsbara e-böckerna är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Nu finns fem olika e-böcker och under hösten 2022 kommer ytterligare en.

Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare på skolor och konferenser. Hon har bl.a. anlitats av Skolverket och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Gudruns utbildningsinsatser fokuserar på hur vi kan arbeta hälsofrämjande, förebygga svårigheter, göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd.

Läs mer på Gudruns egna hemsida!

Föreläsningar och workshops

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket inom områdena:

 • Skapa en tillgänglig lärmiljö i praktiken
 • Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram
 • Nå ökad måluppfyllelse via generella förmågor i kunskapskraven
 • Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Skapa en hälsofrämjande skola för alla parter

Processtödjare- och processledare inom

 • Elevhälsans förebyggande och främjande insatser
 • En tillgänglig lärmiljö
 • Stödinsatser och rutiner
 • En mer hälsofrämjande skola

Handledning och konsultationer

Handledning av grupper och enskilda, samt erbjuder även konsultationer för:

 • Lärare, resurspersoner och fritidshemspersonal
 • Specialpedagoger och speciallärare
 • Elevhälsopersonal
 • Verksamma handledare/metahandledning

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket.

Gudrun kan anlitas via Elevhälsan.se alternativt i direktkontakt via www.GLBatgardsprogram.com

Senaste expertsvaren

15 januari 2017

Behöver Mål stå i åtgärdsprogram

14 december 2016

Anpassning vid NP i engelska

11 december 2016

Delegerat åtgärdsprogram och speciallärare saknas

30 november 2016

Pedagogiska tester

17 november 2016

Utredning särskilt stöd/Pedagogisk utredning/Kartläggning

31 oktober 2016

Vad bör man skriva i åtgärdsprogrammet?

3 oktober 2016

Dokumentation av extra anpassningar

20 september 2016

Inte med på idrotten pga kronisk sjukdom- anpassad studiegång och ÅP?

20 september 2016

Behövs ÅP när man under en tid tar ut en grupp elever på ordinarie lektionstid

25 augusti 2016

Stödinsatser för nyanlända

9 maj 2016

Kan vi hänvisa till tidigare IUP när vi upprättar nya "extra anpassningar"?

6 mars 2016

Kan elev och vårdnadshavare överklaga ÅP vid Friskola

6 mars 2016

Hur samarbeta när endast en förälder är samarbetsvillig?

17 februari 2016

Behövs åtgärdsprogram när eleven når kunskapskraven?

17 februari 2016

Vad behövs för att avsluta ett åtgärdsprogram?

17 februari 2016

Räknas studiehandledning alltid som särskilt stöd?

17 februari 2016

Varför heter det inte längre pedagogisk utredning?