Staffan Olsson

Sekretessexpert

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert på Elevhälsan.se.

Staffan Olsson bor sedan 1973 i Södertälje. Efter studentexamen 1966 och ekonomexamen 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera föreläser och författar han i en egen regi.

Staffan är även författare till flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny upplaga 2019. Boken “LSS i praktiken- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt”  riktad till all LSS-personal, utkom sommaren 2020.

Han har hållit ett antal uppskattade webbinarier och fortbildningar för Elevhälsan.se.

Kontakta oss för förfrågan om Staffans tjänster

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola - omslag

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

En ny upplaga i juni 2019.

Tystnadsplikt och sekrtess är inte enkelt. Vad får jag säga och lämna ut? Vad säger lagarna och när styr etik och moral?

I Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola klargör författaren dessa frågor, bland annat med stöd av JO-uttalanden och domar. Boken innehåller många konkreta exempel direkt hämtade ifrån förskolans, fritidshemmets och skolans värld. Utgångspunkt tas i den offentlighetsprincip som ger gott utrymme för bland annat yttrande- och meddelarfrihet. Skolmyndigheters och den fristående förskolans och skolans tystnadsplikt och sekretess behandlas också, inklusive de regler som styr elevhälsan. Vårdnadshavares insynsrätt i frågor som gäller det egna barnet och begränsningar i denna rätt beskrivs utförligt.

Läs mer

LSS i praktiken- Sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt - omslag

LSS i praktiken- Sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt

Denna bok behandlar frågor om sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS, både i allmän och enskild regi. Lex Sarah, lex Maria och anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa beskrivs utförligt. Även andra ansvarsfrågor tas upp liksom frågor om bemötande, etik/moral samt brukarens och personalens rättigheter. Boken har en praktisk och konkret inriktning med många diskussionsfrågor och exempel som gör innehållet lätt att förstå. Den är väl lämpad för personalgrupper att studera gemensamt.LSS i praktiken riktar sig främst till all personal verksam i LSS/SoL samt till brukare och deras anhöriga. Den passar dessutom utmärkt för olika utbildningar inom socialt arbete och social omsorg.Lagstiftningen är uppdaterad till och med första halvåret 2020. Boken är en utvidgad och starkt omarbetad upplaga av Personlig assistans i LSS – sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt.

Läs mer

Senaste expertsvaren

21 november 2022

Händelse mellan elever – ska jag genast kontakta rektor?

Dokumentation, Sekretess

17 november 2022

Hur kunna hjälpa en 18-åring som tvingats flytta hemifrån?

Dokumentation, Sekretess

10 november 2022

Måste vi  berätta vilket barn som angrep ett annat?

Dokumentation, Sekretess

5 november 2022

Ett vaccinationsmedgivande för alla vaccinationer?

Dokumentation, Sekretess

2 november 2022

Rektors samtal med 7-årig elev helt utan vårdnadshavarens godkännande

Dokumentation, Sekretess

31 oktober 2022

Ska inte skolpsykologens anteckna i Prorenata vid ett möte med vårdnadshavare?

Dokumentation, Sekretess

25 oktober 2022

Transelev – har skolan skyldighet kontakta hemmet?

Dokumentation, Sekretess

24 oktober 2022

Kan en vårdnadshavare neka den andre vårdnadshavaren att ta del av barnets journal?

Dokumentation, Sekretess

13 oktober 2022

Hur länge ska en specialpedagogs anteckningar sparas i förskolan?

Dokumentation, Sekretess

4 oktober 2022

Lämna ut adressuppgift om förrymd elev

Sekretess

3 oktober 2022

Känsliga frågor till elev via sms

Sekretess

23 september 2022

Vad ska vi skriva i elevakten efter en återgivning?

Sekretess

22 september 2022

Anmäla till soc vid svårt missbruk när en elev är över 18 år

Sekretess

21 september 2022

Sociala utredningsdelen inför eventuellt mottagande i särskola – hur göra?

Sekretess

9 september 2022

Digital utbildning – Staffan Olsson om “Tystnadsplikt”

7 september 2022

Kollega har baktalat mig inför rektor

Sekretess

25 augusti 2022

Staffan Olsson – Ökad trygghet och studiero i skolan

22 augusti 2022

Skugga rektor- hur gäller sekretess och etik?

Sekretess

29 juni 2022

Staffan Olsson – Rättssäker elevhälsa med tyngdpunkt i lagstiftning till stöd för skolans elever

29 juni 2022

Elev med ADHD och vårdnadshavare som obstruerar – vad göra?

Sekretess

14 juni 2022

Tankar om barns sexuella kontakter när de är under 18 år

Sekretess

14 juni 2022

Staffan Olsson – Tystnadsplikt

9 juni 2022

Vad göra när 17- årig kvinnlig elev nyligen gift sig i Sverige enligt hemlandets tradition?

Sekretess

16 maj 2022

Svår oro för ett barn- vad kan göras?

Sekretess

12 maj 2022

En kränkningsutredning- vad har vårdnadshavare rätt att få insyn i?

Sekretess

11 maj 2022

Får EMI anteckna uppgifter i elevakt vid elevfrånvaro?

Sekretess

4 maj 2022

Var ska dokument förvaras – i eller utanför elevakten?

Sekretess