Staffan Olsson

Sekretessexpert

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert på Elevhälsan.se.

Staffan Olsson bor sedan 1973 i Södertälje. Efter studentexamen 1966 och ekonomexamen 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera föreläser och författar han i en egen regi.

Staffan är även författare till flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny upplaga 2019. Boken “LSS i praktiken- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt”  riktad till all LSS-personal, utkom sommaren 2020.

Han har hållit ett antal uppskattade webbinarier och fortbildningar för Elevhälsan.se.

Kontakta oss för förfrågan om Staffans tjänster

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola - omslag

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

En ny upplaga i juni 2019.

Tystnadsplikt och sekrtess är inte enkelt. Vad får jag säga och lämna ut? Vad säger lagarna och när styr etik och moral?

I Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola klargör författaren dessa frågor, bland annat med stöd av JO-uttalanden och domar. Boken innehåller många konkreta exempel direkt hämtade ifrån förskolans, fritidshemmets och skolans värld. Utgångspunkt tas i den offentlighetsprincip som ger gott utrymme för bland annat yttrande- och meddelarfrihet. Skolmyndigheters och den fristående förskolans och skolans tystnadsplikt och sekretess behandlas också, inklusive de regler som styr elevhälsan. Vårdnadshavares insynsrätt i frågor som gäller det egna barnet och begränsningar i denna rätt beskrivs utförligt.

Läs mer

LSS i praktiken- Sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt - omslag

LSS i praktiken- Sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt

Denna bok behandlar frågor om sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS, både i allmän och enskild regi. Lex Sarah, lex Maria och anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa beskrivs utförligt. Även andra ansvarsfrågor tas upp liksom frågor om bemötande, etik/moral samt brukarens och personalens rättigheter. Boken har en praktisk och konkret inriktning med många diskussionsfrågor och exempel som gör innehållet lätt att förstå. Den är väl lämpad för personalgrupper att studera gemensamt.LSS i praktiken riktar sig främst till all personal verksam i LSS/SoL samt till brukare och deras anhöriga. Den passar dessutom utmärkt för olika utbildningar inom socialt arbete och social omsorg.Lagstiftningen är uppdaterad till och med första halvåret 2020. Boken är en utvidgad och starkt omarbetad upplaga av Personlig assistans i LSS – sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt.

Läs mer

Senaste expertsvaren

18 januari 2021

Informera övrig elevhälsa om elevkontakt med kurator

14 januari 2021

Sekretess i särskolan vid mottagande och för klasslistor

14 januari 2021

Elevdokumentation inom grundsärskolan

16 oktober 2020

Inspelade ljud-eller videosamtal med elever

29 augusti 2020

Protokoll-offentligt eller inte?

23 augusti 2020

Får avlämnande skola lämna ut åtgärdsprogram till ny skola utan medgivande?

17 augusti 2020

Kombinerad tjänst som skolsköterska och lärare på samma skola

9 juli 2020

Vill vara anonym -har jag ändå skyldighet informera polis och vittna?

7 juni 2020

Elev har en relation med sin lärare

1 juni 2020

Elevakten och EMI:s tillgång till den- även med svar från Prorenata och CGM

4 maj 2020

Rutiner kring skolfrånvaro och EMI:s medverkan

24 april 2020

Screena samtliga elever i grundskolan genom att registrera ögonrörelser och ljudupptagning- slutligt svar nu!!!

9 april 2020

Vid distansundervisning – hur ska EMI fortsätta sitt uppdrag och hur kan hälsosamtal genomföras?

23 mars 2020

Två frågor- kurators elevsamtal när skolan är stängd

13 mars 2020

Får vi neka vårdnadshavare tillgång till barnets journal med hänvisning till Barnkonventionen?

5 februari 2020

Kniv upptäcktes vid städkontroll i ett elevrum – får vi ta kniven?

3 februari 2020

Starta tjejgrupp

31 januari 2020

Polis önskar kopior av shv-journal för att identifiera avliden elev – vad gäller?

30 januari 2020

Lämna ut personnummer till växeltelefonist?

8 januari 2020

Kan kontrakt som omyndig elev skrivit även gälla efter 18-årsdagen?

2 december 2019

Publicera personliga uppgifter om föräldrar på anslagstavla

2 december 2019

Vilken rätt har vårdnadshavare till insyn vid kränkning i grundskolan?

20 november 2019

Sekretess som hinder vid skolans utredningar?

17 november 2019

Kan en vårdnadshavare neka sitt barn att läsa sin egen journal?

17 oktober 2019

Pedagog anmäler min oro som förälder till soc och lämnar ut mina personuppgifter-rätt eller fel?

17 oktober 2019

HPV-vaccination- föräldrarna är inte överens

14 oktober 2019

God man begär ut gamla handlingar från särskolan