Staffan Olsson

Sekretessexpert

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert på Elevhälsan.se.

Staffan Olsson bor sedan 1973 i Södertälje. Efter studentexamen 1966 och ekonomexamen 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera föreläser och författar han i en egen regi.

Staffan är även författare till flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny upplaga 2019. Boken “LSS i praktiken- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt”  riktad till all LSS-personal, utkom sommaren 2020.

Han har hållit ett antal uppskattade webbinarier och fortbildningar för Elevhälsan.se.

Kontakta oss för förfrågan om Staffans tjänster

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola - omslag

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

En ny upplaga i juni 2019.

Tystnadsplikt och sekrtess är inte enkelt. Vad får jag säga och lämna ut? Vad säger lagarna och när styr etik och moral?

I Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola klargör författaren dessa frågor, bland annat med stöd av JO-uttalanden och domar. Boken innehåller många konkreta exempel direkt hämtade ifrån förskolans, fritidshemmets och skolans värld. Utgångspunkt tas i den offentlighetsprincip som ger gott utrymme för bland annat yttrande- och meddelarfrihet. Skolmyndigheters och den fristående förskolans och skolans tystnadsplikt och sekretess behandlas också, inklusive de regler som styr elevhälsan. Vårdnadshavares insynsrätt i frågor som gäller det egna barnet och begränsningar i denna rätt beskrivs utförligt.

Läs mer

LSS i praktiken- Sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt - omslag

LSS i praktiken- Sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt

Denna bok behandlar frågor om sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS, både i allmän och enskild regi. Lex Sarah, lex Maria och anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa beskrivs utförligt. Även andra ansvarsfrågor tas upp liksom frågor om bemötande, etik/moral samt brukarens och personalens rättigheter. Boken har en praktisk och konkret inriktning med många diskussionsfrågor och exempel som gör innehållet lätt att förstå. Den är väl lämpad för personalgrupper att studera gemensamt.LSS i praktiken riktar sig främst till all personal verksam i LSS/SoL samt till brukare och deras anhöriga. Den passar dessutom utmärkt för olika utbildningar inom socialt arbete och social omsorg.Lagstiftningen är uppdaterad till och med första halvåret 2020. Boken är en utvidgad och starkt omarbetad upplaga av Personlig assistans i LSS – sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt.

Läs mer

Senaste expertsvaren

19 april 2022

Internatskola med elevboende – föräldrars rätt?

Sekretess

14 april 2022

Kan ett skattningstest lämnas ut?

Sekretess

13 april 2022

Vår rektor är ointresserad av elevhälsans arbete. Vad göra?

Sekretess

21 mars 2022

Får en utomstående behandlare kontaktas vid en elevs suicidtankar?

Sekretess

15 mars 2022

Staffan Olsson – Elever som inte fullgör sin skolgång

15 mars 2022

Hur ska olika utlåtanden från psykolog, logoped m.m. förvaras?

Sekretess

14 mars 2022

Vem ska få insyn i mina patientjournaler när jag slutar?

Sekretess

11 mars 2022

Tystnadsplikt mot andra vid friskolan eller vid skolmyndigheten.

Sekretess

8 mars 2022

Kan skolsköterska, trots medgivande från vårdnadshavare, neka till att SHV-journal rekvireras av elevens nya skola?

Sekretess

7 mars 2022

Fråga angående vilka insatser som bör anses ligga inom ramen för hälso-och sjukvård “för en skolpsykolog

Sekretess

7 februari 2022

Poem om slutet för pandemin

Sekretess

7 februari 2022

Elevbråk på film – får vi lämna ut?

Sekretess

31 januari 2022

Informera elevers vårdnadshavare när deras barn vittnat för att reda ut en konflikt?

Sekretess

28 januari 2022

Extern utredning – får den skannas in i min psykologjournal?

Sekretess

28 januari 2022

Skicka journal från grundskola till gymnasium

Sekretess

20 januari 2022

Ska skolan kalla till SIP-möten?

Sekretess

14 januari 2022

Kollegial journalgranskning – vad gäller kring sekretess

Sekretess

3 januari 2022

Samtal med bara en vårdnadshavare – vad bör man tänka på?

Sekretess

14 december 2021

Hindrar sekretessen för testkonstruktion att en skolpsykologs WISC-testprotokoll delges en extern legitimerad psykolog?

Sekretess

8 december 2021

Elev vill själv hålla hårt på sekretessen

Sekretess

7 december 2021

Sekretess över organisationsgränser

Sekretess

1 december 2021

Tydlig sekretessgräns mellan EMI och övrig skola

Sekretess

24 november 2021

Är jag skyldig informera annan skola om att nakenbilder har skickats på elev?

Sekretess

23 november 2021

Vårdnadshavare vill inte låta skolsköterska ha kontakt med deras barn

Sekretess

22 november 2021

Barn som valt att inte ha kontakt med en av sina vårdnadshavare

Sekretess

17 november 2021

Att använda benämningen sköterska?

Sekretess

8 november 2021

Skyldig att informera föräldrarna om samtal utifrån kamratstödjarverksamhet?

Sekretess