Staffan Olsson

Sekretessexpert

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert på Elevhälsan.se.

Staffan Olsson bor sedan 1973 i Södertälje. Efter studentexamen 1966 och ekonomexamen 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera föreläser och författar han i en egen regi.

Staffan är även författare till flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny upplaga 2019. Boken “LSS i praktiken- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt”  riktad till all LSS-personal, utkom sommaren 2020.

Han har hållit ett antal uppskattade webbinarier och fortbildningar för Elevhälsan.se.

Kontakta oss för förfrågan om Staffans tjänster

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola - omslag

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

En ny upplaga i juni 2019.

Tystnadsplikt och sekrtess är inte enkelt. Vad får jag säga och lämna ut? Vad säger lagarna och när styr etik och moral?

I Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola klargör författaren dessa frågor, bland annat med stöd av JO-uttalanden och domar. Boken innehåller många konkreta exempel direkt hämtade ifrån förskolans, fritidshemmets och skolans värld. Utgångspunkt tas i den offentlighetsprincip som ger gott utrymme för bland annat yttrande- och meddelarfrihet. Skolmyndigheters och den fristående förskolans och skolans tystnadsplikt och sekretess behandlas också, inklusive de regler som styr elevhälsan. Vårdnadshavares insynsrätt i frågor som gäller det egna barnet och begränsningar i denna rätt beskrivs utförligt.

Läs mer

LSS i praktiken- Sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt - omslag

LSS i praktiken- Sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt

Denna bok behandlar frågor om sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS, både i allmän och enskild regi. Lex Sarah, lex Maria och anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa beskrivs utförligt. Även andra ansvarsfrågor tas upp liksom frågor om bemötande, etik/moral samt brukarens och personalens rättigheter. Boken har en praktisk och konkret inriktning med många diskussionsfrågor och exempel som gör innehållet lätt att förstå. Den är väl lämpad för personalgrupper att studera gemensamt.LSS i praktiken riktar sig främst till all personal verksam i LSS/SoL samt till brukare och deras anhöriga. Den passar dessutom utmärkt för olika utbildningar inom socialt arbete och social omsorg.Lagstiftningen är uppdaterad till och med första halvåret 2020. Boken är en utvidgad och starkt omarbetad upplaga av Personlig assistans i LSS – sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt.

Läs mer

Senaste expertsvaren

1 november 2021

Tystnadsplikt angående att jag som elev snusar

Sekretess

28 oktober 2021

Vad får jag muntligt lämna till socialnämnden vid en orosutredning

Sekretess

27 oktober 2021

Drogtester på elever utan läkarordination?

Sekretess

27 oktober 2021

Inget samtycke till psykologisk utredning-anmälan till socialnämnden?

Sekretess

26 oktober 2021

Vem kan begära ut utredning och ÅP?

Sekretess

22 oktober 2021

Vårdnadshavare begär att vi ska radera anteckningar i elevhälsojournalen

Sekretess

21 oktober 2021

Incidentrapport

Sekretess

20 oktober 2021

Elev i kläm mellan föräldrar

Sekretess

4 oktober 2021

Samverkan med regionen vid covidvaccination

Sekretess

4 oktober 2021

Eleven vill radera mina samtalsanteckningar

Sekretess

14 september 2021

Dokumentation i skolans arbete med elever

8 september 2021

Får jag träffa en elev utan vårdnadshavarens vetskap?

Sekretess

8 september 2021

Vad får lämnas mellan en skola på ett SiS-hem och andra skolor?

Sekretess

7 september 2021

Vilka får jag som kurator informera på en friskola?

Sekretess

2 september 2021

Får rektor informera ny skolas rektor om att vårdnadshavare begärt in underlag inför en egenremiss?

Sekretess

1 september 2021

Rättsmedicin begär ut patientjournal – vad gäller?

Sekretess

31 augusti 2021

Sekretess gentemot socialtjänsten inom förskolan

Sekretess

31 augusti 2021

17-årig sons journal. Får vårdnadshavare läsa?

Sekretess

25 augusti 2021

Information till vårdnadshavare

Sekretess

20 augusti 2021

Tillgång till journaler

Sekretess

18 augusti 2021

Ta del av en elevjournal när eleven är 16,5 år?

Sekretess

17 augusti 2021

Angående samtycke från vårdnadshavare

Sekretess

16 augusti 2021

Att spara orosanmälningar i elevakten

Sekretess

29 juni 2021

Kurators psykosociala samtal med elever

Sekretess

16 juni 2021

Webbinarium med Staffan Olsson

31 maj 2021

Gymnasiesärskola med elever boende i elevhem – hur informera alla arbetsledare?

Sekretess

11 maj 2021

Vårdnadshavare motsätter sig att känsliga uppgifter överlämnas vid ansökan om tilläggsbelopp

Sekretess