Till Frågor & svar

17 åring som frivilligt vill drogtestas- måste föräldrar informeras?

6 juli, 2023

Fråga:

Hej!
Vad säger lagen om att drogtesta en 17- årig tjej som frivilligt kommer och vill lämna ett drogtest. Måste vårdnadshavare informeras om detta innan hon kan lämna ett test?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-22)

Hej Fredrik,
Frågan om huruvida elever i gymnasiet får drogtestas ens med ett samtycke från eleven själv har varit föremål för uttalanden  från både Statens Skolinspektion, numera avskaffad, och Justitieombudsmannen (JO). Huvudinvändningen mot test har varit om ett samtycke verkligen kan vara frivilligt. JO accepterar dock, till skillnad från Skolinspektionen, sådana drogtester och anser att de kan genomföras om ett elevsamtycke getts och vissa andra förutsättningar är uppfyllda. Se länken efter mitt svar där JO-svaret (dnr 479-2010) finns i sin helhet.

Om ett gymnasium gör drogtester som ger positivt utslag för en elev är det mycket rimligt att vårdnadshavarna får kännedom om detta. Visserligen är en 17- årig elev så mogen och i en ålder att hen själv kan avgöra om ett drogtest alls ska få tas. Ändå är det rimligt att hemmet informeras om resultatet av provet visar att eleven är påverkad. Då aktualiseras vårdnadshavarens rätt att enligt föräldrabalkens sjätte kapitel ta ansvar för sitt barn.

Staffan
Fråga om genomförande av slumpvisa drogtester av elever vid ett gymnasium strider mot bestämmelsen i 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) om skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp

Beslutsdatum 2010-04-26:  https://www.jo.se/PageFiles/944/479-2010.pdf

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson