Till Frågor & svar

Sekretess

Behövs skriftligt godkännande av vårdnadshavare inför hälsobesök?

6 juli, 2023

Fråga:

Hej Staffan!
Jag arbetar som skolsköterska sedan ett par år. För en tid sedan ändrades vårt förhållningssätt till hur hälsosamtal med elever får göras. Vi måste nu ha skriftligt godkännande från vårdnadshavarna för att få genomföra hälsosamtal med elever i år 4 och 8 och vårdnadshavare ska också besluta om de själva ska närvara under samtalet.

Bakgrunden är att föräldrar genom föräldrabalken har rätt till att fatta beslut gällande barnens angelägenheter. Jag å min sida anser att barnens rätt till samtal kan väga tyngre. T.ex. tror jag att risken är att de barn som verkligen har behov av samtal med skolsköterskan om personliga angelägenheter som de eventuellt mår dåligt över, inte alltid kommer att tillåtas av föräldrar att samtala. Det känns osannolikt att elever som far illa i hemmet skulle säga det när mamma eller pappa sitter bredvid. Det känns också tveksamt att mamma och pappa godkänner enskilt samtal med barnet och skolsköterskan om de vet att barnet inte har det bra i hemmet. Det känns som att hälsosamtalen tappar lite av sitt syfte.

Hur tolkar du juridiken i denna frågan?

Vänligen
Skolsköterska i Kalmar


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej du Skolsköterska i Kalmar,
Bestämmelsen om att elever ska erbjudas hälsosamtal vid ett hälsobesök i skolan finns i SkolL 2 kap. 27 §. Att erbjudas innebär faktiskt en möjlighet att tacka nej, även om det sannolikt är ovanligt att så sker. Gäller det ett barn i årskurs 4 kan vårdnadshavarna ta beslutet om att deras barn ska avstå hälsobesöket, eftersom barnet är för ungt för att självt bestämma. Går eleven i årskurs 8  måste stor hänsyn tas till hens eget önskemål. Skulle eleven då själv vilja göra ett hälsobeök kan inte vårdnadshavarna förbjuda det.

Jag är tveksam till om ett formellt samtycke från båda vårdnadshavarna skriftligt ska behöva inhämtas för att ett hälsobeök ska kunna genomföras för en elev i årskurs 4. Det bör kunna räcka att vårdnadshavare allmänt och tidigt informeras om i vilka årskurser hälsobesöken erbjuds och då samtidigt få veta att vårdnadshavarna gemensamt kan tacka nej  för ett ungt barn som inte nått tonåren. Ett barn i tonåren har självständig möjlighet att tacka ja eller nej. 

Frågan om huruvida en vådnadshavare ska kunna delta vid hälsosamtalet är svårbedömd. Min uppfattning är dock att om en vårdnadshavare eller båda vill vara närvarande så ska det önskemålet tillgodoses för ett yngre barn. En tonåring ska själv kunna bestämma om detta. Min ståndpunkt grundar sig på det faktum att ett yngre barn i princip alltid har någon vårdnadshavare med sig vid ett besök på en sjukvårdsinrättning, och då bör samma regel vara tillämplig när sjukvårdsinrättningen finns i skolan.

Finns en misstanke om att vårdnadshavare motsätter sig ett samtal p.g.a. att barnet på något sätt kan tänkas fara illa finns en anmälningsplikt till socialnämnden. 

Jag kan tillägga att det i den skollag som gällde tidigare fanns en möjlighet till en tvingande läkarundersökning av en elev. Bestämmelsen innebar att om skolläkaren på förekommen anledning ansåg att en viss elev i grundskolan eller sameskolan behövde undersökas särskilt, så skulle eleven genomgå en sådan undersökning. Bestämmelsen är nu borta.

Hälsningar från Staffan

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson