Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Föräldrafråga – får kurator prata med vår son?

6 juli, 2023

Fråga:

Hej!

Min son har haft ett samtal med skolans kurator. Vi har inte blivit meddelade att detta samtal skulle ske och har därav ej gett ett samtycke. Min son har varit inblandad i en del konflikter i skolan, vi antar att det är därför samtalet ägt rum. Vi är dock oroade att vi inte blivit kontaktade innan. En av frågorna kuratorn ställt har varit om vi föräldrar är skilda. Min son reagerade starkt på denna fråga och tyckte inte den frågan hade med skolan att göra. Vi känner att vi tappat en del av vårt förtroende för skolan och deras sätt att hantera denna situation.

Får en kurator prata med elever utan att meddela vårdnadshavare innan?
Vi välkomnar ett samarbete som bottnar i ett salutogent förhållningssätt där vi vill det bästa för barnet.

Tack för din/er tid.

E, förälder

Svar:

Hej E,

en huvudregel i skolan är att man ska samverka med hemmet och med en elevs vårdnadshavare.  På en av Skolverkets sidor uttrycks det på detta sätt:”

Det är idag, enligt svensk skollag, skolans uppdrag att fortlöpande informera vårdnadshavaren om elevens utveckling (Skollagen, 3 kap 4 §). Samverkan med hemmet ska bland annat ske genom återkommande utvecklingssamtal och vid utredning och åtgärder i samband med ordningsfrågor samt vid upprättande av åtgärdsprogram (ibid. 5 kap 11–16, 23 §; 3 kap 9 §). Vårdnadshavaren ska också erbjudas möjlighet till samråd och inflytande över utbildningen samt deltagande i skolans kvalitetsarbete (ibid. 4 kap 4, 12, 13 §). Föräldrar och vårdnadshavare kan också anmäla en skola till Skolinspektionen om man anser att den inte fullgjort sina skyldigheter.”

Detta är inget svar på din fråga men uttrycker ändå den viktiga grundtanken att vårdnadshavare och föräldrar behövs för sina barn i skolan. Jag kan lägga till att även Justitieombudsmannen (JO) kan granska skolmyndigheter och kritisera brister av olika slag, bl.a. bristande information till vårdnadshavare i olika sammanhang.

Du nämner inte hur gammal din son är. Det kan ha en viss betydelse för hur omfattande samtal en skolkurator kan ha med en elev. Generellt kan man ändå säga att en kurator, annan personal i elevhälsan eller t.ex. en lärare, kan ställa frågor till en elev utan att alltid behöva återkoppla detta till hemmet. Skulle frågorna bli mer omfattande och vara kopplade till exempelvis behov av särskilt stöd, disciplinära utredningar eller en elevs agerande vid kränkande behandling, ska vårdnadshavaren hållas informerad om vad som sker. Det hindrar dock inte personal i skolan att inledningsvis ställa frågor till eleven för att därefter involvera hemmet.

Jag kan inte uttala mig om det är relevant för skolan att ställa frågor om huruvida föräldrar är skilda eller inte. De frågor som ställs bör förstås vara relevanta i förhållande till vad situationen gäller.

Jag behöver tillägga att det i offentlighets- och sekretesslagen (12 kap. 3 §) sägs att ett barn som huvudregel har rätt till integritet även mot sina vårdnadshavare. Det innebär att ett barn, utifrån sin ålder och sin mognad, kan uttrycka en uppfattning om att hemmet inte får kontaktas. Då måste skolans personal bedöma denna uppfattning mot en vårdnadshavares rätt och skyldighet att svara för sitt barns omsorg och omvårdnad. Skulle ett barn t.ex. begå ett brott så ska hemmet självklart informeras, liksom när ett barn misstänks för en kränkning eller kan behöva få särskilt stöd.

Jag har tidigare svarat på frågor om ett barns samtal med en kurator. Se t.ex. dessa länkar.

Hälsningar

Staffan 

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson