Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Hur kan vår dotters skolgång lösas – Omgång eller introduktionsprogram på gymnasiet?

25 januari, 2024

Fråga:

Hej,

Jag är mamma till en flicka som varit sjukskriven hela höstterminen årskurs 8, hon fick då streck i samtliga ämnen. Under vårterminen planeras en långsam upptrappning av skola, med stöd från BUP. Vi tror inte att hon kommer kunna delta i vanlig undervisning. Dottern lider av en depression men är i grunden en studiemotiverad elev. Hon går i en friskola.

Vi ser framför oss två alternativ för hur dottern skall kunna ta igen förlorad skolgång. Min fråga är: är dessa båda alternativ görbara och vilket stöd kan vi i så fall få?

Alternativ 1 – gå om ÅK8: dottern läser in ett par ämnen ÅK8 under våren 2024. Övriga ämnen får hon streck i. Därefter går hon om 8e klass under kommande skolår, men tar då endast de ämnen hon fått streck i.

Alternativ 2 – läsa ett extra år mellan 9an och gymnasiet: dottern läser in ett par ämnen ÅK8 under våren 2024. Övriga ämnen får hon streck i. Under kommande skolår börjar hon ÅK9 och läser då endast de ämnen som hon klarat av under 8:an. Övriga ämnen läser hon in på IV-programet efter 9an, så att hon kan börja gymnasiet HT 2026.

Tacksam för svar är
Anna


Svar:

Hej Anna,
och tack för dina frågor.
Utifrån det du skriver så vill jag börja med att komma med några förslag och ett tredje alternativ.

KASAM är en förkortning för Känsla av SAMmanhang. För att kunna känna KASAM behöver vi uppleva att situationen som vi befinner oss i är Begriplig, Hanterbar och Meningsfull. Alla människor behöver känna KASAM för att må så bra som möjligt och för att kunna fungera optimalt. Svaret på din fråga blir då att ni föräldrar och andra involverade vuxna funderar över vilket alternativ (på kort och lång sikt) som skulle kännas mest begripligt, hanterbart och meningsfullt för er dotter. Givetvis lyssnar ni även in er dotters tankar om vad som skulle KASAMMA hennes skoltillvaro bäst. (Om begreppet KASAM är nytt för dig så kan du Googla Bilder på KASAM). Vi är sociala varelser och vi behöver känna att vi hör till, att vi får vara en del av den sociala gemenskapen. Detta är en viktig aspekt i KASAM. Skulle det vara möjligt att skolan i nära dialog med er dotter och er föräldrar, samt kontinuerlig information/samverkan med BUP, komma fram till vilket ämne som er dotter börjar läsa in under denna vårtermin. Fundera även på vilket ämne som senare ska kopplas på dvs vilket ämne blir nr 2 respektiv nr 3 osv.  Utgå från de ämnen som hon är starkast i och som hon tidigare har varit mest motiverad att jobba med. Detta ökar sannolikt hennes hanterbarhet och meningsfullhet. En annan viktig aspekt i valet av ämne/ämnen är hur schemat ligger eftersom en del i flerstegsraketen handlar om att hon stegvis ska kunna delta fler och fler minuter med sin klass (klasskamrater som hon känner sig trygg med). Självklart behöver hänsyn tas till hennes hälsotillstånd och det är viktigt att inte ha för bråttom utan att säkerställa att ”isen bär”, att hon gärna får längta lite innan nästa steg tas. Jag tror att det kan vara svårt att i nuläget bestämma vilken lösning som är klokast inför hösten. Det beror ju på hur er dotter då mår, i vilken utsträckning hon fortsätter att umgås med flera klasskamrater och hur viktigt det är för henne att behålla de nuvarande lärarna. Kanske skulle hon kunna må bäst av att i höst gå om årskurs 8 och närvara på alla ämnen dvs även i de ämnen som hon redan har läst in. Då kan hon få känna sig ”kompetent” och kunnig exempelvis vid genomgångar. I planen kan det då ingå att hon kan gå ifrån (de redan inlästa ämnena) om hon behöver vila. Likaså att hon vid självständigt arbete kanske kan få jobba med något annat ämnes hemuppgifter för att spara på hennes dygnsenergi. I den mån det är möjligt för henne att under nästa läsår delta i grupparbeten och att vara med kamraterna på rasterna så är det ofta en hälsofrämjande faktor. 

Du undrade även vad gäller rent juridiskt. 

Rektor kan fatta beslutet att en elev ska gå om en årskurs vilket då oftast innebär att eleven går 10 år i den obligatoriska skolan innan skolplikten upphör. Om en elev behöver ännu fler skolår så är det hemkommunen som prövar frågan. Nedanför har jag infogat mer information om dessa frågor. 

Om ni i dialog med skolan och er dotter kommer fram till lösningen att er dotter ska gå om årskurs 8 så har rektorn har möjlighet att fatta beslut om det. Detta regleras i 7 kap. 11c § skollagen och där kan vi under rubriken Gå om en årskurs läsa ”Rektorn får besluta att en elev i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan ska gå om en årskurs, om elevens vårdnadshavare medger det och det med hänsyn till elevens utveckling och personliga förhållanden i övrigt är lämpligast för eleven. Om det finns synnerliga skäl får rektorn även utan medgivande från elevens vårdnadshavare besluta att eleven ska gå om en årskurs. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket. Lag (2022:1316).”

Om det blir aktuellt med ett tionde läsår (omgång efter årskurs 9) dvs då skolplikten vanligtvis har upphört så gäller lite andra bestämmelser. På Skolverkets webbplats kan vi läsa om Skolplikt. Där anges bl a ”Dessutom har elever i grundskolan, anpassade grundskolan och specialskolan i vissa fall rätt till utbildning efter att deras skolplikt har upphört. Det gäller om de inte har gått ut den högsta årskursen när skolplikten upphör, eller om de när skolplikten upphör inte har uppfyllt de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas.” Detta regleras i 7 kap. 12 §§ skollagen. I 12 § framgår ” Skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det tionde året eller, om eleven går i specialskolan, det elfte året efter det att eleven börjat fullgöra skolplikten, om inte annat följer av 13 eller 14 §.” 
I mer sällsynta fall kan skolplikten förlängas tills eleven fyller 18 år.  Detta regleras i 7 kap. 13 §§ skollagen. Där kan vi läsa ”För den elev som inte gått ut högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha upphört enligt 12 §, upphör skolplikten i stället ett år senare, dock senast när eleven fyller 18 år. Frågan om skolpliktens förlängning enligt första stycket prövas av hemkommunen. För en elev som går i specialskolan prövas dock frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman
Gudrun.LB@live.se

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson