Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Kontakt med en elevs idrottstränare

12 februari, 2024

Fråga:

Hej!

Har skolan rätt att kontakta elevers idrottstränare? En elev har varit stökig under en viss lärares lektioner och detta har inte diskuterats varken med eleven eller vårdnadshavare. Rektorn på skolan kallar elev och vårdnadshavare till ett möte och där framgår då att rektorn varit i kontakt med elevens idrottstränare för att fråga hur hen sköter sig under träningarna. Finns det regler/riktlinjer gällande detta?

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar
EH

Svar:

Hej EH, 

en fråga av det slag som jag inte har fått förut.  

En rektor har som alla vet tystnadsplikt utåt, mot personer och organisationer utanför skolan. Tystnadsplikt i dessa kontakter gäller om det kan antas att en uppgift är menlig, d.v.s. kan menligt drabba den omtalade personen eller dennes närstående. Undantag finns för vissa slags uppgifter, t.ex. om ren frånvaro, skolprestationer och om beslut som skolan fattar i elevstödjande eller disciplinära sammanhang. Om detta kan en skolanställd prata med vem som helst

En idrottstränare utanför skolan har inte tystnadsplikt. Rent juridiskt innebär detta att om någon i skolan tar kontakt med tränaren kan denne själv avgöra om hen vill säga något om hur barnet sköter sig eller finns med på träningarna. Den skolanställde, i detta fall rektorn, måste samtidigt tänka på att inte  säga något om eleven till tränaren som bryter mot tystnadsplikten.

För mig låter rektorns kontakt som om hen tidigare har försökt finna lösningar i kontakt med eleven och med dennes vårdnadshavare men nu valt att gå vidare utanför skolan för att få ytterligare information. För att en sådan kontakt ska vara lämplig bedömer jag för det första att elev och hem verkligen har kontaktats först och för det andra att problemet upplevts som allvarligt och att därför någon slags utredning har inletts om elevens ”stökighet”. Att ta en extern kontakt av detta slag vid ett mindre elevproblem och dessutom att göra detta utan att först informera eleven och/eller hemmet ser jag inte som olagligt men däremot överdrivet och olämpligt. 

Hälsning

Staffan

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson