Till Frågor & svar

Anpassad studiegång

Många extra anpassningar under lång tid – Är det alltid särskilt stöd?

21 mars, 2024

Fråga:

Hej Gudrun,

Jag har en fråga om extra anpassningar/särskilt stöd. Om en elev har många extra anpassningar som ligger kvar under lång tid för att det ska fungera för eleven, räknas det då som omfattande och varaktig insats och utgör i stället särskilt stöd? Ska åtgärdsprogram då upprättas i stället för att fortsätta jobba med det som ”bara” extra anpassningar?

Maria


Svar:

Hej Maria,

och tack för din fråga. 

Det är ganska vanligt att man funderar över när extra anpassningar går över till att vara särskilt stöd. Precis som du anger så räknas det som särskilt stöd när insatserna är av mer varaktig, omfattande och/eller ingripande karaktär. När en elev då har många olika extra anpassningar (omfattande) under en lång tid (varaktiga) så kan dessa bedömas på lite olika sätt. Här behöver vi även aktualisera meningen som finns i Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram ”Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.” 

I dessa situationer behöver vi aktualisera karaktären på de många extra anpassningarna som ges under lång tid:

  1. De extra anpassningar som inte kräver en betydande personell insats fortsätter att vara extra anpassningar även under flera år. Några exempel är speciell placering, verktyg som begränsar visuella/auditiva intryck, speciella digitala program, dubbla läromedel, extra pauser etc. Här ingår även moment som bara tar en kort stund för personalen att genomföra varje vecka. 
  2. Det finns ingen tidsangivelse i våra styrdokument som anger när extra anpassningar tidsmässigt övergår till särskilt stöd. Vid föreläsningar som Skolverket hade 2014-2015 där jag var en av föreläsarna så sa vi att ett riktmärke kan vara 40-60 minuter vecka. Då kan de extra anpassningarna som sammanlagt inbegriper 40-60 minuters personalinsats (eller mer) per vecka, under längre tid än några månader indikera att eleven kan vara i behov av särskilt stöd. Vi anmäler detta till rektor och skolan gör en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Denna utredning kommer i del 2, den pedagogiska bedömningen tydligt visa vilka behov eleven har samt även hur omfattande behovet är. Här tydliggör ni vilka delar som eventuellt handlar om behov av särskilt stöd respektive behov av extra anpassningar. Det särskilda stödet ska sedan dokumenteras i åtgärdsprogram. 


En annan faktor som vi behöver väga in är hur rektor på skolan har valt att organisera arbetet och hur rektor har valt att definiera detta arbete. På vissa skolor har lärarna exempelvis 3-5 lektioner per vecka inom ramen för lärarens ordinarie undervisning som specifikt ska avsättas till extra anpassningar och extra utmaningar (för elever om kommit långt). På andra skolor kan det finnas tvålärarsystem som av naturliga skäl möjliggör för lärarna att kunna genomföra betydligt mer extra anpassningar inom ramen för sin undervisning. Här behöver vi samtidigt vara observanta dvs när vi uppmärksammar att en elev återkommande och under en längre tid visar sig ha ett större behov av stöd från den pedagogiska personalen så ska det alltid anmälas till rektor. 

Det är viktigt att skolledningen tillsammans med elevhälsoteamet och övrig personal på skolan skapar en samsyn i dessa frågor. Det underlättar för personalen samt skapar en mer rättssäker situation för eleverna och deras vårdnadshavare. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman 
www.GLBatgardsprogram.com 

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe. Är ni flera ges rabatter med tanke på det ekonomiska läget.

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!

50% rabatt vid 10-19 deltagare dvs 2500 kr för 10 deltagare
55% rabatt vid 20-29 deltagare dvs 4500 kr för 20 deltagare
60% rabatt vid 30-39 deltagare dvs 6000 kr för 30 deltagare
65% rabatt vid 40-100 deltagare dvs 8000 kr för 40 deltagare

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson