Till Frågor & svar

Sekretess

Olagligt, lämpligt eller olämpligt?

21 mars, 2024

Fråga:

Hej,

Jag har ganska nyligen börjat på en gymnasiefriskola. Där jobbar man med heltidsmentorer, alltså mentorer som bara ägnar sig åt mentorskap. Dessa mentorer ingår alla i elevhälsan. De är alla med på EHT och hör och är med i diskussioner kring alla skolans elever, även de som de inte är mentorer för. Man har även ett mötesforum där EHT och lärare ses för att mötas kring frågor rörande anpassningar kring enskilda elever och ibland klasser. Där är också alla lärare och mentorer med och hör allt som sägs om elever. Jag funderar på om det dels är juridiskt rätt men även om det är etiskt rätt att göra så?

AC

Svar:

Hej AC,

Din fråga belyser hur tystnadsplikten bör hanteras på en skola. Mentorer har samma tystnadsplikt som lärare, rektor m.fl, en något mindre sträng tystnadsplikt än den som elevhälsans personal har. Någon tystnadsplikt mellan olika mentorer finns inte utan vad dessa pratar sinsemellan om eller med annan personal på skolan om  är helt en etisk fråga. 

Elever på skolan och deras närstående ska kunna förlita sig på att de omtalas och diskuteras endast när detta behövs i personalens arbete. Därför är det lämpligt att en mentor bara deltar vid möten där  identifierbara elever diskuteras som en mentor möter eller snart ska möta i sitt arbete. Detta är en viktig grundprincip, inte bara i skolan utan på varje arbetsplats där tystnadsplikt gäller. I förarbeten till sekretesslagstiftningen sägs att även om tystnadsplikt  inte gäller mellan olika befattningshavare så är det självklart att man endast ska informera varandra om sådant känsligt som en annan person kan behöva för sitt arbete. Man brukar kalla detta för en inre sekretess, en etisk tillämpning av tystnadsplikten i verksamheten . 

Vid en elevhälsoträff kan man lösa detta så att bara de mentorer som har med en viss elev att göra stannar kvar i rummet då den eleven diskuteras. Vid mötesforum där klasser och elever diskuteras kan alla vara med om enbart klassrelaterade frågor tas upp. Skulle enskilda elever behandlas så bör de mentorer lämna lokalen som inte har med eleven att göra.

Mentorers arbetssätt kan dock i viss mån påverka hur den inre sekretessen hanteras liksom storleken på en skola. Vid till exempel en liten byskola med 20-50 elever är det mycket troligt att de mentorer som där finns involveras i de flesta elevers angelägenheter. Men när skolan är större blir det allt viktigare att etiken- att bara bli informerad om känsliga uppgifter utifrån ett behov i arbetet- respekteras. Det ger eleverna och deras anhöriga en trygghet i att skolpersonalen sköter sin tystnadsplikt på ett kompetent sätt.

Hälsningar

Staffan

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson