Till Frågor & svar

Sekretess

Ska rektor känna till elevs suicidförsök?

21 mars, 2024

Fråga

Hej,

Jag jobbar som skolsköterska på en friskola, ett gymnasium. Vi har haft en incident på skolan när en elev själv har skadat sig. Situationen blev allvarligare då eleven slutade andas. HLR gjordes och ambulans kom. Det gick bra. Eleven är skör och har BUP -kontakt och går i behandling där. Eleven har enligt egen utsago gjort två tidigare suicidförsök, men jag vet inte när i tiden. Eleven är 17.5 år. Efter denna händelse är rektor upprörd för att hen inte haft information om att eleven är så sjuk.

Har jag som skolsköterska skyldighet att informera rektor om att eleven har gjort dessa suicidförsök och självskadar sig ibland? Sekretessen går väl först? Jag har inte pratat med vårdnadshavare, det har min kollega gjort och hon har inte fått något samtycke att informera .

Tacksam för svar.
AN

Svar:

Hej AN,

det är förstås en mycket allvarlig situation när en elev får andningsuppehåll och HLR räddar elevens liv. Den fråga du ställer är om du som skolsköterska i det läge du beskriver är skyldig att informera rektor om elevens självskadebeteende och tidigare suicidförsök.

Någon sådan skyldighet finns inte. Den bestämmelse som främst öppnar upp i lagen är samtycket. Samtycke sägs i detta fall ha sökts via vårdnadshavare vilket förvånar mig. Det rimliga är att efterfråga samtycket från eleven själv, mer än 17 år gammal och även om denne vore flera år yngre. Skulle eleven samtycka är det tillräckligt för att informera lärare, rektor m.fl.. Skulle endast vårdnadshavarna samtycka men inte eleven får frågan avgöras utifrån det allvar som du uppfattar finns för eleven med tanke på dennes beteende. Huvudregeln är dock bestämd; en person i den åldern ska själv avgöra om huruvida andra ska informeras.

Elevens självskadebeteende är, utöver de tidigare suicidförsöken, förstås också en allvarlig sak men normalt inget som bryter igenom din tystnadsplikt. Det handlar även i dessa fall om att söka ett samtycke från eleven själv, din patient.  Uppgiften om dessa försök har du fått från en annan skolsköterska. Jag anser att det vore högst rimligt att du tar reda på om dessa skedde för länge sedan eller nära i tiden. 

Det finns en bestämmelse som genombryter din och all skolpersonals tystnadsplikt i mycket allvarliga situationer. Det handlar då om en nödsituation, d.v.s. du får bryta mot din tystnadsplikt om detta bedöms kunna rädda livet på en annan person. Den bestämmelsen är knappast användbar här, eftersom du inte har uppfattat att det fanns anledning att tro att risken för allvarlig skada eller död var nära förestående. 

Jag kan också tycka att även du borde ha sökt ett samtycke om du nu är elevens skolsköterska. Samtycket ska sökas främst från den snart myndige eleven i syfte att informera andra på skolan om dennes situation.

Efter andningsuppehållet blir informationen till annan personal, inte bara rektor, viktig. Jag förutsätter att samtycke ges av eleven och/eller dennes vårdnadshavare. Skulle eleven inte samtycka bedömer jag att vårdnadshavarna, även med tanke på att barnet snart är myndigt, kan avgöra om information får ges. Men sannolikt är väl redan andningsuppehållet känt av de flesta på gymnasiet, inte bara av personal utan även av elever i klassen och i den nära omgivningen i övrigt. 

Till sist utgår jag ifrån att en eller flera anmälningar till socialnämnden har gjorts utifrån suicidförsök och självskadebeteende. 

Hälsningar från
Staffan

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson