Till Frågor & svar

Sekretess

Skyldig att informera föräldrarna om samtal utifrån kamratstödjarverksamhet?

6 juli, 2023

Fråga:

Hej!

Jag arbetar på en skola där man tidigare använt sig av kamratstödjarverksamhet där man dels mött klassrepresentanter men även haft enskilda samtal utifrån vad eleverna skrivit på ”hemliga lappen”. Det handlar då oftast om att eleverna vill ha hjälp att lösa konflikter, ensamhet eller kränkningar.

Det senaste året så har vi gjort om organisationen och vill arbeta mer förebyggande ute i klasserna men det finns också en fortsatt önskan från både pedagoger och elever om enskilda konfliktsamtal (ibland är det 2-3 elever i grupp) med trygghetsgruppen. Då hämtar trygghetsgruppen eleven från klassrummet för att höra mer om hur gruppen kan hjälpa till så eleven kan känna sig tryggare i skolan.

Just nu består den gruppen av mig, skolkuratorn, och biträdande rektorn. Utifrån samtalen som kamratstödjarna eller trygghetsgruppen har/hade så informeras/informerades sällan föräldrarna, mycket på grund av tidsbrist då andra arbetsuppgifter äter upp tiden. Det jag börjat fundera mer och mer kring är om det är så att vi i trygghetsgruppen, och då kanske särskilt jag som skolkurator, är skyldig att informera föräldrarna om att samtalen har hållits eller kanske till och med be om deras medgivande först? Hade det i så fall varit samma skyldighet att informera oberoende av vilka professioner (lärare, fritidspersonal, annat) som hållit i samtalen utifrån trygghetsgruppen?

Tilläggsfråga- hur fungerar det om jag som kurator också medverkar som rastvakt och då ibland håller konfliktsamtal på stående fot (Som alla andra rastvakter). Får jag det eller har jag någon annan skyldighet att förhålla mig till där?

Tack på förhand!
”A, kurator”

Svar:

Hej A,

Först vill jag säga att jag tidigare har svarat på en liknande fråga som din nu, se https://www.elevhalsan.se/expertsvar/starta-tjejgrupp/

Att ha förebyggande samtal med elever i skolan för att undvika kränkningar och annan problematik är knappast problematiskt, varken för en kurator, biträdande rektor eller en lärare. Gäller samtalen enskilda elever och akuta händelser finns även i dessa fall en möjlighet att direkt informera sig om vad som skett och då vid behov ha samtal med berörd eller berörda elever. Detta skulle i många fall kunna ses som en skyldighet t.o.m., eftersom skolan enligt kap. 6 i skollagen har en skyldighet att både förebygga och ingripa mot kränkande behandling.

Skulle samtalen med elever i låga åldrar bli mer omfattande kan vårdnadshavarna behöva informeras om detta, innan samtal hålls. En utgångspunkt kan då vara att vårdnadshavare ska informeras om planerade eller i vissa fall redan genomförda och akuta samtal, om dessa samtal aktualiserar frågor av betydelse och vikt för en vårdnadshavare. Frågor som rör disciplinära ärenden och överväganden om ingripanden av olika slag gällande en elev är alltid viktiga för en vårdnadshavare att känna till.

Jag skrev som synpunkt i mitt tidigare svar i länken ovan: ”Kanske skulle det vara bra att gå ut med tidig information till alla föräldrar om att skolan jobbar med dessa slags samtal som pedagogisk metod och beskriva syftet med samtalsgrupperna. Det skulle kanske öka förståelsen och acceptansen för samtalen.”

Samma synpunkt skulle kunna gälla er. Gå alltså ut med en tydlig information, på högst en A 4-sida, om hur och varför ni genomför elevsamtal av skilda slag och vilka yrkesgrupper som genomför dessa. Där skulle ni också kunna nämna i vilka lägen ni väljer att kontakta vårdnadshavarna. Dessa får då tydligt redovisat hur skolans elevstödjande verksamhet ser ut i form av dessa särskilda samtal. Sannolikt kommer några vårdnadshavare att höra av sig för att få ytterligare information om ert arbetssätt och era syften, vilket rimligen bara bör vara positivt.

Du frågar även om kurators rastvaktssamtal akut på en skolgård, när något inträffat. Min synpunkt är att du då har möjlighet att ha samtal med inblandade elever för att om möjligt skapa lugn och få viss och tidig klarhet i vad som hänt och varför. Detta bör du därefter kortfattat dokumentera och, när det kan handla om bedömd kränkning, anmäla vidare till rektor. Mer omfattande samtal ska knappast hållas i detta skede utan dessa får bli en senare fråga, kanske inom ramen för en inledd utredning om kränkande behandling.

Hälsningar från
Staffan

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson