Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Måste anpassat schema under 2-3 veckor dokumenteras som anpassad studiegång?

30 januari, 2024

Fråga:

Hej,

Jag fick en fråga om man tillfälligt kan göra ett anpassat schema (2-3veckor) som en åtgärd vid frånvaro för att hjälpa eleven tillbaka till skolan utan att betrakta det som en anpassad studiegång.

Susanne


Svar:

Hej Susanne,
om ett anpassat schema endast skulle behövas under 2-3 veckor så behöver ni inte per automatik göra en utredning av elevens behov av särskilt stöd och därefter dokumentera lösningen som en åtgärd i ett åtgärdsprogram. Däremot om lösningen behövs under en längre tid. 

När det gäller elevers närvaro och frånvaro så behöver vi ha rutiner på plats som gör att vi bl a skyndsamt uppmärksammar frånvaro. Tidiga insatser för att skyndsamt komma till rätta med en uppmärksammad frånvaron är ofta avgörande för att minimera risken att frånvaron blir mer långvarig, omfattande och problematisk. För att de tidiga insatserna ska bli träffsäkra är det viktigt att vi skyndsamt lyssnar in elevens, vårdnadshavarnas och personalens perspektiv. Då kan vi se indikationer på vad som försvårar och underlättar för eleven dvs vi ser mönster och samband. En tidig insats kan vara just att anpassa schemat under 2-3 veckor där anpassningen utgår från informationen som eleven, vårdnadshavarna och personalen har gett oss. Rektor är alltid skyldig att se till att problematisk frånvaro anmäls till huvudmannen och att frånvaron utreds. Det är dock viktigt att vi inte väntar med att sätta in insatser under tiden som ärendet anmäls till huvudmannen och utredningen genomförs samt dokumenteras. 

Ibland vet vi redan initialt, när frånvaron utreds, att eleven även är i behov av särskilt stöd. Om huvudmannen då tillåter så kan ni med fördel göra en ”Kombinerad utredning av elevens frånvaro samt behov av särskilt stöd”. Då får ni ofta en bättre helhetsbild och sparar dessutom värdefull tid som ni i stället kan använda i direkt stödarbete med elever. 

Om det inte tidigare har funnits några indikationer på att eleven kan vara i behov av särskilt stöd så kan det ibland framkomma när frånvaron utreds. Då ska det särskilda stödet dokumenteras i åtgärdsprogram. Likaså kan uppgifter framkomma om att frånvaron även beror på att eleven känner sig utsatt för kränkande behandling. I dessa situationer är det angeläget att rektor och elevhälsan tar ett samlat grepp kring såväl utredningarna, som var och hur de olika åtgärderna ska dokumenteras. Läs gärna mer på Skolverkets webbplats om att Främja närvaro och förebygga frånvaro.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman
www.GLBatgardsprogram.com

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!