Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Aktualisera befintlig utredning eller kartlägga och utreda på nytt?

14 februari, 2022

Fråga:

Hej,

Jag har en fråga gällande själva utredningen av särskilt stöd (USS-en). I vår kommun görs först en pedagogisk kartläggning (PK) som sedan sammanfattas i ett dokument som heter just Utredning av en elevs behov av särskilt stöd. ​Då åtgärdsprogram (ÅP) utvärderats och ska utformas på nytt så uppstår alltid en del frågor från skolorna gällande kartläggningen och utredningen. Jag har alltid svarat att de behöver se över det underlag som rektor fattar beslut på.

Jag har en känsla av att i dagsläget kan en och samma pedagogisk kartläggning ligga under ett helt läsår som grund för en USS och därmed som grund för flera ÅP. Dessutom tror jag att flera av medarbetarna endast skriver USS vid ett tillfälle och sedan ”löper den på”. Jag tänker att båda (PK och USS) kanske ska ses över inför varje nytt ÅP, eller är det obehövligt? Personalen på skolorna är tyngda av dokumentation. Jag vill därför ge ett korrekt svar, så de inte behöver överarbeta. Bör jag säga att det är båda dokumenten (PK och USS) som ska skrivas på nytt med förändringar och tillägg?

Jag önskar dig en fortsatt härlig dag i solen!
Ulrika


Svar:

Hej Ulrika,
och tack för din fråga och solhälsningen.

Ni kan göra som ni gör dvs två separata dokument; en kartläggning och därefter en utredning av särskilt stöd (USS) där ni sammanfattar resultatet från kartläggningen. Det finns dock inget krav på att göra två separerade dokument på det sättet. USS-en har en kartläggningsdel – vissa gör den kartläggningsdelen mer utförligt (vilket jag brukar göra) medan andra endast gör en kortare sammanfattning på det sätt som ni gör. Vi ska dock alltid komma ihåg syftet med USS-en. Syftet är att vi ska få en ökad förståelse för elevens skolsituation för att kunna sätta in adekvata lösningar. Då behövs det ofta att vi konkretiserar vissa delar i kartläggningen, vilket kan gå förlorat om vi endast gör en summering och sammanfattning.

Dessutom är det viktigt att även aktualisera om delar av kartläggningen behöver göras av någon annan från elevhälsan exempelvis en skolsocial kartläggningsdel.Det finns inte angivet från våra skolmyndigheter hur ofta vi behöver göra nya utredningar kring elevers behov av särskilt stöd (USS). Vi kan behålla den befintliga USS-en, så länge innehållet fortfarande är relevant och aktuellt. Vi behöver, precis som du skriver, vara aktsamma om personalens arbetssituation.

Däremot är det viktigt att vi skummar igenom USS-en inför utvärderingar av åtgärdsprogram samt vid upprättande av nya åtgärdsprogram. Det är annars lätt hänt att vi glömmer viktiga iakttagelser eller missar hur mycket eleven har utvecklats. Vi behöver även göra detta för att uppmärksamma om innehållet i USS-en inte längre är relevant och aktuellt dvs att vi behöver göra en ny uppdaterad USS. Det kan även handla om komplexa svårigheter där eleven trots flera åtgärdsprogram inte utvecklas i önskad riktning och där vi kommer fram till slutsatsen att en mer grundlig USS behöver genomföras.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman