Till Frågor & svar

Sekretess

Angående samtycke från vårdnadshavare

17 augusti, 2021

Fråga:

Hej!

Jag arbetar som kurator och undrar hur jag ska förhålla mig till att spara orosanmälningar i elevakten.

Vid EHT tas alla elevärenden upp med samtycke från vårdnadshavare förutom anonyma ärenden vilket alla är väl införstådda i. Detta är inte fallet vid EHM då även arbetslagen medverkar. Lärarna lyfter då enskilda elever som de önskar råd kring. Oftast är vårdnadshavarna inte medvetna om att deras barn diskuteras. Enligt rektorn behövs inga medgivanden för att lyfta elever i detta forum. Grundtanken med EHM är att pedagogerna ska lyfta hur klassen fungerar på gruppnivå men mötet slutar oftast i att det är enskilda elever fördjupningen och planeringen handlar om.

Som skolsköterska har jag förklarat att jag inte får diskutera enskilda elever utan samtycke men rektorn menar att jag kan ge generella råd. Tillåter skolsköterskan sekretess att hen medverkar vid EHM då enskilda elever lyfts utan samtycke? Kan skolsköterskan ge generella råd/information kring en enskild elev? Tycker det är så förvirrande när vi är stenhårda med sekretessen vid EHT men inte tar hänsyn till denna vid EHM.

MVH
Caroline


Svar:

Hej Caroline,

En spännande och viktig fråga du ställer som jag inte tidigare har svarat på. För det första vill jag betona att det inte finns någon skillnad mellan elever som behandlas i EHT, EHM eller i EHK.En skolsköterska har som huvudregel sekretess/tystnadsplikt i alla dessa fora men finns ett informerat samtycke så kan sköterskan informera andra vid mötet om det som samtycket gäller. Att samtycket är informerat betyder att den som har gett samtycke har informerats om vilka uppgifter som sköterskan kommer att lämna ut.

Sekretess/Tystnadsplikt mellan EMI och övrig personal gäller åt båda håll. Men för övrig personal vid en skolmyndighet- inte en friskola- finns en generalklausul i offentlighets- och sekretesslagen 10:27 som ger utrymme för att i uppenbart viktiga fall prata med EMI om känsliga (medicinska) elevförhållanden. Den ger dock inte utrymme för all oro utan oron måste vara betydlig. Dessutom är det tveksamt om sådan information ska delges sköterskan vid ett möte med många inblandade. Bättre är nog rent etiskt att ställa orosfrågor till sköterskan på tu man hand. Då kan sköterskan också ge råd i det enskilda fallet. Någon journalföringsplikt finns knappast vid en rådgivning kring en enskild elev, däremot ifall sköterskan väljer att efter samtalet träffa eleven själv eller tillsammans med en vårdnadshavare.

Några ytterligare problem vid generell rådinformation vid EHM är att den informationen knappast kan vara särskilt generell när elevens identitet är röjd. Då kopplas råden självklart till just den elev det gäller. Dessutom utgår jag ifrån att det vid mötet kan finnas personal som inte alls arbetar med just den elev som omtalas, vilket skulle kunna ses som direkt oetiskt.

Försök alltså att hitta ett bra sätt att ge råd och generell information avidentifierat men handlar det om identifierbara elever är det rimligt att gruppen som deltar är liten när sköterskan svarar och att hen dessutom har ett samtycke. Att ge information kring viss elev ligger under tystnadsplikt för EMI-personal, även om det handlar om råd och sådan information som sägs vara ”generell”.

Hälsningar
Staffan