Till Frågor & svar

Anmälan med namn angivna till huvudman angående kränkning?

31 maj, 2017

Fråga:

Hej
Jag arbetar som skolkurator inom kommunal verksamhet och vi har fått i uppdrag att se över våra blanketter för hur vi rapporterar ärenden gällande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling till nämnden i kommunen. I dagsläget anmäler den personal som uppmärksammar ärendet till rektor, som sedan i sin tur anmäler till huvudman. På den blankett som rektor använder anges inga personuppgifter, utan endast skola och klass/grupp.

Nu finns en önskan från politiskt håll att även få personuppgifter på inblandade elever. Om jag förstår sekretessen rätt så är det inte några problem att uppgiften lämnas vidare då det är inom samma myndighet. Däremot önskar jag hjälp om det här bör råda sekretess även inom myndigheten? Vi är en liten kommun där många känner till varandra, inte minst våra politiker. Kan vi hävda att personuppgifter inte bör finnas med (annat än i begränsad omfattning, ex vid behov till nämndens ordförande), med hänvisning till möjligheten att den som får uppgiften också kan vara elevens granne, idrottstränare, klasskamrats förälder etc? Jag gissar att svaret är ”nej, det kan ni inte” men om du har möjlighet skulle jag vara intresserad av hur du ser på det eller om du stött på något liknande tidigare och hur andra i så fall resonerat.
Tack!
Mvh R


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-07)

Hej R,

Av SkolL6 kap. 10 § framgår att rektor är skyldig att anmäla vidare till huvudmannen sedan det i första skedet har inkommit en anmälan till denne. Hur denna anmälan ska se ut finns inte klarlagt i lagstiftningen och så vitt jag vet har inte Barn- och Elevombudet vid Skolinspektionen uttalat sig om detta. Det finns alltså möjlighet att välja ett lämpligt förhållningssätt utifrån varje huvudmans eget ställningstagande.

Huvudmän har olika synsätt. Västerås, Malmö och Stockholm väljer att endast ange namnet på det kränkta barnet då anmälan görs till huvudmannen.

 Andra huvudmän väljer att varken uppge namn på det kränkta barnet eller på andra inblandade barn. Det är också viktigt att nämna att namn på eventuellt inblandade vuxna inte bör anges i en vidareanmälan till huvudmannen, eftersom dessa namnuppgifter inte kan sekretesskyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

Du påpekar den risk som finns att politiker och andra får insyn i känsliga förhållanden som avser inblandade barn. Jag håller med dig i din bedömning. Det är enligt min mening viktigt att vara försiktig med att ange namnuppgifter på inblandade barn i en anmälan till huvudmannen. Det kan t.ex. i ett senare skede visa sig av utredningen att någon kränkning inte alls har förekommit. En inre sekretess ska alltid iakttas och det är varje huvudmans skyldighet att ansvara för denna. Inte fler än nödvändigt ska i verksamheten få veta vilka de inblandade är, oavsett om de är barn eller vuxna.

Det är ju dessutom så att det inte är inblandade barns förhållanden som en utredning i första hand ska bedöma utan huvudmannens arbete med att förebygga och ingripa  mot kränkningar. Risken finns alltså att man fokuserar i enskilda barn i stället för i huvudmannens ansvar. Detta talar enligt min mening för att namn på berörda barn inte onödigtvis bör spridas.

En anmälan till huvudmannen ska vid en myndighet alltid registreras/diarieföras En möjlig rutin kan vara att nämndens ordförande eller ett arbetsutskott i nämnden vid behov kan få närmare insyn i gjord anmälan, knappast hela nämnden. 

Viss försiktighet anbefalles alltså när det gäller att sprida namnuppgifter på inblandade personer i ett fall av kränkande behandling vidare till hela den politiska nämnden eller till hela styrelsen vid en fristående förskola/skola. Viktiga frågor om integritet måste alltid beaktas i dessa sammanhang. Men det är huvudmannen som slutligen avgör vilka uppgifter som ska lämnas i rektors eller förskolechefs anmälan dit.

Hälsningar från Staffan