Till Frågor & svar

Anmälan till socialtjänsten- informera rektor om anmälan

24 oktober, 2013

Fråga:

Om skolsköterskan gör en anmälan till socialtjänsten om barn som far illa och inte kan begära samtycke från föräldrarna då det handlar om brott mot barn och föräldern är misstänkt förövare, kan skolsköterskan då informera rektorn om detta? Jag hoppas det, eftersom det annars blir väldigt knepigt när det gäller att ge barnet stöd i skolan. Hur kan man tänka och vilka paragrafer gäller? Hos oss är inte rektor verksamhetschef över elevhälsan.

Tacksam för svar!
Hälsningar Annica


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-11)

Hej Annica,

Huvudregeln är helt klar även i det fall du nämner-sekretess gäller mellan en skolsköterska och en rektor, eftersom de i offentlighets- och sekretesslagens (OSL 8:2) mening är att se som egna och dessutom självständiga verksamhetsgrenar i förhållande till varandra. Gör skolsköterskan en anmälan till socialnämnden i detta fall så kommer dessutom skolan normalt sett snabbt att informeras, när barnet omedelbart omhändertas eller när socialnämnden snabbt inleder utredning och då tar skolkontakt.

Men det finns en bestämmelse, sällan använd, i OSL 25:13 a § som innebär att sekretess inte hindrar att elevhälsans medicinska insats informerar övrig personal vid en skolmyndighet (t.ex. rektor) om det krävs för att en elev ska få nödvändigt stöd. Bestämmelsen är i första hand tänkt för att eleven, t.ex. vid olika diagnoser som kan försvåra inlärning, ska kunna få det särskilda stöd som eleven behöver. Så det är oklart om just denna bestämmelse kan användas just här. Men även om den bestämmelsen inte får användas måste varje skolsköterska göra en egen klok bedömning som i vissa fall t.o.m. kan stå i strid med gällande lagar. Skulle sköterskan i ditt nämnda fall lämna uppgifter om sin gjorda anmälan till rektor när ett barn bedöms ha utsatts för sexuellt övergrepp så bedömer jag att detta inte skulle föranleda stark kritik mot henne av t.ex. JO. Möjligen skulle en domstol, ifall frågan prövades där,bedöma det eventuella brottet som ringa, ifall det ens befanns vara ett brott.

Slutsatsen av det jag skriver är att huvudregeln är sekretess mellan en sköterska och en rektor, men att det i vissa fall kan finns lagstöd eller starka etiska motiv för att ändå lämna en mycket viktig uppgift, inte minst i svåra akuta fall.

Jag kan slutligen lägga till att det aldrig behövs något samtycke från hemmet för att göra en anmälan. Men hemmet ska alltid som huvudregel informeras om att en anmälan görs, utom vid misstanke om brott mot barnet från hemmets sida.

Hälsningar från Staffan