Till Frågor & svar

Anpassad studiegång 5 dagar/vecka?

23 maj, 2018

Fråga:

Hej!
Jag har hamnat i meningsskiljaktighet med en kollega när det gäller en elevs Anpassade studiegång med praktik (år8) där kollegan anser att det är möjligt att låta eleven endast ha praktik (5 dgr/v) utan att läsa några skolämnen. Är det ens förekommande eller lämpligt?


Svar:

Hej Therése,
och tack för din fråga. Ja, ibland har vi olika uppfattningar och då är det jättebra att vi undersöker frågan.

Anpassad studiegång är en av de mest ingripande formerna av särskilt stöd. Därför bör först andra former av särskilt stöd ha prövats, inom ramen för ett åtgärdsprogram, utifrån vad som har framkommit i utredningen av elevens behov. Skälet till att anpassad studiegång räknas som så ingripande är att åtgärden på sikt kan resultera i att eleven slutar skolan utan fullständiga betyg. Det kan vara svårt att få ett godkänt betyg om eleven har fått färre antal lektioner i ett visst ämne och det kan ibland även vara svårt att överhuvudtaget återuppta ett eller flera ämnen efter viss tid.

Generellt sätt bör elever aldrig ha en anpassad studiegång som innebär praktik fem dagar i veckan. Dels missar eleven snabbt väldigt många lektioner i samtliga ämnen, och dels kan eleven tappa den sociala kontakten med såväl skolkamrater som med personal. Att ligga efter i skolarbetet, känna sig utanför socialt och att inte ha en kontinuerlig och tillitsfull relation med skolpersonal kan lätt göra eleven långtidsfrånvarande.

Det kan trots allt förekomma speciella situationer då en elev kanske verkligen är i behov av att initialt vara borta från skolan under en hel vecka. Eleven kanske t.ex. behöver få återhämta sig från långvarigt stresstillstånd eller att få upp sitt självförtroende via en speciell praktik. Om så är fallet är det viktigt att redan från början göra upp en plan för hur eleven ska kunna knytas tillbaka till ordinarie undervisning såväl kunskapsmässigt som socialt. Beslutet om den anpassade studiegången (ämnen, omfång, tidsperiod, planen för tillbakagång och för hur eleven ska kunna få sina garanterade undervisningstimmar enligt skollagen) dokumenteras och utvärderas inom ramen för ett åtgärdsprogram. Vissa jurister inom Skolinspektionen påtalar att även ett separat beslut för den
anpassade studiegången ska finnas.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman