Till Frågor & svar

Anpassad studiegång för integrerad grundsärskoleelev

18 januari, 2021

Fråga:

Hej!
Har en fråga kring åtgärdsprogram för integrerade elever som läser utifrån grundsärskolans kursplaner men går i grundskolan.

Som jag förstått det ska åtgärdsprogram inte skrivas per automatik men samtidigt skiljer sig timplanen markant i vissa ämnen vilket då gör att en anpassad studiegång kan behöva göras.

Om så är fallet så hamnar vi i att ett åtgärdsprogram egentligen kommer göras ”per automatik”? Uppskattar feedback då jag känner mig lite förvirrad kring detta.
/Mvh


Svar:

Hej Christoffer,
och tack för din fråga.
Det stämmer att åtgärdsprogram inte ska behöva skrivas per automatik för dessa elever. Kanske har du läst mitt tidigare svar från 2017 om ”Åtgärdsprogram för integrerad grundsärskoleelev”. I annat fall hittar du det svaret här.

Nu till din fråga gällande timplanen, beslut om anpassad studiegång och eventuellt åtgärdsprogram. Jag förstår att du kan känna viss förvirring för det är svårt att hitta ett distinkt svar. Jag börjar med att återge några källor: 

I 10 kap. 4 § Skolförordning som gäller grundsärskolans timplaner och avvikelser från dom hänvisas vi till 3 kap. 12 § i Skollagen ”Anpassad studiegång”, samt även till 7 kap. 9 § skollagen ”Integrerade elever.  Skolförordningen nämner i detta sammanhang inte 3 kap. 9 § skollagen ”Åtgärdsprogram”. 

I 7 kap. 9 § Skollagen under rubriken ”Integrerade elever” står det ”För en elev som på detta sätt får sin utbildning inom en annan skolform gäller de bestämmelser som avser den ursprungliga skolformen. Rektorn för den skolenhet där eleven får sin undervisning får dock besluta om de undantag från dessa bestämmelser som krävs med hänsyn till undervisningens uppläggning.” 

skolverkets webbplats kan vi läsa om integrerad undervisning. Det som nämns där är ”Om upplägget för elevens undervisning behöver ändras får rektorn för skolan där eleven går fatta beslut om undantag från detta.” Ordet åtgärdsprogram förekommer på två ställen men är där kopplat till ett eventuellt mottagande inom grundsärskolan.   

Skolinspektionens webbplats kan vi hitta kvalitetsgranskningen ”Integrerade elever” (2016). I granskningens 44 sidor nämns inte ordet åtgärdsprogram och inte heller ordet timplan. På ett ställe nämns orden anpassad studiegång, där det endast står ”Det har framkommit exempel på skolor som fattar beslut om anpassad studiegång, där vissa ”svåra” ämnen enligt grundskolans kursplan väljs bort, istället för att säkerställa att eleven får undervisning enligt grundsärskolans kursplan.” 

Ordet åtgärdsprogram existerar inte heller i Skolverkets Stödmaterial Integrerade elever (2014) som består av 46 sidor. Här kan vi dock läsa lite mer om att anpassa timplanen. På sidan 24 står det att ”Rektorn har möjlighet att fatta de beslut som behövs för att göra anpassningar som gör det praktiskt möjligt att möta och undervisa elever som tillhör två olika skolformer i samma klass, till exempel när det gäller timplanerna.” På sidan 25 kan vi läsa vidare att ”I och med att timplanerna för de olika skolformerna skiljer sig åt, kan skolan behöva anpassa timplanen för den integrerade eleven så att skoldagen fungerar praktiskt för alla inblandade. I vissa ämnen skiljer sig timplanerna väsentligt åt medan timplanerna för andra ämnen är mer lika. Tillsammans med rektorn behöver läraren komma fram till hur man kan anpassa timplanen så att den integrerade eleven så långt som möjligt ska kunna följa klassens undervisning.” Även på sidan 30-32 finns det information om att rektor fattar beslut om anpassad timplan. 

Slutsats; om ingen part har uppmärksammat att den integrerade eleven (som läser enligt grundsärskolans läroplan men går integrerad i en grundskoleklass) kan vara i behov av särskilt stöd så behöver inte en utredning av elevs behov av särskilt stöd genomföras och då behövs inte heller ett åtgärdsprogram. Rektor beslutar då om anpassad studiegång för den integrerade eleven i ett annat dokument eller på annan blankett. I beslutet bör rektor hänvisa till 10 kap. 4 § Skolförordning (2011:185), samt till 3 kap. 12 § och 7 kap. 9 § skollagen (2010:800). Dokumentera även tydligt vilka ämnen och i vilken omfattning anpassningen av timplanen gäller, samt motivera skälen till den anpassade studiegången. Som alltid är det viktigt att vårdnadshavare, och i möjligaste mån även eleven, får vara reellt delaktiga i beslutet. Dokumentera och informera elev över 16 år och vårdnadshavare att beslutet kan överklagas enligt 28 kap. 16 § skollagen.

Även om din fråga inte gäller grundskoleelever som går integrerat inom grundsärskolan (omvänd integrering), så vill jag understryka för övriga läsare att det då handlar om elever i behov av särskilt stöd. Det är med andra ord en helt annan fråga. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman