Till Frågor & svar

Anpassad studiegång – Förkortad skolvecka

4 december, 2018

Fråga:

Hej!
Vi har en elev i åk 3 som har haft hjärnhinneinflammation 2013 och har ”hjärntrötthet”. Han blir väldigt trött under skoldagen och behöver ofta vila. Specialpedagog från Landstinget har rekommenderat att skoldagarna förkortas med en timme om dagen. Tidigare har vi haft extra anpassningar för eleven men nu vill vårdnadshavarna att vi förkortar hans skoldag men samtidigt önskar de att vi hittar ett sätt att eleven tar igen det eleven missar under sin frånvaro. Vårdnadshavarna vill inte att det han missar ska göras hemma utan det ska rymmas under den tid eleven är i skolan.
Vår fråga: Ska man ta beslut om anpassad studiegång och inte låta eleven ta igen det eleven missar eller ska man ta beslut om särskilt stöd som innebär att eleven går kortare dagar och med särskilt stöd tar igen det eleven missar under sin frånvaro utan att förlänga skoldagen? Vad anser ni är mest lämpligt för eleven?

Med vänlig hälsning
Elevhälsa


Svar:

Hej Elevhälsa,
och tack för er fråga.
Det framkommer inte hur er elev ligger till kunskapsmässigt, men i flertalet fall leder
minskad ork och minskad undervisningstid till att elever åtminstone på sikt riskerar att inte nå kunskapskraven. Steg ett blir därför att göra en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Denna görs för att få en ökad förståelse för elevens skolsituation t.ex. Hur och när kan eleven få korta effektiva vilopauser under skollagen? Vilka skoluppgifter kan prioriteras bort och hur kan uppgifter anpassas för att spara elevens ork och tid? Vilka lektioner/delar av ämnen är klokast att anpassa bort för denna elev? Vad behöver eleven för stöd för att kunna ”ta igen” det som behövs? Ibland kan det också vara adekvat att informera vårdnadshavarna om att det finns möjlighet till ett tionde skolår och att det eventuellt kommer att behövas.

När utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd dokumenteras besluten om såväl anpassad studiegång som eventuellt andra former av särskilt stöd i åtgärdsprogrammet. Det kan t.ex. handla om regelbundet specialpedagogiskt stöd.

Om eleven istället skulle ha väldigt lätt för sig kunskapsmässigt och ni bedömer att eleven även på sikt kommer att klara av kunskapskraven trots färre antal undervisningstimmar, är det ändå adekvat att göra en kartläggning och analys. Detta för att den anpassade studiegången ska utformas så genomtänkt som möjligt utifrån både ett kunskapsperspektiv och ett socialt perspektiv. I dessa situationer dokumenteras slutsatserna och motiveringen till att frångå den garanterade undervisningstiden samt beslutet om anpassad studiegång i ett separat beslutsdokument. Det är viktigt att alltid följa upp och utvärdera en anpassad studiegång regelbundet. Läs gärna mer om anpassad studiegång i mina tidigare svar

2018-05-23 Anpassad studiegång 5 dagar/veckan
2018-01-17 Modersmålsundervisning- anpassad studiegång
2017-09-24 Hur ofta behöver beslutet om anpassad studiegång dokumenteras?
2017-01-26 Vad gäller vid anpassad studiegång?

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman