Till Frågor & svar

Anpassad studiegång i förskoleklass

20 januari, 2020

Fråga:

Hejsan!
Är det ok att ge anpassad studiegång i förskoleklass? Det vill säga ge eleven ledigt en dag i veckan pga trötthet i grupp och omställning från förskola till skola. Frågan är ställd från vårdnadshavare.

MVH
Catherine


Svar:

Hej Catherine,
nu kommer jag dessvärre inte att kunna ge ett tydligt svar eftersom förskoleklassen numera är obligatorisk, samtidigt som den ännu inte ingår i grundskolan som skolform. Anpassad studiegång regleras i 3 kap. 12§ skollagen men dessvärre får vi tvetydiga svar där:

  •  I 3 kap. 6§ skollagen står det att bestämmelserna i 7-12 §§ också gäller
    förskoleklassen men
  • I 3 kap 12§ Skollagen ”Anpassad studiegång” står däremot förskoleklassen inte med. Där står det att anpassad studiegång gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Om vi sedan går till Skolverkets allmänna råd kring stödinsatser kan vi inte heller läsa ut riktigt tydligt vad som gäller:

  • I inledningen (sidan 7) kan vi å ena sidan läsa att de här allmänna råden gäller i sin helhet även för förskoleklassen.
  • Under rubriken ”Särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång” (sidan 39-40) nämner man å andra sidan inte förskoleklassen. Samtidigt står det att dessa former av särskilt stöd kan användas efter noggranna överväganden i de obligatoriska skolformerna…och numera är ju förskoleklassen obligatorisk.

Om någon jurist på skolverket eller skolinspektionen läser mitt svar så blir jag glad om ni förtydligar för oss. Vi vill alla kunna känna oss trygga i att vi agerar och uttrycker oss korrekt.

Vad som däremot är klart är att vi endast bör använda anpassad studiegång när vi har provat och utvärderat olika former av extra anpassningar och även olika former av särskilt stöd. I första skedet bör vi förstås fundera över hur vi kan underlätta omställningen för denna elev från förskolan till förskoleklass: Hur kan vi förbereda eleven? Vilka aktiviteter fungerar bra för eleven? Vilka aktiviteter bör vi prioritera bort? Hur kan vi göra så att eleven fyller på sin energi under skoldagen?

Skolverket skriver om den obligatoriska förskoleklassen på sin websida, vilket kanske kan vara intressant kring er elev. Där står det att närvaroplikten gäller men ”En ansökan om ledighet ska alltid bedömas individuellt och med utgångspunkt i barnets bästa. Det är viktigt att barnen får en bra övergång till förskoleklassen. Ett yngre barn kan generellt behöva vissa hänsyn som till exempel en elev i en högre årskurs inte behöver. Rektorn kan alltså vara flexibel utifrån barnets bästa när hon eller han beslutar om ledighet för en elev i förskoleklass. Samtidigt ska alla sexåringar få en likvärdig och bra grund för sin fortsatta skolgång. Rektorn behöver göra en samlad bedömning av elevens förhållanden och sitt ansvar för verksamheten när hon eller han fattar sitt beslut.” På samma websida kan vi även få information kring elever som kan behöva börja förskoleklassen ett år senare, gå om förskoleklassen eller hoppa över förskoleklassen och börja direkt i årskurs 1.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman