Till Frågor & svar

Anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp

10 september, 2019

Fråga:

Hej,
jag har två frågor.
1. Då en elev inte deltar i ordinarie undervisning, utan gör praktik 5 dagar i veckan, räknar det då som anpassad studiegång?
2. Då en elev får all sin undervisning i mindre grupp med speciallärare, men inom ramen för ordinarie timplan, räknas det då som särskild undervisningsgrupp?

Hälsningar Veronica


Svar:

Hej Veronica, 
här kommer svaren till dina två frågor.

Svar 1:
Ja, när skolan beslutar att en elev inte ska delta i ordinarie undervisning och går miste om undervisningstid i ett eller flera ämnen, så är det anpassad studiegång. Generellt sätt bör elever aldrig ha en anpassad studiegång som innebär praktik fem dagar i veckan. Dels missar eleven snabbt väldigt många lektioner i samtliga ämnen, dels kan eleven tappa den sociala kontakten med såväl skolkamrater som med personal. Att ligga efter i skolarbetet, känna sig utanför socialt och att inte ha en kontinuerlig och tillitsfull relation med skolpersonal kan lätt göra eleven långtidsfrånvarande. Det är viktigt att rektor regelbundet följer upp och utvärderar en elevs anpassad studiegång. Detta är extra angeläget om en elev har praktik fem dagar i veckan, för att hitta vägar så att eleven så snart som möjligt kan återgå till undervisning i någon form och i några ämnen. 

Läs gärna mer om anpassad studiegång i mina tidigare svar 

2018-12-04 Anpassad studiegång – Förkortad skolvecka?

2018-05-23 Anpassad studiegång hela veckan?

2018-01-17 Modersmålsundervisning- Anpassad studiegång?

2017-09-24 Hur ofta behöver beslutet om anpassad studiegång dokumenteras?

2017-01-26 Vad gäller vid anpassad studiegång?

Svar 2:
Ja, när eleven går en betydande del av skolveckan eller har samtliga lektioner i en mindre grupp så som du beskriver så räknas det som en särskild undervisningsgrupp. 

Både anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp räknas som två mycket ingripande former av särskilt stöd. Därför bör andra former av särskilt stöd alltid ha prövats först. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman