Till Frågor & svar

Ansöka om stöd för kontakt med kurator

3 juni, 2015

Fråga:

Hej!
Min frågeställning rör om det är förenligt med sekretesslagar att begära att föräldrar/elev måste ansöka om stöd via stödenhet (en centralt samlad elevhälsa) för att få tillgång till kurator? Vidare om det är förenligt med kuratorns uppdrag.

Malin, nyfiken kurator


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-08-02)

Hej Malin,

En elev i skolan har numera rätt till särskilt stöd när eleven är i behov av sådant stöd. Detta framgår av SkolL 3 kap. 9 §. Något samtycke från vårdnadshavaren behövs inte – det är skolans ansvar att ge stöd, helst i samverkan med intresserade vårdnadshavare, efter genomförd utredning och upprättat åtgärdsprogram. Numera ska ju alltid prövas om det i ett första skede kan räcka med stöd via extra anpassningar inom ramen för lärarens undervisning. Men nu gällde ju frågan om kurators insats, som jag förstår det, via särskilt stöd.

Men det kan ju även vara så att en elev eller en förälder behöver tala med en kurator utan att särskilt stöd aktualiserats. Mitt svar kan inkludera även denna situation.

Jag ser inte i första hand din fråga som problematisk i ett perspektiv av sekretess. Skulle ett kuratorssamtal begäras från stödenheten via t.ex. en  chef, så har den chefen tystnadsplikt. Däremot verkar systemet för mig vara något byråkratiskt. Det rimliga är väl att direkt kunna be den kurator som arbetar vid elevens skola om ett samtal? Jag vet inte vilken bevekelsegrund som ligger bakom denna rutin – att vända sig till stödenheten för att få tillgång till en kurator – men något motiv finns säkert.

Skulle krav finnas på att vårdnadshavare själva ”ansöker” om kuratorssamtal som del av ett beslutat särskilt stöd är jag likaså tveksam. Skulle barnet vara i mognadsålder under cirka 11-12 år fordras ett samtycke från vårdnadshavarna för att flera och djupa samtal ska kunna äga rum. Men jag förutsätter att ett sådant samtycke lätt kan efterfrågas redan vid och efter utredningen, i samband med diskussionerna om hur åtgärderna ska utformas i ÅP:et.

Frågan om huruvida det system du nämner är förenligt med kuratorns uppdrag har jag svårt att besvara. Uppdraget är ju att vara en insats inom skolans samlade elevhälsa och då kan innehållet i detta uppdrag se olika ut. Däremot ser jag inte någon direkt koppling mellan kurators uppdrag och det sätt som man som elev eller vårdnadshavare försöker få tillgång till kurators insatser.

Hälsningar från Staffan