Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Ansökningar om tilläggsbelopp

31 oktober, 2022

Fråga:

Hej,

Jag undrar vem som brukar skriva ansökningar för tilläggsbelopp?

På vår skola läggs detta på speciallärare men jag vet att i många skolor gör rektorer ansökningarna? Personligen tycker jag att det tas alldeles för mycket tid från specialundervisningen och att det borde ligga på rektorns bord.

Hälsningar Sofia


Svar:

Hej Sofia,

frågor om tilläggsbelopp regleras i skollagen och skolförordningen, men där framgår inte vem som ska göra ansökan. I skollagen kap. 10 §39 framkommer att hemkommunen ska ge tilläggsbelopp för elever som 

   1. har ett omfattande behov av särskilt stöd,

   2. ska erbjudas modersmålsundervisning, eller

   3. deltar i lovskola.

Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Rektor har möjlighet att delegera detta uppdrag. Det är relativt vanligt att speciallärare och specialpedagoger sammanställer och summerar befintlig elevdokumentation; utredningar kring särskilt stöd, åtgärdsprogram, utvärderingar av åtgärdsprogram och resultat från eventuella externa utredningar. Här ingår också utvärderingar av hur eventuellt tidigare tilläggsbelopp har använts samt resultatet av dessa insatser. Hemkommunens direktiv för vilka dokument och uppgifter som ska lämnas kan i viss mån variera något. Ofta finns en blankett för själva ansökan med ett fåtal uppgifter som ska skrivas in och det momentet är lite vanligare att rektorer och biträdande rektorer genomför, men relativt ofta i nära samverkan med den specialpedagogiska funktionen. Samtliga bilagor som ska bifogas till ansökan är det vanligare att den specialpedagogiska funktionen handhar. 

Det är många som upplever just det som du beskriver dvs att det kan ta mycket tid att få fram alla underlag och särskilt om det gäller många elever. Här behöver vi ofta ta ett samlat grepp dvs 

A) Hemkommunen behöver ha tydliga instruktioner som skolan kan få i ett tidigt stadie.
B) På skolan behöver vi ha en mycket god ordning på alla elevdokument som vi sparar i GDPR-säkra digitala lösningar. Vi behöver säkra upp att namnen på mapparna och dokumenten ger tillräcklig information både vad gäller vilken elev det gäller, vilken typ av dokument det är samt datum för dokumentet. Om vi söker på eleven så behöver vi snabbt kunna få upp exempelvis:

Anders Andersson, USS1, 2020-09-15 (USS=Utredning av särskilt stöd)
Anders Andersson, ÅP1, 2020-09-22 (ÅP=Åtgärdsprogram)
Anders Andersson, Utv. av ÅP1, 2020-12-17 (Utv.=Utvärdering)
Anders Andersson, ÅP2, 2021-03-28
Anders Andersson, NPF-utredning, 2021-04-18
Anders Andersson, Utv. av ÅP2, 2021-06-06
Anders Andersson, Övergångsinfo, 2021-06-08… etc.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman