Till Frågor & svar

ÅP vid byte av skola?

21 augusti, 2018

Fråga:

Hej!
Jag är osäker på hur man ska göra med åtgärdsprogram när elever byter skola (p.g.a. flytt eller övergång till annat stadium/skolform): För mig är det logiskt att avsluta åtgärdsprogrammet på den skola eleven lämnar och att vid informationsutbyte med nya skolan (och i sista utvärdering av åtgärdsprogram) göra tydligt att eleven är i behov av särskilt stöd. Jag tänker att en ny skola behöver för sin egen skull göra en ny utredning om behov av särskilt stöd och fatta beslut om åtgärdsprogram.
Eller ska man bara göra en utvärdering, utan att avsluta åtgärdsprogrammet när elever lämnar en skola? Jag hittar inget stöd kring detta i Skolverkets allmänna råd etc.

Med vänlig hälsning, Maria


Svar:

Hej Maria,

och tack för din fråga.
Skolverkets allmänna råd framkommer att man avslutar åtgärdsprogrammet när det bedöms att eleven inte längre är i behov av särskilt stöd, men som du skriver så står det ingenting om övergångar till annan skolverksamhet.

Vi kan lösa det genom att antingen avsluta åtgärdsprogrammet formellt p.g.a. skolbyte men då även tydliggöra att det inte avslutas av skälet att eleven inte längre är i behov av särskilt stöd. Ett annat sätt kan vara, att i den sista utvärderingen, skriva in en text om skolbytet samt att skolans åtgärdsprogram då upphör att gälla.  Vi kan då även skriva in att skolans bedömning är att eleven kan vara i behov av fortsatt särskilt stöd. Om eleven byter skola lite mer plötsligt är det ändå viktigt att den avlämnande skolan informerar vårdnadshavare och elev om att innehållet i ett åtgärdsprogram upphör att gälla när eleven byter skola.

Det är rektor på den nya skolan som fattar beslut om eventuellt nytt åtgärdsprogram.  Behoven hos eleven skiftar över tid men kan också skifta beroende på olika faktorer på organisations- och gruppnivå på den nya skolan. Det är därför inte per automatik självklart att eleven blir i behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram på den nya skolan, eller i behov av samma form av särskilda stödåtgärder och/eller i samma omfattning som på den tidigare skolan.  

I vissa fall kan en utredning om elevens behov av särskilt stöd som har utarbetats på en avlämnande skola utgöra grunden för ett nytt åtgärdsprogram på den mottagande skolan, i alla fall inledningsvis. Rektor på den mottagande skolan avgör.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman