Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Är Lärstudion alltid en särskild undervisningsgrupp?

25 mars, 2024

Fråga:

Hej Gudrun,

Jag har en fråga som jag undrar om du kan svara på?

På den skola jag jobbar finns en Lärstudio dit elever går för att i mindre grupp och i en anpassad fysisk och pedagogisk lärmiljö. Eleverna får undervisning av utbildad lärare. Under de första 6-8 veckorna så faller insatsen under extra anpassningar. Om eleven har ett fortsatt behov av att undervisas i Lärstudion så har en utredning av en elevs behov av särskilt stöd påbörjats, där kartläggning och pedagogisk bedömning visar att elevens behov kvarstår. Då insatsen kommer att löpa över längre tidsperiod (t ex terminen ut) kommer rektor att fatta ett beslut om att ett åtgärdsprogram ska upprättas.

Jag undrar över flera saker kring Lärstudion:

  1. Hur ska åtgärden beskrivas i åtgärdsprogram? Kan jag skriva att åtgärden är att ”Eleven undervisas i mindre sammanhang” eller ska jag alltid beskriva åtgärden som en särskild undervisningsgrupp?
  2. Är det fel att kalla en studio för SU-grupp (särskild undervisningsgrupp) eller är det själva benämningen som inte får användas om det beskrivs att eleven går dit vid tre tillfällen per vecka?
  3. Om denna åtgärd blir benämnd som lärstudio (inte som en särskild undervisningsgrupp), kan biträdande rektor skriva under den då?

Tacksam för svar
Funderande specialpedagog/Ulrika


Svar:

Hej du funderande specialpedagog,
och tack för din fråga. 

Låt mig börja med att säga att skolors Lärstudio/Stuido/Källan/Basen etc (kärt barn har många namn) ofta används flexibelt dvs

  • I vissa fall där ni i skolan bedömer att det sannolikt kommer räcka med 6-8 veckors stöd i Lärstudion så kan ni dokumentera det som en extra anpassning (förutsatt att det inte är för omfattande i tid per vecka)
  • Vissa elever är i behov av att få komma till detta rum och bemanning under en längre tid men enbart under en eller några lektioner per vecka. Då räknas det inte som en placering i särskild undervisningsgrupp utan istället som en form av mindre ingripande särskilt stöd och kan då dokumenteras som exempelvis ”Undervisning i ett mindre sammanhang”. Detta kan jämföras med att elever får specialpedagogiskt stöd hos en speciallärare tillsammans med några andra elever. 
  • En del elever går istället på heltid eller en betydande del av sin skolvecka under en längre period i Lärstudion och då räknas detta som en placering i särskild undervisningsgrupp. Denna åtgärd räknas som ingripande och får bara beslutas av rektor. 

Svar på fråga A:
I de fall ni redan från början tänker att eleven sannolikt kommer behöva några lektioner/vecka under en längre tid (en eller flera terminer) i Lärstudion så bör ni redan initialt göra en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Åtgärden som dokumenteras i åtgärdsprogram ska då kopplas till ett/flera av de behov av särskilt stöd som ni har förstått och dokumenterat i den pedagogiska bedömningen samt upprepat i åtgärdsprogrammet under rubriken ”Elevens behov av särskilt stöd”. Här kan det då bli aktuellt med olika åtgärder i åtgärdsprogrammet beroende på elevens behov:

För elev 1 kanske åtgärden blir: ”Specialundervisning i ett mindre sammanhang (Lärstudion)”. Omfattning i tid: 3 X 40 min per vecka. 


Om ni vid utvärderingen av åtgärdsprogrammet för elev 1 kommer fram till att elevens behov bäst  tillgodoses genom att gå en betydande del av sin skolvecka alternativt gå heltid i Lärstudion, så ska detta dokumenteras juridiskt korrekt vilket jag ger flera exempel på i min e-bok ”15 skolor och elever i behov av särskilt stöd”.

Exempel på hur vi kan skriva detta juridiskt korrekt (jag gör texten fet på delar som juridiskt ska finnas med): 

Åtgärd: Placering i särskild undervisningsgrupp ”Lärstudion”. Särskild motivering: Eleven är i behov av en mindre grupp med färre antal elever att förhålla sig till, mycket tydlig struktur och mycket vuxenstöd av specialutbildade lärare för att kunna ta till sig undervisningen och arbeta med skoluppgifterna. Beslutet om åtgärden kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16§ skollagen. Omfattning i tid: Samtliga teoretiska lektioner. Ansvarig för åtgärden: Rektor Rune Runesson.


Om behovet av mer omfattande tid i Lärstudion i stället skulle uppmärksammas för elev 1 redan innan utvärderingsdatumet, så behöver ni besluta om ett tidigare utvärderingsdatum samt därefter besluta om ett nytt åtgärdsprogram där ni dokumenterar åtgärden juridiskt korrekt (se exemplet ovanför). 

För elev 2 så kanske ni redan initialt bedömer att eleven behöver gå i lärstudion en betydande del av sin skolvecka och förmodligen även kommer behöva det en längre tid. Då ska denna åtgärd dokumenteras juridiskt korrekt redan initialt. Det finns inte definierat i tid vad ”betydande del av elevens skolvecka” innebär. När jag föreläste för Skolverkets regi 2014 så angav Skolverkets jurister till oss föreläsare att det kan till exempel vara 8-10 stycken 40 minuters pass per vecka. Det här är lite klurigt för om eleven exempelvis har en problematisk frånvaro och för närvarande enbart klarar av att vara i skolan ca 400 minuter per vecka, så kan ju 200 minuter per vecka räknas som en betydande del av denna elevs skolvecka. 

Svar på fråga B:

Jag har redan besvarat denna fråga men upprepar svaret här för att minimera missförstånd:
Om eleven går heltid alternativt en betydande del av sin skolvecka i Lärstudion så räknas detta som en SU-grupp. På vissa skolor så går alla elever heltid eller betydande del av skolveckan i ”Lärstudion” och då är det enbart en SU-grupp. Används Lärstudion i stället flexibelt så är det en SU-grupp för de elever som går där en betydande del av sin skolvecka. Däremot räknas det som en annan form av särskilt stöd (dvs inte en SU-grupp) för de elever som bara deltar en eller några lektioner. I så fall så är det likvärdigt som att undervisas i en mindre grupp hos exempelvis en speciallärare?


Svar på fråga C:

Ja, om eleven enbart kommer att få undervisning i Lärstudion under en eller några lektioner i veckan så kan rektor delegera detta exempelvis till en biträdande rektor. Detta eftersom det då inte handlar om en placering i särskild undervisningsgrupp. 

Jag rekommenderar er att se min inspelade föreläsning om ”Särskilt ingripande former av särskilt stöd” som ger olika konkreta exempel och förtydligar delar som skolledare, specialpedagoger och speciallärare mfl brukar fråga mig om.  

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman 
www.GLBatgardsprogram.com 

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe. Är ni flera ges rabatter med tanke på det ekonomiska läget.

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!

50% rabatt vid 10-19 deltagare dvs 2500 kr för 10 deltagare
55% rabatt vid 20-29 deltagare dvs 4500 kr för 20 deltagare
60% rabatt vid 30-39 deltagare dvs 6000 kr för 30 deltagare
65% rabatt vid 40-100 deltagare dvs 8000 kr för 40 deltagare