Till Frågor & svar

Är läxhjälp särskilt stöd eller extra anpassning?

23 april, 2019

Fråga:

Hej!
Min fråga är om läxhjälp (ett tillfälle i veckan) som sker efter skoltid räknas som ett särskilt stöd eller som extra anpassning.
Elin


Svar:

Hej Elin,
och tack för din fråga.
Vad bra att ni kan erbjuda läxhjälp på skolan. Din fråga kan besvaras kortfattat men jag väljer att belysa lite olika aspekter eftersom det kanske är fler läsare som har funderingar kring området. 

Oftast anordnar skolor läxhjälp för att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, samt för att bidra till en ökad likvärdighet. Detta framgår t.ex. i riksdagens förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor mm samt i skolverkets skrifter (se längre ned). Om skolan har kunnat organisera läxhjälpen på detta sätt dvs. så att den erbjuds alla elever i skolan och/eller i klassen så är det en form av ledning och stimulans.

Om läxhjälpen däremot endast kan erbjudas de elever som är i behov av stödinsatser på individnivå, så kan det räknas som en extra anpassning när det gäller en till två tillfällen per vecka. Det kan t.ex. handla om elever som bedöms kunna klara kunskapskraven med stöd av läxhjälpen i ett eller flera ämnen. Självklart har dessa elever även rätt till andra former av extra anpassningar inom ramen för undervisningen. 

Ibland består läxhjälpen av mer omfattande och varaktiga stödinsatser, där samma elev får hjälp med sina studier av samma läxhjälpslärare varje gång. Då tangerar läxhjälpen att fylla skolans lagstadgade uppdrag kring särskilt stöd. Här kan läxhjälpen räknas som en del av det övriga särskilda stödet som hem och skola har kommit överens om inom ramen för ett åtgärdsprogram där åtgärder, omfattning och ansvariga för åtgärderna framgår. Läxhjälpen får dock aldrig medföra att skolan åsidosätter elevers rätt till andra former av särskilt stöd, som de kan vara i behov av. Det är också viktigt att elever och vårdnadshavare upplever att de har ett inflytande över omfattningen av läxor och läxhjälp eftersom det kan påverka såväl fritiden som relationen mellan elever och vårdnadshavare. 

Det kan vara bra att tillägga att Skolverkets skrifter kring läxhjälp inte innehåller orden extra anpassning, särskilt stöd eller åtgärdsprogram. Läs gärna vidare i Mer än bara läxor, Läxhjälpett diskussionsunderlag och Läxor i praktiken – ett stödmaterial om läxor i skolan. I ett överklagande hos Skolväsendets överklagandenämnd uppges läxhjälp som en av åtgärderna inom skolans åtgärdsprogram, vilket nämnden inte anmärker på.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman